Sitemap

 Se Kommuneplan2013


       Indledning til Kommuneplan 2013-2025


             Den overordnede struktur for Trekantområdet


                   Mål for Trekantområdets hovedstruktur


                   Trekantområdet i tal


                   Bymønster


                   Retningslinje for bymønstret


                   Kort over bymønstre i Trekantområdet


             Vejles muligheder i den nye verden


             Visionen for Vejle Kommune


                   Bæredygtige byer


                   Boliger


                   Erhverv


                   Midtbyerne


                   Det åbne land


                   Oplevelses- og naturnetværket


                   Landbrug


                   Landsbyer og landdistrikter


                   Ny bane til Billund


             Læsevejledning og retsvirkninger


       By & Erhverv


             Kort over By og Erhverv for Trekantområdet


             Bymiljø


                   Retningslinje for bæredygtigt bymiljø


             Bosætning


                   Retningslinje for detailplanlægning af boligområder


             Erhverv og uddannelse


                   Retningslinje for erhvervslokalisering


                   Retningslinje for virksomheder med særlige beliggenhedskrav


                   Retningslinje for risikovirksomheder


             Detailhandel


                   Retningslinje for detailhandelsområder


                   Retningslinje for bymidter


                   Retningslinje for bydelscentre


                   Retningslinje for aflastningsområder


                   Retningslinje for områder til butikker med pladskrævende varegrupper


                   Retningslinje for lokalcenter


                   Retningslinje for udvalgsvarehandel i tilknytning til turistmål i Billund


             Detailhandel i Vejle Kommune


                   Oversigt over rammer for detailhandel


                   Kort over midtbyafgrænsninger


                   Kort over bydelscentre


                   Kort over aflastningsområde


                   Kort over lokalcentre


                   Kort over områder til pladskrævende varegrupper


             Arealer til byudvikling


                   Retningslinje for arealer til byudvikling


                   Retningslinje for byudvikling og grundvand


                   Retningslinje for byudvikling og naturområder


                   Retningslinje for byudvikling og overordnede veje


                   Retningslinje for byudvikling i kystnærhedszonen


                   Redegørelse for den fremtidige udvikling i kystnærhedszonen


                   Redegørelse for rummeligheden for boliger og erhverv i Vejle Kommune


                   Nye byudviklingsområder


             Generelle mål og rammer


                   Generelle mål og rammer for boligområder


                   Generelle mål og rammer for erhvervsområder


                   Generelle mål og rammer for centerområder


                   Generelle mål og rammer for områder til offentlige formål


                   Generelle mål for rekreative områder


                   Generelle mål og rammer for kolonihaver


             Vejle


                   Vejle Midtby


                   Mølholm/Vinding


                   Søndermarken


                   Hover/Grejsdalen


                   Nørremarken


                   Bredballe/Lysholt


             Give


                   Rækkefølge for byudvikling i Give


                   Rammer for Give


             Jelling


                   Retningslinje for Monumentområdet i Jelling


                   Rammer for Jelling


             Egtved


                   Rammer for Egtved


             Børkop


                   Rammer for Børkop


             Lokalbyer


                   Andkær


                   Bredal


                   Bredsten


                   Brejning / Kellers Park


                   Gadbjerg


                   Givskud


                   Gravens/Ågård


                   Grejs


                   Gårslev


                   Jerlev


                   Ny Højen


                   Nørup og Ny Nørup


                   Skibet


                   Skærup


                   Smidstrup


                   Thyregod


                   Vandel


                   Vonge


                   Ødsted


       Det åbne land


             Landsbyer


                   Retningslinje for landsbyer


                   Oversigtskort over afgrænsede landsbyer


                   Rammer for landsbyerne


             Øvrige rammer for lokalplaner i det åbne land


             Landbrug


                   Kort over Landbrug i Trekantområdet


                   Retningslinje for områder til landbrugsmæssig anvendelse


                   Retningslinje for lokalisering af biogasanlæg


                   Retningslinje for husdyrbrug


                   Retningslinje for lokalisering af store husdyrbrug


                   Retningslinje for udflytning af driftsbygninger


             Skovrejsning


                   Kort over Skovrejsning i Trekantområdet


                   Redegørelse for udlæg af nye områder til skovrejsning og skov uønsket


                   Retningslinje for skovrejsning


                   Retningslinje for områder med skovrejsning uønsket


                   Fakta om skovrejsning


             Lavbundsarealer


                   Kort over Lavbundsarealer i Trekantområdet


                   Retningslinje for lavbundsarealer og lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder


             Naturbeskyttelse


                   Kort over Naturbeskyttelse i Trekantområdet


                   Retningslinje for naturområder


                   Retningslinje for særligt værdifulde naturområder


                   Retningslinje økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturomr.


                   Retningslinje for internationale naturbeskyttelsesområder


             Landskaber og geologiske bevaringsværdier


                   Kort over Landskaber i Trekantområdet


                   Retningslinje for værdifulde landskaber


                   Retningslinje for større uforstyrrede landskaber


                   Retningslinje for særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder


                   Retningslinje for kystnærhedszonen


                   Retningslinje for offentlighedens adgang


             Anvendelse af vandløb, søer og kystvande


                   Retningslinje for badevandsområder


                   Akvakultur


             Redegørelse for Vand- og Natura 2000-planer


       Kultur, Turisme og friluftsliv


             Kort over Kultur, Turisme og Friluftsliv i Trekantområdet


             Kultur


             Kulturhistorie


                   Retningslinje for kulturhistoriske værdier


                   Retningslinje for kirkeomgivelser


             Bevaringsværdige bygninger i Vejle Kommune


                   Liste over bevaringsværdige bygninger i Vejle Kommune


             Turisme


                   Retningslinje for ferie- og kursuscentre samt overnatningssteder


                   Retningslinje for større turistanlæg


                   Retningslinje for campingpladser


                   Retningslinje for sommerhusområder


             Friluftsliv og idræt


                   Retningslinje for større fritids-og idrætsanlæg


                   Retningslinje for rekreative stier og friluftsområder


                   Retningslinje for kolonihaver


                   Retningslinje for lystbådehavne


             Turisme i Vejle Kommune


             Retningslinje for nyt sommerhusområde ved Mørkholt


             Lokal retningslinje for friluftsområder og stier


                   Kort over friluftsområder i Vejle Kommune


             Retningslinje for område til offentlige formål i Vingsted


       Trafik og tekniske anlæg


             Kort over Infrastruktur i Trekantområdet


             Kort over Tekniske anlæg og støj i Trekantområdet


             Status på Trekantområdets transportsystem


             Strategiske undersøgelser af fremtidens infrastruktur


             Veje


                   Retningslinje for de overordnede veje


                   Retningslinje for Motortrafikvej Ødsted - E45


                   Retningslinje for ny vej vest om Vejle


             Kollektiv trafik


                   Retningslinje for den kollektive trafik


             Havneanlæg


             Lufthavn


                   Retningslinje for Billund Lufthavn


             Vindmøller


                   Retningslinje for vindmølleområder


                   Retningslinje for opstilling af vindmøller


                   Retningslinje for husstandsmøller


             Højspændingsanlæg og antennemaster


                   Retningslinje for højspændingsanlæg


                   Retningslinje for master og antenner


             Olie- og gasanlæg


                   Retningslinje for olie- og gasanlæg


                   Retningslinje for gastransmissionsledning Frøslev-Egtved


             Affaldsbehandlingsanlæg


                   Retningslinje for forbrændings- og deponeringsanlæg


             Støjforhold


                   Fakta om støjforhold


                   Retningslinje for planlægningszoner for støj


                   Retningslinje for arealer til støjfølsom anvendelse


                   Retningslinje for udpegning af stilleområder


                   Retningslinje for stilleområdet ved Randbøl Hede


       Klima


             Klimaændringernes betydning


                   Forebyggelse af klimaændringer


                   Tilpasning til klimaændringer


             Klima Vejle - Klimaet i Vejle Kommune


                   Redegørelse til mål - Forebyggelse af klimaforandringer


                   Redegørelse til mål - Klimatilpasning


                   Retningslinje for arealanvendelse ift oversvømmelse


                   Retningslinje for klimatilpasset lokalplanlægning


                   Vejle Kommunes klimavision


       Forhold til anden planlægning


       Miljøvurdering af forslaget


       Hent Kommuneplan 2013 som pdf på Plansystem.dk


       VVM-redegørelser


       Oversigt over retningslinjer


       Oversigt over rammer


       Tillæg til KP13


       Baggrundsrapporter


    

 Planstrategi


 Offentliggørelse


       Kommuneplanens retsvirkning


       Miljøvurdering af forslaget


       Hent planen som pdf på Plansystem.dk


       Sammenfattende redegørelseVejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00