Tillæg nr. 15

FAKTA

Find området

Byrådet har den 17. juni 2015 vedtaget tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013  – Særligt værdifulde landbrugsområder.

 

Klik her for at hente kommuneplantillægget. pdf tillaeg_nr_15_til_kommuneplan_2013.pdf (5.4 MB)

Kommuneplantillægget udpeger de områder i Vejle Kommune, som søges forbeholdt landbruget, kaldet de særligt værdifulde landbrugsområder(SVL). Til udpegningen hører en retningslinje og en redegørelse. Den hidtidige retningslinje for ”områder til landbrugsmæssig anvendelse” med tilhørende udpegning, som fremgår af Kommuneplan 2013 for Vejle Kommune, er samtidig aflyst.

 

Offentlig debat

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 har været i offentlig høring fra den 19. november 2014 til og med den 14. januar 2015.

 

Retsvirkning

Byrådet er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse og kommunens planlægning, lovadministration, anlægsvirksomhed mv. må ikke stride mod kommuneplanen. Kommuneplanen har ingen direkte retsvirkninger over for kommunens borgere.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til Klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk. For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 500 kr. at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

 

Hvor kan planen ses?

Planen kan endvidere ses i Teknik og Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling.

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00