Vindmøller

Vindmøller
Vindmøller. Foto: Colourbox

Redegørelse til mål

Danmark har i mange år været førende inden for udviklingen af vindmølleteknologien, og har således bidraget til, at teknologien nu giver mulighed for i et væsentligt omfang at erstatte brugen af fossile brændstoffer med en vedvarende energiform. De klimaændringer, som vi nu er vidner til, gør det endnu mere presserende at få nedbragt CO2-udslippet.

 

For at udnytte vindressourcerne optimalt skal udbygningen af vindmøller på land fortrinsvis ske ved at opstille store, effektive møller enten som en erstatning for ældre, ineffektive møller eller ved at opstille møller på nye lokaliteter.

 

Det nationale mål på energiområdet er, at al el- og varmeproduktion skal være baseret på vedvarende energi, og at det samlede energiforbrug i 2050 udelukkende skal basere sig på vedvarende energi. På vindmølleområdet er der opstillet det mål, at vindenergi i 2020 skal dække 50 % af elforbruget. En del af denne energi skal produceres af vindmøller på land, da produktion af el udelukkende ved havvindmøller vil give for høje elpriser på grund af højere etablerings-og driftsomkostninger.

 

Målet er, at der i 2020 skal være planlagt for og opstillet vindmøller på land på 1800 MW. Dels skal energiproduktionen fra de eksisterende møller, der for en stor dels vedkommende vil være udtjente inden for de næste 10 år, erstattes, og dels skal produktionen øges med 500 MW i forhold til den nuværende produktion.

 

Kommunerne skal forestå planlægningen af landvindmøller op til 150 m.

 

Opstilling af store vindmøller på land giver helt særlige planlægningsmæssige udfordringer, da møllerne vil blive mere dominerende i landskabet. Der skal derfor tages særlige hensyn til natur, landskab og naboer ved opstilling af store møller.

 

Udpegning af områder til store vindmøller vil på den anden side medføre en øget energiproduktion fordelt på færre områder end tidligere, hvilket samlet set vil reducere generne i forhold til naboer og i forhold til påvirkning af landskaberne i takt med, at gamle, udtjente møller nedtages.

MÅL

 

Kommunerne i Trekantområdet bidrager fortsat ambitiøst til, at de nationale vindmøllemål nås, se afsnit om klima.

VINDMØLLER I
VEJLE KOMMUNE

 

Vejle Kommune vil i det videre arbejde med vindmølle-planlægningen undersøge muligheden for at opstille vindmøller op langs motorveje. Vejle Kommune vil i den videre vindmølle-planlægning følge med i resultaterne af undersøgelser om de sundhedsmæssige konsekvenser af at bo ved siden af vindmøller. 

 

I rammen for vindmølleområdet ved Vandel er der angivet et minimums- og maksimumstal på henholdsvis 10 og 27 møller. Vejle Kommune vil i den videre planlægning få belyst forskellige alternative forslag.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00