Retningslinje for de overordnede veje

Til planlagte og foreslåede veje reserveres arealer. Nye vejtilslutninger og vejadgange begrænses eller undgås på det overordnede vejnet.

 

Eksisterende, overordnede veje fremgår sammen med planlagte og foreslåede veje af kortbilag.

 

 


 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Det overordnede vejnet består af motorveje, andre statsveje og kommunale veje af større betydning. Staten (Vejdirektoratet) er vejbestyrelse for motorvejene samt andre overordnede landeveje, mens de enkelte kommuner i Trekantområdet bestyrer det resterende vejnet.

 

Som led i de igangværende strategiske undersøgelser, som Transportministeriet frem til og med 2013 gennemfører for en række større langsigtede trafikinvesteringer, ses der som tidligere nævnt specifikt på nord-syd forbindelser i Jylland samt øst-vest forbindelserne.

 

I nord-syd forbindelserne er en udvidelse af den østjyske motorvej (E45) og/eller en ny midtjysk motorvejskorridor (”hærvejsmotorvejen”) i spil. For Trekantområdet er en ny midtjysk motorvejskorridor, i kombination med nødvendige udvidelser af E45, den absolut mest hensigtsmæssige løsning. Den giver den nødvendige kapacitet, samtidig med at den giver en stærk opkobling for Billund Lufthavn til det overordnede motorvejsnet. Samtidig tyder de foreløbige analyser på, at en sådan kombinationsløsning næppe vil være dyrere end en ensidig satsning på udvidelse af E45.

 

I øst-vest forbindelserne er der flere løsningsmuligheder i spil. Analyser, som Trekantområdet har ladet gennemføre, viser, at en parallelløsning umiddelbart ved siden af den eksisterende Lillebæltsbro er den bedste løsning. En evt. Kattegatforbindelse vil ikke løse kapacitetsproblemerne ved Lillebælt, og øvrige undersøgte muligheder er hverken økonomisk, trafikalt eller natur- og miljømæssigt interessante.

 

Arealreservationer

De viste arealreservationer til nye veje skal sikre, at trafikken såvel internt i Trekantområdet som i forhold til de øvrige landsdele samt udlandet kan afvikles så problemfrit som muligt. Der må ikke udlægges arealer til andre formål inden for reservationerne, medmindre det kan dokumenteres, at dette ikke giver anledning til problemer.

 

Arealreservationerne er inddelt i planlagte og foreslåede veje:

  • Planlagte veje omfatter overordnede vejanlæg, hvor der er fastlagt linjeføring.
  • Foreslåede veje omfatter overordnede anlæg, som det overvejes at udføre på længere sigt, sandsynligvis først efter planperiodens udløb.

 

Det overordnede vejnet bærer størstedelen af biltrafikken i Trekantområdet, hvorfor det er vigtigt af såvel fremkommeligheds- som trafiksikkerhedsmæssige hensyn, at antallet af nye vejtilslutninger og –adgange begrænses til det mindst mulige. Der henvises til vejreglernes anbefalinger om afstande mellem sidevejstilslutninger afhængig af vejklasse.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00