Veje

Post Danmark rundt

Post Danmark rundt

 

Redegørelse til mål

Trekantområdet har en central placering der gør, at området er et naturligt trafikalt knudepunkt i Danmark. Derfor skal den fremadrettede trafikplanlægning sikre, at man kan komme til og fra Trekantområdet, og det skal sikres, at det eksisterende vejnet kan udbygges.

 

Et velfungerende vejnet vil medvirke til at fastholde en gunstig erhvervs- og boligudvikling i området.

 

Samtidig med sikring af fremkommelighed skal der arbejdes med trafiksikkerhed på det eksisterende og kommende vejnet, således at antallet af dræbte og tilskadekomne reduceres.

 

Målene for trafiksikkerhed er konkretiserede i kommunernes trafiksikkerhedsplaner.

 

Hverken udbygning af den kollektive trafik eller byfortætning reducerer biltrafikken nævneværdigt og er derfor ikke svaret på at gøre transporten i Trekantområdet mere bæredygtig. På kort og mellemlang sigt er det grøn bilisme og cykeltrafik, der har størst potentiale i forhold til at gøre transporten mere bæredygtig.

 

Byfortætning i de større byer, som har en række andre fordele som fx øget byliv og let adgang til service, kan også forventes at have en positiv effekt på den bæredygtige transport på lidt længere sigt.

MÅL

 

Der skal sikres gode overordnede vejforbindelser inden for samt til og fra Trekantområdet.

 

Vejene skal planlægges med hensyntagen til samspillet mellem fly, skib og kollektiv trafik.

 

Trafiksikkerheden på vejnettet skal vægtes højt og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal reduceres.

 

CO2-udledningen fra den vejbundne transport skal reduceres i forhold til nuværende prognoser ved at gøre transporten mere bæredygtig.

DET VIL VI

 

Arbejde for, at de statslige myndigheder gennemfører de planlagte motorvejsudvidelser over Vestfyn og nordvest om Kolding hurtigst muligt.

 

Arbejde for en ny nord-syd gående motorvej i Jylland (”hærvejsmotorvejen”), der sikrer, at de vestlige dele af Trekantområdet, herunder Billund lufthavn, får en god betjening. Parallelt med det statslige analyse- og planlægningsarbejde skal kommunerne i Trekantområdet arbejde frem mod at pege på en linjeføring for hærvejsmotorvejen.

 

Arbejde for at sikre den nødvendige vejkapacitet på tværs af Lillebælt i form af en parallel motorvejsforbindelse.

 

Arbejde for, at de statslige myndigheder fremskynder anlæg af den planlagte nye motortrafikvej ”Borgmestervejen” syd om Vejle samt opgradering og renovering af vejen mellem lufthavnsrundkørslen i Billund og Karlskovrundkørslen, og udbygningen af strækningen mellem Hjarup og Vamdrup til motortrafikvej inden for få år.

 

Arbejde for, at staten etablerer nyt tilslutningsanlæg til E45 ved Ødisvej syd for Kolding. Derudover skal der arbejdes for, at staten ændrer tilslutningsanlægget ved Fredericia Syd til et trekvart ruderanlæg, samt etablerer vestvendte ramper ved både Vejle Landevej i Fredericia og Vejen Øst.

 

Arbejde for, at der etableres trafikledelse til bedre afvikling af trafikken på det overordnede vejnet, dvs. via de teknologiske muligheder at regulere og informere om status på trafikken og derved sikre en bedre afvikling.

 

Arbejde for at fremme grøn bilisme, f.eks. el-, brint- og biogasdrevne biler, delebilsordninger og samkørsel, og mere bæredygtig tung transport, f.eks. biobrændstof og biogas til lastbiler, optimering af varetransport.

 

Udbygning af cykelstier mellem Trekantområdets byer, gerne som supercykelstier. Målgruppen er nye potentielle pendlere, som kombinerer daglig transport med motion. Ruterne kan bestå af cykelstier og trafiksanering, samt en række elementer, der forbedrer cyklisternes fremkommelighed, sikkerhed, tryghed og komfort. Projekterne kan understøttes af vejvisning, information og cykelfremmende aktiviteter.

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00