Retningslinje for stilleområdet ved Randbøl Hede

Inden for stilleområdet kan der ikke etableres nye støjende aktiviteter, og eksisterende anlæg kan ikke udvides eller ændres, så støjbelastningen øges. Ved etablering/opstart af nye anlæg eller aktiviteter uden for området skal det sikres, at disse ikke giver anledning til støj inden for stilleområdet, som overskrider de nedenfor angivne støjgrænser. Ved udvidelser eller ændringer af eksisterende anlæg eller aktiviteter uden for stilleområdet skal det sikres, at det samlede støjbidrag (det vil sige de eksisterende forhold samt udvidelsen) ikke giver anledning til støj inden for stilleområdet, som overskrider de nedenfor angivne støjgrænser. Såfremt eksisterende aktiviteter eller anlæg overskrider grænseværdierne før udvidelse/ændring, må ændringen eller udvidelsen ikke give anledning til et øget støjbidrag.

 

Når der udarbejdes støjhandlingsplaner for eksisterende støjende anlæg, skal der tages hensyn til indholdet i denne retningslinje.

 

Der, hvor der ikke er nævnt konkrete grænseværdier specifikt med relation til stilleområdet, gælder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjfølsomme, offentligt tilgængelige rekreative områder og særlige naturområder.

 

Råstofindvinding

I forbindelse med tilladelser til eller planlægning af nye aktiviteter med relation til råstofindvinding skal det tilstræbes, at støjpåvirkningen holdes under de støjgrænseværdier, der gælder for virksomheder og landbrug. Grænseværdierne kan fraviges efter en konkret vurdering.

 

I forbindelse med en sådan fravigelse skal der fastlægges grænseværdier for hvilket støjbidrag den konkrete råstofindvinding må tilføre stilleområdet. Grænseværdien vælges ud fra en betragtning om, hvad der er teknisk muligt (planlægning af gravearbejdet, placering af gravefront etc.) og økonomisk proportionalt.

 

Det skal tilstræbes, at weekender friholdes for graveaktiviteter.

 

Der kan gives yderligere dispensation for ovennævnte grænseværdier i forbindelse med afgrænsede perioder med etablering og senere reetablering af graveområde.

 

Vindmøller

Planlægningen af vindmølleprojekt på den gamle flyvestation Vandel tager udgangspunkt i, at vindmøllebekendtgørelsens (bkg. nr. 1284 af 15/12 – 2011) støjkrav til lokalplanlagte områder med støjfølsom, rekreativ aktivitet kan overholdes i stilleområdet.

 

Vindhastighed i 10 meters højde

Støjkrav LpA dB

 6 m/s  37
 8 m/s  39

 

Virksomheder og landbrug

 

Dag (07-18)
Mandag-lørdag

Aften (18-22)
Alle dage og
søndage i
dagperioden
(07-18)
Nat
(22-07)
Grænseværdi,
midlet dB(A)
 31  27  23

Maksimalt niveau
dB(A)

*Grænseværdi, midlet dB(A)

 41  37  33
Samlet støj fra virksomheder  40

 35

35 

 

 

 

 

*Miljø- eller planmyndigheden kan i en vurdering af samlet støj fra flere virksomheder inden for et afgrænset erhvervsområde eller blandt virksomheder i det åbne land, i forbindelse med den konkrete sagsbehandling beslutte, at flere forskellige virksomheder skal indgå i en støjvurdering af den samlede støj fra flere kilder. Ligeledes kan planmyndigheden lade flere erhvervsområder indgå i en vurdering af samlet støj fra eksisterende og planlagte erhvervsområder.

 

Skydebaner og motorsport/ekstrem støj

Der må ikke etableres nye skydebaner, der kan give anledning til skudstøj i stilleområdet over følgende niveauer:

 

Dag
Mandag-lørdag

Aften alle dage og
søndage i dagperioden

Nat

Maksimalt
niveau (dB(A))

 41 37 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eksisterende skydebaner må ikke udvides eller driftstider ændres på en sådan måde, at oplevelsen af skudstøj, efter miljømyndighedens vurdering, øges i stilleområdet. Miljøsagsbehandlingen skal fortsat sikre større perioder uden skudstøj, særligt i perioder med mange besøgende i stilleområdet.

 

Antallet af dage med motorsport og events inden for et område hvor der kan ske støjpåvirkning af stilleområdet, må ikke overstige det nuværende miljøgodkendte niveau.

 

Miljømyndigheden skal i sin sagsbehandling sikre, at større, støjende motorsportsarrangementer og skydestævne offentligt annonceres forud for arrangementet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitioner

Midlingstid:
Det tidsrum, over hvilket man betragter det gennemsnitlige støjniveau. Der anvendes de midlingstider, der er angivet i vejledninger fra Miljøstyrelsen. Midlingstiden anvendes til at vurdere, om grænseværdien er overskredet.

 

Maksimalt niveau:
Det niveau, støjen aldrig må overskride (uden midling).

 

For nærmere definitioner af målemetoder og måleparametre henvises til relevante vejledninger fra Miljøstyrelsen.

 

I forbindelse med en vurdering af støj i området skal Miljøstyrelsens vejledende regler omkring støjtillæg for rene toner og impulsstøj desuden anvendes.



 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilleområdet ved Randbøl Hede
Stilleområdet ved Randbøl Hede

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00