Status på Trekantområdets transportsystem

Vejle Trafikterminal

Vejle Trafikterminal

 

Godstransport

På godssiden sker håndteringen på følgende centre:

  • Havnene i Fredericia, Kolding, Middel   fart og Vejle.
  • Billund Lufthavn
  • Taulov Kombiterminal
  • Exxit 59 nord for Vejle

 

Fredericia Havn er en af Danmarks største godshavne med fokus på håndtering af råolie, flydende produkter, alle former for løs bulk som korn og foderstoffer, containere som Ro/Ro og stykgods. Havnen håndterer både internationalt og nationalt gods. Havnen har via meget stor dybgang (op til 15 m) mulighed for at betjene alle former for skibstyper. Herudover er der erhvervshavne i Kolding og Vejle, som begge er i vækst og under udvidelse.

 

Taulov Kombiterminal er et vigtigt knudepunkt for transport på jernbane, mens Exxit 59 er en vigtig omladningsterminal for godstransport på lastbiler. Herudover omfatter Exxit 59 et bredt spekter af servicefaciliteter for landtransport, transportuddannelse, distributionsvirksomheder og servicevirksomheder.

 

For godstransporten forventes en samlet vækst i godsmængderne – eksport og import, på 75 % i perioden 2005 – 25. Det forventes, at lastbilernes andel af den internationale transport vil være stigende ,og at den største vækst bl.a. vil være koncentreret i korridoren mellem Trekantområdet og Hamburg.

 

Det må forventes at indførelsen af modulvogntog på dele af motorvejsnettet vil lette trængslen i Trekantområdet. Herudover vil regeringen søge at forbedre vilkårene for skibstransport. For banetransport fungerer kombiterminalen i Taulov som fordelingscentral for banegods til resten af Europa.

 

Persontransport

På persontransporten betjenes Trekantområdet af såvel individuel vejtransport som kollektiv trafik i form af tog, bus og fly. På vejsiden er Trekantområdet først og fremmest betjent af motorvejene E20 og E45 samt motorvejen Vejle-Herning. Trekantområdet har således motorvejsforbindelser i fem retninger.

 

Trekantområdets største byer bindes sammen af jernbanen, hvor der som minimum er halvtimesdrift. Som supplement til jernbanen betjenes Trekantområdet af busser. Der er en lang række regionale ruter som forbinder to eller flere kommuner, lokale ruter som forbinder byerne inden for den enkelte kommune samt bybussystemet.

 

Der eksisterer ikke et præcist tal for den forventede vækst i persontransporten i Trekantområdet. På landsplan er det DTU Transports vurdering, at det samlede transportarbejde i perioden 2005-2030 vil stige mellem 34 % og 57 %. Det er disse fremskrivninger, der ligger til grund for Infrastrukturkommissionens betænkning fra 2009. På de overordnede veje der går gennem Trekantområdet, er det imidlertid DTU Transports forventning, at stigningen vil være endnu større, idet der her forventes en stigning på 68-91 % i perioden 2005-2030.

 

Langt den største del af rejserne i Trekantområdet foregår i dag med bil. 90 % af de kørte kilometer i Trekantområdet foregår i bil, og denne andel er svær at påvirke.

 

Fremkommelighedsproblemer

Med en årsdøgntrafik på motorvejene ved Vejle Fjord og omkring Kolding på omkring 65.000 biler er Trekantområdets motorveje blandt landets mest trafikerede, og på flere strækninger er der betydelige trængselsproblemer, hvilket også medfører kapacitetsproblemer for lastbiltrafikken på motorvejsnettet.

 

Der gennemføres i 2013 udvidelser af visse strækninger af E20 og E45 til 6 spor, men disse udvidelser vil kun hjælpe en kort årrække. Samtidig vil tilslutning af den nye motorvej fra Herning til E45 nord for Vejle være med til at øge trafikbelastningen på bl.a. Vejlefjord-broen yderligere.

 

Den stigende trængsel kan ses af Vejdirektoratets prognose for 2030, der er vist på nedenstående kort. Strækninger, der forventes at have kritisk trængsel, selv med allerede besluttede infrastrukturforbedringer, er vist med rødt på kortet. I tabellen kan det ses, hvad den forventede gennemsnitshastighed for en køretur mellem Randers og Kliplev (tæt på Flensborg) vil være i fremtiden, ud fra den forventede trafikudvikling, og allerede besluttede infrastrukturtiltag.

Trængsel på E45
Strækninger på E45, der forventes at have kritisk trængsel i 2030, selv med allerede besluttede infrastrukturforbedringer, er vist med rødt på kortet. Kilde: Vejdirektoratet

 

Gennemsnitshastigheder på E45
Forventet gennemsnitshastighed på E45 mellem Randers og Kliplev ved forskellige årstal, ud fra den forventede trafikudvikling, og allerede besluttede infrastrukturtiltag. Kilde: Vejdirektoratet

 

Forebyggelsesarbejdet vedr. trafiksikkerhed håndteres af de enkelte vejbestyrelser, og der er derfor ikke nogen fælles aktiviteter i Trekantområdet vedr. trafiksikkerhed.

 

Det er endvidere et problem, at den kollektive trafik ikke i dag er et tiltrækkende alternativ til brug af bilen, bl.a. fordi at rejsetiderne mellem de større byer i Trekantområdet er høje i forhold til med bil, og fordi serviceniveauet er lavt (regularitet, driftssikkerhed, terminalforhold etc.)

 

Pendling i Trekantområdet

Som det fremgår af skemaet, er der omkring 90.000 personer, der hver dag pendler til og fra arbejde over en kommunegrænse internt i Trekantområdet, eller til eller fra Trekantområdet. Dette tal har været stærkt stigende gennem de seneste mange år. Alene mellem 2006 og 2011 er tallet steget med mere end 10 %, på trods af at der i den samme periode er sket et fald i det samlede antal arbejdspladser på 3-4 % såvel i Trekantområdet og på landsplan. Samtidig pendles der over større afstande – dette er ligeledes vist nedenfor. Det er vigtigt, at Trekantområdet har en infrastruktur og et kollektiv trafikudbud der kan håndtere denne stigende pendling på en hensigtsmæssig måde.

 

Billund Lufthavn

Billund Lufthavn er Vestdanmarks vigtigste lufthavn og betjente i 2012 lidt over 2,7 mio. passagerer, heraf godt 2,6 mio. passagerer til/fra udenlandske destinationer. Billund Lufthavn betjener det meste af Jylland og Fyn.

Fakta

Pendling på tværs af kommunegrænser 

  Intern pendling i Trekantområdet mellem kommunerne  Udpendling fra Trekantområdet til andre kommuner Indpendling til Trekantområdet fra andre kommuner
2006

26.436

25.012

29.345

2011

28.971

29.352

31.491

 

 

 

 

 

 

 

Udvikling i gennemsnitlig pendlingsafstand pr. kommune (i km)

2006 2011

Middelfart

20,0 24,6

Billund

16,3 18,9

Fredericia

16,7 20,4

Kolding

18,2 21,5

Vejen

18,7 22,8

Vejle

18,8 22,6

 

 

 

 

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00