Retningslinje for Billund Lufthavn

Billund Lufthavns eksisterende og planlagte områder kan ses på kortbilag.

Forhold, der skal iagttages i by og på land som følge af Billund Lufthavn

 • Inden for en afstand af 13 km fra Billund Lufthavn bør der af hensyn til flysikkerheden ikke etableres anlæg, som tiltrækker fugle, således at der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen på vej mellem anlæg, der tiltrækker fugle, og eventuelle yngle- og rastepladser. (Billund Lufthavn skal altid høres).
 • Der skal ske en høring og indgås en dialog med Billund Lufthavn og Trafikstyrelsen ved etablering af søer, regnvandsbassiner og lignende inden for følgende opmærksomhedszone: 
  • 3 km langs med startbanen
  • 6 km for enden af startbanen.
 • Højdegrænseplanerne for Billund Lufthavn skal respekteres.
 • Højt byggeri, som overholder højdegrænseplanerne, skal i høring hos Bil-
  lund Lufthavn og Trafikstyrelsen med henblik på dialog om eventuel belysning og lignende på bygningen, så trafikafviklingen i Billund Lufthavn ikke generes.
 • Belysning på bygninger, veje og stier udføres, så trafikafviklingen i Billund Lufthavn ikke generes.
 • Lufthavnens planteliste skal indarbejdes i lokalplaner, jf. rammebestemmelserne.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Billund Lufthavn er landets næststørste lufthavn med velfungerende rute-, charter- og godstrafikforbindelser til verdens storbyregioner og feriedestinationer.

 

Lufthavnen er centralt beliggende i Vestdanmark, og betjener dermed Trekantområdet og dele af Nordtyskland.

 

Lufthavnens arealbehov skal sikres i takt med den nødvendige udbygning ligesom lufthavnens trafikale forbindelser fortsat skal søges udbygget med direkte adgang til landets motorvejsnet og de overordnede veje i det jysk-fynske område.

 

Der må inden for en afstand på 13 km fra Billund lufthavn, ikke etableres anlæg der kan tiltrække fugle, af hensyn til flysikkerheden.  Den nærmere arealanvendelse fastlægges gennem Billund og Vejle kommuners lokalplanlægning.

 

Opmærksomhed henledes på luftfartsafmærkninger af vindmøller.

 

Højdegrænseplaner i Billund Lufthavn - diverse oplysninger

Beskrivelsen her knytter sig til opførelse af bygninger, master, anlægsarbejde og dertil hørende kraner og lignende på de nære arealer ved Billund Lufthavn, d.v.s. selve lufthavnsområdet, Billund by og nærliggende landområder.

 

I enderne og på siderne af start/landingsbanen er der lavet indflyvningsbaner, hvor der er tinglyste højdegrænseplaner. Disse varierer alt efter, hvor tæt man er på lufthavnen, og hvor tæt man er på selve indflyvningslinjerne til lufthavnen. Der er tinglyst servitut om største tilladelige højde.

 

Over selve Billund Lufthavn er der en højdebegrænsning på 45 m, afhængig af terræn. Her uden for er der i en radius af 3-4 km højdebegrænsning på 25 m, dog forstået således, at der ved højder over 25 m skal foretages en anmeldelse til Billund Lufthavn, som så vurderer og tager konkret stilling og eventuelt sender sagen videre til afgørelse hos Trafikstyrelsen. Hvor restriktive kravene er, afhænger af afstand til lufthavnen, terræn og placering i forhold til indflyvningsplanen.

 

Inde i selve lufthavnsområdet er der et hindringsplan, hvis formål er at skabe hindringsfrihed for luftfartøjers manøvrering i forbindelse med start og landing. Der går en centerlinje ned midt igennem start/landingsbanen i hele banens længde. Fra centerlinjen er der følgende zoner, hvor der ikke må placeres bygninger:

 • 150 m på begge sider af centerlinjen og med en stigning på 14% op til 45 m
 • 300 m i hver ende af start/landingsbanen og med en 2%-stigning

 

Flyvepladser og mindre landingspladser

Arealer udpeget til Koldingegnens Lufthavn kan ses i den lokale del af Kolding Kommunes Kommuneplan.

 

Mindre landingspladser o.lign. fremgår af den enkelte kommunes lokale del.

 

Faktaboks

Opmærksomheden henledes på følgende:

 • I fuglekvarteret i Billund er der en tinglyst servitut om største tilladelige højde.
 • Hindringsplaner generelt.
 • Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-1 og Bestemmelser om Luftfarts hindringer BL 3-10 for Billund Lufthavn.
 • BL 3-11, Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller.

 

Opmærksomheden henledes på baggrundsmateriale vedrørende birdstrikes:

 • BL_16, Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfarttøjer og fugle/pattedyr.
 • Vejledning til flyvepladser vedr. anlæg med risiko for tiltrækning af fugle nær flyvepladser.
 • Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser.
Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00