Retningslinje for højspændingsanlæg

Der reserveres 200 meter brede arealer til fremføring af planlagte højspændingsforbindelser med en spænding på 400 kV og 150 kV. Arealerne er angivet på kortbilag.

 

På arealer, der er omfattet af reservationerne, må der ikke udlægges areal til byformål mv., gives tilladelse til opførelse af boliger, institutioner eller erhverv eller iværksættes andre tiltag, som kan hindre etableringen af højspændingsforbindelserne.

 

Opgradering af højspændingsledningen Kassø-Tjele

Højspændingsforbindelsen har et samlet forløb på ca. 174 km, heraf ca. 37 km igennem Vejen Kommune, ca. 20 km igennem Billund Kommune og ca. 14 km igennem Vejle Kommune.

  • Der reserveres et 200 m bredt etableringsbælte til linjeføring for 400 kVhøjspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Linjeføringen er angivet på kortbilag.
  • På arealer omfattet af etableringsbæltet, må der ikke uden forudgående kontakt til Energinet.dk udlægges areal til miljøfølsom anvendelse eller gives tilladelse til opførelse af ny bebyggelse mv.
  • Når anlægget er etableret, og der er tinglyst et deklarationsbælte om anlægget,ophæves reservationen til etableringsbæltet.
  • Anlægget skal etableres som en luftledningsløsning bortset fra en delstrækning ved Gamst Søenge på ca. 2,5 km, hvor anlægget kabellægges med tilhørende kabelovergangsstationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Kommuneplanerne skal reservere arealer til planlagte højspændingsledninger.

 

Når ledningsføringen er endeligt fastlagt ophæves reservationerne og erstattes med sikkerhedszoner efter gældende bestemmelser.

 

Nye 400 kV-ledningsanlæg kan normalt fremføres som luftledninger i det åbne land, når det kan ske uden at komme i konflikt med særlige nationale naturinteresser. Nye ledningsanlæg på 150 kV og derunder skal som hovedregel kabellægges. Luftledninger bør kun overvejes i særlige tilfælde som f.eks. første trin i en senere 400/150 kV-kombiledning og eventuelt i tilfælde med meget store behov for overføringsevne på 132/150 kV-niveau over større afstande.

 

Saneringer i det eksisterende højspændingsnet bør så vidt muligt foregå efter den saneringsplan, som er aftalt med transmissionsselskaberne.

 

I december 2010 vedtog staten et kommuneplantillæg omhandlende en opgradering af strækningen Kassø-Tjele med nye 400 kV luftledninger med plads til to nye ledningssystemer på nye master. Ledningssystemet er ved at blive etableret og forventes færdigt i 2014.

 

Det er af Folketinget besluttet, at der skal ske en forskønnelse af udvalgte strækninger af 400 kV nettet. For Trekantområdet drejer det sig om en kabellægning af ledningen over Lillebælt og over Vejle Ådal. Planlægningen er igangsat, og der har været offentliggjort materiale om Lillebælt-krydsningen. I alt 12 km luftledninger forventes i 2014 erstattet af kabler. Også for Vejle Ådal forventes 6,5 km luftledninger  erstattet af kabler i 2014.

 

Det anbefales, at placering af vindmøller ikke medfører en risiko for kollision med Energinet.dk’s luftledningsanlæg, hvis vindmøllen skulle vælte. Der betyder, at det anbefales, at vindmøllen som minimum placeres i en afstand fra deklarationsarealet langs luftledningen svarende til vindmøllens fulde højde. Et havari på f.eks. en vindmølle, der medfører, at lederne på højspændingsanlægget brydes, kan få store følger for højspændingsanlægget. 

 

For vindmøller gælder, at de kan påføre jordkabler skader ved lynnedslag, hvorfor det anbefales, at vindmøller ikke placeres nærmere end 50 m fra deklarationsareal til el-kabelanlæg (jordkabler).

 

Generelt gælder, at der langs lednings- og kabelanlæg er tinglyst deklaration om respektafstand i forhold til stærkstrømsbekendtgørelsen. Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til lednings- og kabelanlæggene ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen art, herunder beplantning. Deklarationsarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke kan forventes meddelt.

 

Forløbet af højspændingsanlægget Tjele-Kassøe gennem Vejle Kommune
Forløbet af højspændingsanlægget Tjele-Kassøe gennem Vejle Kommune

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00