Retningslinje for forbrændings- og deponeringsanlæg

Udlagte arealer til forbrændings- og deponeringsanlæg fremgår af kortbilag.

 

Deponeringsanlæg skal placeres under hensyn til miljø- og naturinteresser, herunder drikkevandsinteresser. Mellemdeponering af affald, med henblik på senere forbrænding, skal ske på en sådan måde, at energiindholdet bedst muligt opretholdes.

 

Der må indenfor en afstand af 500 m fra affaldsdeponeringsanlæg ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse. Dette gælder dog ikke for indspulingsbassiner.


 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Kommunerne står for affaldsplanlægningen, herunder for vurdering af de forventede affaldsmængder til genanvendelse (bortset fra det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse), forbrænding og deponi i de kommende 12 år. Kommunerne skal endvidere sikre tilstrækkelig deponerings- og forbrændingskapacitet.

 

Affaldshåndteringen i kommunerne i Trekantområdet sker fortrinsvis gennem fælleskommunale affaldsselskaber og/eller affaldssamarbejder. Flere af kommunerne i området er interessent er i flere forskellige affaldsselskaber og/eller affaldssamarbejder.

 

Eksisterende anlæg

De forbrændingsanlæg, der benyttes af Trekantområdets kommuner i dag, er L 90’s i Esbjerg, TAS’ i Kolding og DONG Energys anlæg i Haderslev, Horsens og Odense.

 

De benyttede deponeringsanlæg er Fredericia Kommunes Deponi, Vejlby Losseplads ved Middelfart samt Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (VAD) i Middelfart, Deponi Syd og Deponi Østs anlæg, Dybdal Losseplads i Vojens og Odense Nord Miljøcenter.

 

Det er fra central side meldt ud, at man ønsker, at væksten i affald ikke skal følge den økonomiske vækst. Udviklingen gennem årene peger dog ikke i retning af dette, men snarere et nogenlunde konstant forhold mellem væksten i affaldsmængden og den økonomiske vækst.  Affaldsmængden er tidligere steget i takt med den økonomiske vækst, der ses dog en svag afkobling i affaldsmængderne siden 2009, så der i dag er tale om et mindre fald.

 

I planperioden forventes et fald i affaldsmængden til forbrænding, ligesom der nationalt er fokus på en øget genanvendelse. Trekantområdet forventer derfor et fald i mængden af affald til forbrænding. Den eksisterende kapacitet i Trekantområdet vurderes at være tilstrækkelig i planperioden.

 

Den procentvise andel af affaldsmængden, som deponeres, er gennem de seneste 10-15 år faldet. Set ud fra den danske affaldsmodel, hvor deponering er den lavest prioriterede håndtering af affaldet, forventes det, at kommunerne fortsat vil arbejde målrettet for at reducere affaldsmængderne til deponering. Den eksisterende kapacitet til deponi forventes derfor at være tilstrækkelig i planperioden.

 

For affaldsdeponeringsanlæg udgør risikoen for at forurene grundvandet det primære miljøproblem. Der kan desuden forekomme støv-, luft- og støjgener. Endelig kan anlæggene på grund af størrelsen virke dominerende i landskabet. Derfor skal der ved anlægsudvidelser og nyetableringer tages hensyn til anlæggets placering i forhold til boligområder, rekreative områder, vandveje, vandområder samt andre landbrugs- og byområder. Der skal endvidere tages hensyn til de geologiske og hydrogeologiske forhold, grundvandsforekomster, kystnære vandområder, fredede arealer, risikoen for oversvømmelser, sætninger eller jordskred samt beskyttelse af natur- og kulturværdier.

 

Affaldsforbrændingsanlæg fremstår som store, ofte dominerende industrianlæg, der kan medføre væsentlige luft-, støv- og støjgener. For at undgå gener udlægges der omkring disse anlæg et konsekvensområde på 500 m, hvor der ikke må udlægges nye arealer til forureningsfølsom anvendelse.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00