Trafik og tekniske anlæg

Jernbanen

En forudsætning for et velfungerende Trekantområde er også en velfungerende infrastruktur, som skal binde Trekantområdets byer og områder sammen. Infrastruktur omfatter såvel veje og jernbaner samt diverse tekniske anlæg som skal sikre forsyningen i Trekantområdet.

 

Trekantområdet er med sin centrale beliggenhed, i tilknytning til den nationale infrastruktur i form af "det store H" af nord-syd og øst-vest gående motorveje og jernbaner, et af landets vigtigst trafikale knudepunkter, både når det gælder gods- og persontransport.

 

Transportsystemerne i Trekantområdet understøtter områdets rolle som vækstregion. Fremkommeligheden, sikkerheden og tilgængeligheden skal derfor forbedres for alle trafikformer.

 

For at reducere CO2-udslippet skal transportarbejdet i området minimeres gennem samspil mellem byudvikling og trafikplanlægning. På transport-området forventes en samlet stigning i CO2-emissionerne fra 2008 til 2020 på ca. 40% på vejene i Trekantområdet, hvis der ikke gennemføres flere tiltag end de allerede vedtagne.

 

Trekantområdet har i juni 2012 fået udarbejdet en mobilitetsundersøgelse omkring transportadfærd, lokalisering og bystruktur. Denne viser, at hverken udbygning af den kollektive trafik eller byfortætning vil reducere biltrafikken nævneværdigt – i hvert fald på den korte bane. Det betyder, at bilen fortsat vil være den dominerende transportform i Trekantområdet, og at det derfor er biltransporten, der skal gøres mere bæredygtig, f.eks. med elbiler, biobrændstoffer, delebiler og samkørsel.

 

Undersøgelsen viser også, at cyklisme spiller en vigtig rolle i transportadfærden.Såvel hensyn til bæredygtigheden som sundheden gør, at der bør skabes bedre muligheder for cyklisterne inden for byerne og imellem byerne, herunder også i kombination med andre transportformer.

 

Det største potentiale til at gøre transporten mere bæredygtig er på kort og mellemlangt sigt at fokusere på grøn bilisme og cykeltrafik. På lidt længere sigt forventes byfortætning i de større byer også at have en positiv effekt på den bæredygtige transport.

 

Udbygning af infrastruktur skal ske, så en større del af godstransporten kan ske via havnene og jernbanerne i Trekantområdet.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00