Turisme i Vejle Kommune

Campingpladsen ved Fårup Sø

Campingpladsen ved Fårup Sø

 

Turistpolitiske overvejelser

Visit Denmark peger i Vores rejse - Den fælles strategi for dansk turisme mod 2015 på, at Danmark ikke har fået tilstrækkelig del i den globale vækst i turismen. Man peger på, at det især skyldes at kvaliteten af turismetilbudene ikke er gode nok. Turismetilbud er den samlede oplevelse af området / byen, overnatningsmulighederne, seværdighederne, spisesteder o.s.v. 

 

I Den Regionale Udviklingsplan er det målet, at turismen styrkes gennem udviklingen af nye og mangeartede turismeprodukter. Oplevelsesmulighederne præges af høj kvalitet og forskellighed og tilgodeser en bred målgruppe af besøgende fra både ind- og udland. I Vejle Kommune arbejder vi bredt og helhedsorienteret med at gøre byen og det åbne land attraktivt for borgere, erhvervsliv og turister.

 

Vi arbejder med en midtbystrategi for Vejle, som handler om at samle detailhandel, kulturliv og andre oplevelser i bykernen, som vi samtidig fortætter og kvalitetsforbedrer på mange måder, for at skabe den optimale byoplevelse. Vejle By er især stærk på erhvervsturismen med flere store konferencehoteller i bykernen.

 

Andre fokusområder for turismen er Vejle Ådal med kombinationen af natur og kulturmiljø og Jelling Monumenterne, der er udpeget som verdensarv af UNESCO.

 

Vejle skal udvikles og markedsføres på turismeområdet. I Vejle Kommune og vores nærmeste omgivelser findes store attraktioner, hvor Legoland med 1.6 mio årlige besøgende, uden tvivl er den største og mest internationale. Men også Givskud Zoo, med 350.000 årlige besøgende, er et stort turistmål.

 

Kommunen rummer også store oplevelsesværdier, hvis potentiale ikke er fuldt udnyttet i dag. Det gælder blandt andet Jelling Monumenterne, samt hele ådalen, der både giver mulighed for aktiv ferie og kulturturisme. Men også havnen, Vejle By og kysten har udviklingspotentialer.

 

Søsport og sejlerturisme

Fjorden giver mulighed for mange former for rosport og sejlsport og også for mere rekreative former for sejlads. En udbygning og forbedring af faciliteterne på dette område kan ses både som et led i sundheds- og forebyggelsespolitikken og som et turistmæssigt tiltag.

 

Målet for arbejdet på dette område er at udnytte fjordens turistmæssige og rekreative potentiale langt bedre. Det kræver bl.a. at der etableres bedre faciliteter for lystsejlere samt ro- og kajakklubber.

 

Det er i den forbindelse vigtigt, at kontakten mellem byen og fjorden forbedres, således at sejlerturisterne kommer ind i byen og borgerne kommer ud til fjorden. Det er bl.a. derfor, at der arbejdes med en plan om lægge Toldbodgade, der i dag virker som en barriere, i en tunnel under Havnepladsen, der kan blive et vigtigt bindeled mellem byen og havnen/fjorden.

 

Vejle Kommune vil derudover arbejde for at forbedre stiforbindelser til fjorden og dens små og store havne. Der kan også arbejdes med at etablere støttepunkter, der f.eks. kan bruges af havkajakroere, men også af skoler og institutioner.

 

Siden efteråret 2007 har Vejle Kommune arbejdet med udviklingsplaner for den yderste del af Nordkajen, hvor Vejle Lystbådehavn ligger i dag. Ønsket er, at man i dette område skaber fremtidens maritime aktivitetscenter sammen med et nyt byområde og en aktiv erhvervshavn, der fortsat kan udvikles. Det er et mål for udviklingsplanerne, at der etableres en attraktiv forbindelse mellem Vejle by og fjord, sådan at Vejle by får en stærkere, rekreativ kontakt til fjorden. Den nye bydel får en enestående placering i mødet mellem by og fjord.

 

Helhedsplanen viser en opbygning med helt nye rammer for søsporten og to nye bykvarterer, som samlet åbner for mange funktioner og aktiviteter. Hele området ligger åbent for offentlig adgang for at udvikle attraktive torve og promenader, som kan understøtte, at den nye bydel bliver et helt særligt sted i Vejles møde med vandet. Den nye bydel er opdelt i to meget forskellige og hver for sig attraktive bykvarterer – Kanalbyen og Øen.

 

I Kanalkvarteret vil det sydvendte kanalmiljø, der åbner sig mod fjorden og som skaber forbindelse ind til byen, være en særlig attraktion med et solrigt og beskyttet lokalmiljø med gode muligheder for cafeer, restaurationsliv, udendørs opholdssteder m. v. Kanalen skaber også en tæt sammenhæng imellem søsportsaktiviteterne og bylivet.

 

Økvarteret får sin helt særlige karakter både med en placering omgivet af kanaler og med et særligt havnetorv, som skaber et enestående byrum,  der åbner sig imod fjorden og ind mod Vejles byfront i vest. Også her er der mulighed for at udveksle et byliv med et attraktivt lokalmiljø.

 

Mod syd afsluttes øen af en særlig bebyggelse, som skal udformes med særlig miljømæssig hensyntagen til at skabe en afskærmning i forhold til evt. miljøgener for den syd for liggende erhvervshavn.

 

Arealet ligger indenfor kystnærhedszonen og forudsætter i et vist omfang inddragelse af arealer på vand. Kystlinjen er på det pågældende sted præget af meget store strukturer – bygninger, siloer og kraner – på havnen. Selve kystlinjen / kajen er ikke naturlig.

 

Det er på den baggrund vurderingen at planerne vil have en meget begrænset påvirkning på kystlinjen og kystlandskabet på stedet. Da der er tale om opfyldning på søterritoriet, skal den efterfølgende planlægning ske i overensstemmelse med bestemmelser, der varetages af Kystdirektoratet.

 

Erhvervsturisme

Vejle Kommune er stærk på erhvervsturisme. En ideel geografisk beliggenhed understøtter valget af Vejle ved afvikling af møder, konferencer og messer.

 

Natur- og friluftsturisme

Ådalen skal markedsføres som et samlet begreb omkring nøgleværdierne: Natur, Kultur, Oplevelser. Projektet inddrager eksisterende attraktioner og faciliteter i området. Andre mulige indsatsområder er Hærvejen og områderne omkring Gudenåens og Skjern Ås udspring.

 

Området omkring Erhvervspark Vandel, som i dag bruges til grusgravning, er udpeget som et perspektivområde for erhverv, turisme og bosætning og skal udvikles på baggrund af en helhedsplan. Området skal ses i sammenhæng med de aktuelle planer om at udvikle Billund som turistdestination, samt nærheden til ådalen og Hærvejen.

 

Feriecenter i Riis

Den nuværende campingplads omdannes til et feriecenter med op til 100 ferieboliger, samtidig med at campingpladsfunktionen opretholdes.

 

Der planlægges over de kommende 10-15 år opført en række faciliteter herunder restauranter, wellness, motions- og idrætsfaciliteter, løbestier, fiskesø, legeland og vandland.

 

Etableringen af feriecentret vil medvirke til en betydelig udvikling af turisterhvervet i en del af regionen, der er ramt af tab af industriarbejdspladser og befolkningsstagnation. Det skyldes dels, at der sker en udvidelse af kapaciteten, og dels at gæster i feriecentre har et større døgnforbrug.

 

Den gennemsnitlige campinggæst bruger ca. 260 kr. i døgnet, mens feriecentergæsten bruger ca. 480 kr. i døgnet. Erfaringstal viser derudover, at ca. 2/3 af dette døgnforbrug bruges udenfor feriecentret. 

 

Baseret på etablering af 40 nye ferieboliger forventes der en forøgelse af omsætningen som følge af feriecentret på ca. 2,5 mio. kr., og dertil kommer en forøgelse af omsætningen hos lokale leverandører og lokale butikker m. v. på ca. 3,9 mio. kr. Samtidig vil feriecentrets faciliteter være åbne for lokalområdets beboere, som derved vil få let adgang til en række rekreative muligheder der ikke findes i dag.

 

Feriecentret ligger centralt i forhold til vigtige destinationer som Legoland og Givskud Zoo og vil medvirke til at styrke disse. Området byder derudover på gode muligheder for aktiv ferie i form af roning, løb, cykling m. v. Feriecentret vil få let adgang til motorvejsnettet efter 2014, hvor hele strækningen Vejle-Herning åbner for trafik.

 

Feriecentret ligger i det åbne land uden tilknytning til eksisterende by. Der er dog ikke tale om et nyudlæg, men om en ændring af anvendelsen af et bestående udlæg fra campingplads til feriecenter.

 

Området er ikke omfattet af landskabsudpegninger, men en del af området er udpeget som kulturmiljø på baggrund af en koncentration af gravhøje. Der er indenfor rammeområdet en fredet, og en række ikke fredede, gravhøje.

 

Feriecentret vil være afskærmet mod landskabet af bestående plantager og læhegn. Af hensyn til indpasningen i landskabet skal planlægningen sikre, at beplantningen fastholdes og derudover skal planlægningen sikre, at oplevelsen af gravhøjene ikke forringes.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00