Turisme

Girafferne i Givskud

Girafferne i Givskud

 

Redegørelse til mål

Turismen spiller en vigtig rolle, økonomisk og beskæftigelsesmæssigt og forudsætningerne er til stede for en udvidet satsning inden for turismeområdet.

 

Gennem Kommuneplanen tilvejebringes den fysiske planlægning, der understøtter udviklingen af turismen i Trekantområdet. Af væsentlige turismeudviklingsprojekter kan nævnes to destinationsprojekter under etablering og udvikling:

 

Legoland Billund ressort
Netværksdannelsen med Legoland Billund, Lalandia og Givskud Zoo som fyrtårne har til formål gennem samarbejde at skabe synergier blandt de virksomheder, som er tilknyttet. Projektet har gennem et markedsføringsarbejde fokus på tiltrækning af udenlandske børnefamilieturister til Legoland Billund Ressort. De bærende elementer og partnere i projektet er LEGOLAND, Lalandia og Givskud ZOO samt de 3 kommuner Billund, Kolding og Vejle, og det er målet at udvide med flere partnere.

 

Destination Lillebælt
Et nyt destinationssamarbejde udvikles omkring Lillebælt med deltagelse af Fredericia, Kolding og Middelfart kommuner sammen med en lang række private partnere. Projektet tager udgangspunkt i områdets unikke natur- og kulturværdier og handler om gennem en balance mellem benyttelse og beskyttelse at skabe et fælles oplevelses- og vækstprojekt baseret på de naturværdier og turismeaktører, der findes i området omkring Lillebælt.

 

Ferie- og kursuscentre, andre overnatningssteder samt større turistanlæg

Over 2 mio. turistovernatninger finder sted på ferie- og kursuscentre samt andre overnatningssteder med over 40 senge (2011). Ud over den del af området, som relaterer til overnatninger, genererer primært hoteller og kursuscentre en stor omsætning baseret på endags kursus- og konferenceophold.

 

Ferie- og kursuscentre samt andre overnatningssteder henvender sig både til den almindelige ferieturisme og erhvervsturismen (møder, kurser, konferencer, etc.).
Efterspørgslen efter ferie- og kursuscentre samt andre overnatningssteder har været stigende i de seneste år. Trekantområdet har med sin centrale geografiske beliggenhed nydt godt heraf. Potentialet for at udvikle efterspørgslen yderligere anses ligeledes at være til stede. Det er derfor væsentligt, at der i Trekantområdet er tilvejebragt et tilstrækkeligt antal hoteller, konference- og feriecentre til at imødekomme dette behov.

 

De større øvrige turistanlæg omfatter blandt andet:

  • Natur- og dyreparker
  • Forlystelsesparker
  • Andre større konkrete turistanlæg, som f.eks. Lalandia Billund

 

Ressortturismen skal udvikles i Trekantområdet. Udviklingen af ressortturismen tager afsæt i at finde det rette miks, mængde og kvalitet af indkvartering, oplevelser, underholdning, shopping mv. Der vil derfor være en koncentration af flere større turistanlæg.

 

Campingpladser

Campingformen udgør en stor del af den samlede turisme i Trekantområdet. I Trekantområdet var der ca. 840.000 overnatninger på campingpladser i 2011.

 

Udviklingen inden for campingsektoren er præget af, at campingpladser udvides i retning af væsentligt større pladser opbygget efter et helt andet og mere aktivitets- og underholdningspræget koncept end hidtil.

 

Campingpladsernes udvikling skal ske i respekt for de særlige værdier knyttet til de kystnære egne og til natur-, kultur- og landskabsinteresser i øvrigt samt lokalbefolkningens interesser.

 

I indlandet er der desuden mulighed for at udlægge areal til nye campingpladser. Pladserne skal i givet fald placeres i tilknytning til byerne for at understøtte disse byers service, og størrelsen skal tilpasses byernes størrelse.

 

Sommerhusområder

Sommerhusområder skal fremstå som et kvalitetsprodukt til bl.a. turisterne. Det handler bl.a. om at give områderne et kvalitetsløft i form af fællesanlæg, grønne stier, naturgenopretning, cykelruter og rekreative tilbud.

 

Nye sommerhusområder kan være med til at understøtte landdistrikterne, således at de kan udvikles til levende lokalsamfund med bosætning, erhverv og fritidsmuligheder.

 

Det gælder dog i henhold til Planloven, at der ikke må udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.

 

Den særlige ordning med udlæg af op til 8.000 nye sommerhuse er der disponeret over med det seneste landsplandirektiv herom i 2010.

MÅL

 

Turismen skal sikres gode udviklingsmuligheder så den kan bidrage til at styrke Trekantområdet som helhed og lokalt.

 

Mulighederne for overnatning og ophold på Trekantområdets feriehoteller, feriecentre, campingpladser og vandrehjem skal være tids- og behovssvarende.

 

Trekantområdet skal fastholde sin position som førende indenfor dansk erhvervsturisme og samt udvikle området som et internationalt mødested.

 

Trekantområdet skal gøres til det mest besøgte turistområde i Danmark uden for Hovedstadsområdet.

 

Eksisterende sommerhusområder skal bevares og udvikles som tidssvarende og attraktive ferieområder.

 

Nye områder til indlandssommerhuse skal understøtte eksisterende bysamfund og større ferie- og fritidsanlæg.

DET VIL VI

 

Forstærke det strategiske samarbejde for turismeområdet, herunder om de to turismeudviklingsprojekter Legoland Billund ressort og Destination Lillebælt

 

Samarbejde om konferenceturisme for de helt store konferencer.

 

Deltage i projekter om maritime oplevelser i og omkring Lillebæltområdet og skabe og støtte rammer, der styrker vandrer- og cykelturisme.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00