Lokal retningslinje for friluftsområder og stier

De rekreative stiers omgivelser skal så vidt muligt sikres mod etablering af landskabs- og miljøforringende anlæg og mod, at der sker ændringer i den motoriserede trafik, der kan forringe ruternes rekreative værdi.

 

Der må ikke i friluftsområderne planlægges på en sådan måde, at friluftsområdernes rekreative og oplevelsesmæssige værdier forringes.

 

Særlig vigtigt er det at sikre udsigter mod forstyrrende visuelle elementer, samt at sikre områdernes naturlige stilhed mod øget støj og uro. 

 

De regionale friluftsområder, herunder udsigtspunkter, er vist på kort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Friluftslivet skal tilbyde gode adgangsforhold, støttepunkter og oplevelsesmuligheder for både det organiserede friluftsliv, for skoler og lignende institutioner samt for det almene uorganiserede friluftsliv, med hovedvægt på det almene friluftsliv.

 

Som nævnt i den overordnede redegørelse for Trekantområdet, er de vigtigste områder for friluftslivet kysterne, skovene og de store søer og å-systemer, samt områder med værdifulde landskaber og kulturhistoriske steder. Med baggrund i oplevelsesværdikortlægning af Vejle Kommune (OPAL) og undersøgelser af brugernes adfærd i strategi ’Oplevelses- og naturnetværket’, er de vigtigste områder for friluftslivet udpeget og fremgår af kort.

 

Særlig væsentligt for det almene friluftsliv, er oplevelsen af naturlig ro samt udsyn over åbent vand eller landskab. Her stimuleres ens sanseindtryk på en anden måde, end den normale hverdag tilbyder. Udsigter er særligt sårbare over for forstyrrende elementer såsom tekniske anlæg, skærmende beplantninger eller elementer med stærkt lys, genskind eller hurtige bevægelser fra eksempelvis vindmøller eller biler i bevægelser på store veje i horisonten. Ligeledes skal det sikres, at der i områder, hvor man kan opleve naturlig stilhed, ikke sker øgning i menneskeskabt støj eller visuel uro som forringer oplevelsen af det naturskabte.

 

For at styrke folkesundheden og skabe attraktive næromgivelser er det vigtigt, at der i de bynære områder og grønne kiler omkring de større byområder udvikles et sammenhængende stisystem og etableres områder for grønne oplevelser og friluftsliv. Disse stier og områder bør følge det naturlige grønne netværk videre ud i det åbne land, og hænge sammen med friluftsområder længere væk.  

 

Det er vigtigt, at de rekreative stiers omgivelser har en høj rekreativ kvalitet. Derfor må der ikke tillades anlæg såsom gylletanke, oplagspladser og lignende samt bevoksninger op til disse stier, som forringer den landskabelige oplevelse fra stien. Ligeledes skal en forøgelse af den motoriserede trafik ud over, hvad der følger den almindelige stigning i trafikken, undgås på de rekreative stier. Det kan eksempelvis være en trafikøgning som følge af ny råstofindvinding eller transporter til nærliggende erhverv og landbrug. Sådanne følger afbødes ved fastlæggelse af tvangsruter uden om de rekreative stier.

 

Den rekreative brug af det åbne land skal ske på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til natur, miljø og lokalbefolkning.

 

Det vil vi 2013-2025

 • Styrke folkesundheden og byernes attraktivitet ved at sikre, at alle bosætningsområder i Vejle Kommunens centerbyer, har let og tæt adgang til rekreative tilbud, grønne områder og natur af høj kvalitet. Særlig opmærksomhed rettes med socialt udsatte boligområder og mod at skabe attraktive by- og boligmiljøer.
 • Udbygge det regionale netværk af forbindende cykel- og vandreruter i det grønne naturnetværk. Særlig vægt lægges på: Rute mellem Vejle by-centrum og Jelling via Grejsdalen.
 • Etablere kystnær rute mellem Ibæk Strandvej og Sellerup Strand, som forbinder Børkop og Brejning med Vejle.
 • Videreførelse af Bindeballe-stien til Vandel, og i samarbejde med Billund kommune videre til turismefaciliteter i Billund.
 • Sammenhængende rundtur af vandrestier i Vejle ådal og Grejs å-komplekset, således at det er muligt at vandre fra Vejle By langs Vejle Å til udspringet i Engelsholm Sø og videre til Jelling og herfra tilbage til Vejle.
 • Styrke en koordineret udvikling på nationalt niveau for friluftsliv, natur, kulturhistorie, landskab og oplevelsesværdi i Vejle Ådal og Vejle Fjord. Særlig opmærksomhed rettes mod at sikre et koordineret samspil mellem hele ådalen og de centrale kvaliteter i Natura 2000-områderne og kulturmiljøet ved Jelling Monumenterne og Ravningbroen.
 • Styrke en koordineret udvikling for friluftsliv, natur, kulturhistorie, landskab og oplevelsesværdi i naturområdet ved Store Vandskel og Rørbæk Sø.
 • Udvikle Hærvejen som national cykelrute med tilknyttede faciliteter for friluftslivet og turisme.
 • Opgradere netværket af cykeltruter i Give omegn, bl.a. i synergi med nye vådområder og friluftsområdet ved Omme Å.
 • Skabe sammenhæng til strategien ’Vejle By – Grøn og Blå’ ved at styrke natur og friluftsmuligheder i Vejle bys grønne kiler og udbygge forbindelser, der sikrer kilernes sammenhæng med byens grønne rum og naturen ude det åbne land.
 • Lave rekreative tilbud specielt rettet til børn og unge, som bruger naturen til undervisning og pædagogisk rum.
 • Styrke en hensigtsmæssig udvikling af friluftsaktiviteter som er forstyrrende eller på anden måde kræver særlige forhold, eksempelvis vandscooter, mountainbike, adventure-sport, træning og luftning af hunde, ridning mv.
 • Realisering af projekt Brejning Strand og snorkelrev ved Tirsbæk.
 • Udbygge adgangsforhold og mulighederne for badning og svømning i fjorden og søer egnet hertil, herunder muligheder for vinterbadning og udlægning af afgrænsede områder til svømning i åbent hav.
 • Udvikle havørredfiskeriet i samarbejde mellem nabokommunerne bl.a. gennem promovering og synliggørelse af faciliteter som fiskemuligheder, parkering, overnatning, mv.
Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00