Kommuneplan 2013-2025 for Vejle Kommune og Trekantområdet

Kommuneplan 2013 – 2025 er vedtaget af et bredt flertal i Vejle Byråd den 18. december 2013. Planen er blevet til ved en delvis revision af Kommuneplan 2009-2021.

 

Følgende emner i kommuneplanen er blevet revideret: Bæredygtige byer, byudvikling, transport, trafik, landbrug, økologiske forbindelseslinjer, klima, muligheder for omdannelse og fortætning, udpegning af friluftsområder og skovrejsning samt revision af mål og rammer gennem regulering af arealudlæg, kvalitetstjek og opdatering af rammebestemmelserne. Dele af kommuneplanen er udarbejdet i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet.

 

Processen

Byrådet har indkaldt forslag og ideer til revision af kommuneplanen i perioden 01. august 2012 til 31. august 2012.

 

Forslaget til kommuneplan har været i offentlig høring fra den 5. juni2013 til den 28. august 2013. Der var borgermøde om kommuneplanforslaget den 17. juni 2013.

 

Den offentlige høring af forslaget førte til, at byrådet den 2. oktober 2013 besluttede at offentliggøre en række mindre ændringsforslag til det oprindelige forslag. Ændringsforslaget var i en kort høring i perioden 9. oktober til 23. oktober 2013.

 

Den samlede kommuneplan blev på baggrund af ovennævnte ændret på en række punkter og blev derefter endeligt vedtaget på byrådsmødet den 18. december 2013.

 

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er den samlede plan for hele kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Kommuneplanen udarbejdes efter planloven og skal revideres hvert 4. år.

 

Hvad består kommuneplanen af?

En kommuneplan består af en hovedstruktur og rammer for lokalplanlægningen.

 

I den fælles hovedstruktur for Trekantområdet beskrives de overordnede mål for byernes udvikling og udviklingen i det åbne land samt retningslinjer for planlægningen. Til de enkelte temaer kan der være knyttet arealudpegninger, som er vist på kortbilag. For udvalgte temaer eller afgrænsede geografiske områder er der lavet retningslinjer for planlægningen og administrationen, der kun gælder for Vejle Kommune.

 

I mål og rammer for lokalplanlægningen konkretiseres hovedstrukturens overordnede principper for kommunens enkelte byer og bydele og andre områder.

 

Målene danner baggrund for rammebestemmelserne, der gælder for indholdet af lokalplaner, der er en forudsætning for påbegyndelse af større bygge-og anlægsarbejder. Derudover må lokalplaner ikke stride mod retningslinjerne i hovedstrukturen.

 

Hvad betyder kommuneplanen for mig?

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer, men byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Når et område er udlagt til et bestemt formål i kommuneplanen, må man derfor som beboer eller grundejer forvente at udviklingen vil gå i den retning.

 

Kommuneplanen skal anvendes som grundlag for anden planlægning, administration og anlægsvirksomhed i kommunen. Retningslinjerne angiver enten generelle bestemmelser eller refererer til specifikke geografiske udpegninger af interesseområder, der skal varetages af administrationen.

 

Kommuneplanens rammebestemmelser har betydning for kommunes kompetence til at lave lokalplaner. Der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, men kan godt være strammere end kommuneplanens rammebestemmelser, f.eks. gennem fastsættelse af lavere bebyggelsesprocenter.

 

Mindre projekter som f. eks. opførelse af en etageejendom i bymidten kan i mange tilfælde gennemføres uden, at der laves en lokalplan. For områder, hvor der ikke er udarbejdet lokalplaner eller byplanvedtægter, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. Gældende lokalplaner og byplanvedtægter samt gældende servitutbestemmelser berøres ikke af kommuneplanen, men kan ophæves eller ændres ved en lokalplan.

 

For nogle områder er der også lavet generelle rammebestemmelser, selvom der ikke skal laves lokalplan. Planloven giver mulighed for, at rammebestemmelserne kan udgøre et direkte administrationsgrundlag i en del sager om byggeri og arealanvendelse.

 

Der er således mulighed for at nedlægge et konkret forbud mod tiltag, der er i strid med rammebestemmelserne.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00