Tilpasning til klimaændringer

Redegørelse til mål

Danmark skal klimasikres mod fremtidige oversvømmelser som følge af mere og kraftigere regn, havspejlsstigninger samt stigende grundvandsspejl.

 

Det er en kommunal opgave, der skal løses sammen med staten, virksomheder og borgere.

 

Det er nødvendigt at lade klimahensynet få høj prioritet og benytte lovgivningens muligheder, når der planlægges, og når der stilles krav. Nye innovative teknologiske løsninger vil også spille en rolle.

 

Kommunale handleplaner for klimatilpasning

Der er indgået en aftale mellem Kommunernes Landsforening og staten om, at der skal udarbejdes klimatilpasningsplaner. Kommunerne skal inden udgangen af 2013 udarbejde klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser.

 

Handleplanerne skal også indeholde en redegørelse for, hvordan kommunerne vil håndtere de øgede regnmængder og stigende vandstande. Handleplanerne udarbejdes direkte i kommuneplanen eller som tillæg til kommuneplanerne.

 

I Trekantområdet går kommunerne sammen om at klimatilpasse den fysiske planlægning. Kommunerne har forskellige geografiske, natur- og kulturgivne forudsætninger, og derfor er udfordringerne ikke ens for alle. Som eksempel kan nævnes, at en kystnær beliggenhed giver særlige udfordringer i forhold til ændringer i havspejlet.

 

I den anden ende af spektret er mulighederne for, at de enkelte kommuner kan bidrage til forebyggelse af yderligere klimaændringer, f.eks. ved at øge brugen af vedvarende energikilder, også forskellig. Men vigtigt er det, at vi samarbejder om en fælles strategi for energieffektivisering.

 

Staten leverer et grundlæggende kortmateriale, der skal bruges for at kommunerne skal kunne lave en handleplan på baggrund af en analyse foretaget ud fra en risikokortlægning. Kommunerne kan anmode spildevandsselskaberne om at levere oversvømmelseskort der bygger på spildevandsdata. En risikokortlægning giver et bud på, hvor oversvømmelserne mest sandsynligt vil ske, og hvad det vil koste, hvis de sker. Statens kort placeres på www.klimatilpasning.dk.

 

Risikoområder for oversvømmelser

I forbindelse med implementeringen af EU’s oversvømmelsesdirektiv skal alle EU-medlemslande planlægge for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi. Direktivet er i Danmark implementeret i Miljøministeriets ”lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer” og Kystdirektoratets ”bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet”.

 

I december 2011 udpegede Naturstyrelsen og Kystdirektoratet Fredericia og Vejle som risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde. Udpegningen betyder, at der er en væsentlig risiko for oversvømmelse ved stormflod og/eller oversvømmelse fra vandløb. Udpegningen betyder, at kommunerne skal udarbejde risikostyringsplaner for, hvordan de vil håndtere en ekstrem oversvømmelse. 

 

Fredericias udpegning er baseret på en potentiel trussel fra oversvømmelse fra Lillebælt, oversvømmelser fra Erritsø Bæk og i en kombination af begge dele, og pga. af beliggenheden af tre risikovirksomheder indenfor det potentielt oversvømmelsestruede område, som samlet vurderes at falde ind under væsentlighedskriteriet for risikoområder.

 

Vejles udpegning er baseret på en potentiel trussel fra oversvømmelse fra Vejle Fjord og oversvømmelse fra Vejle Å (og Grejs Å) eller en kombination heraf, med store værditab til følge. Dette suppleret med at Vejle by historisk set har været ramt af en del oversvømmelser. Det fremgår af udpegningen, at der i risikoområdet ved en havvandstand på 215 cm i kombination med en å-vandstand på 130 cm er potentielt truede værdier for et beløb på ca. 8,7 mia. kr. fordelt på 950 ejendomme.

 

Selv om Kolding og Middelfart ikke er udpeget som risikoområder, kan det konkluderes at også disse byer er udsatte for potentiel oversvømmelse fra havet.

MÅL

 

De klimabetingede oversvømmelser skal håndteres på kort og på langt sigt

 

Der skal gives plads til innovative teknologiske løsninger på klimaudfordringerne, og de eksisterende rammer skal udfordres

DET VIL VI

 

Samarbejde om udarbejdelse af klimatilpasningsplaner ved f.eks. at samarbejde om kortlægning, analyse af oversvømmelsesmodeller og vurdering af handlemuligheder.

 

Derudover vil vi identificere, hvor der er behov for klimatilpasningsløsninger på tværs af kommunegrænserne.

 

Se overfladevand som en ressource i planlægningen ved at: 

  • udnytte vandet til at skabe flere rekreative værdier til glæde for borgerne, virksomheder og turister
  • inddrage klimatilpasning i lokalplanarbejdet på en måde, så det også tilføjer områderne arkitektoniske og rekreative kvaliteter 
  • udarbejde inspirationskatalog over løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR), der synliggør Trekantområdets anvendelse af LAR, og udarbejde fælles værktøj for screening af muligheder for anvendelse af LAR-løsninger. 

 

Anbefale mindste niveau for sokkelkote i lokalplaner ved byggeri i havneområder og oversvømmelsestruede områder.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00