Klimaændringernes betydning

Trods usikkerheder er det forventningen, at klimaforandringerne i Danmark vil betyde en stigning i middeltemperaturen, øget nedbør i vinterhalvåret, og mindskning af sommernedbøren. Desuden må der forventes en øget hyppighed af voldsomme regnskyl, voldsomme storme og orkaner, men af og til også markante tørkeperioder. Altså kort og godt større udsving i vejrliget.

 

Forandringerne i klimaet vil få indflydelse på mange forskellige sektorer i Danmark.

 

Kystsikring

Vandstandsstigninger kan imødegås ved at lave kystsikring, bygge diger og dæmninger samt ved at etablere arealer, som kan virke som vandreservoirer for opsamling af regnvand. De lavtliggende arealer, som ikke kan bebygges, kan anvendes til rekreative og andre formål, som skal kunne tåle periodevise oversvømmelser.

 

Byudvikling

I planlægningen kan vandet inddrages som et værdiskabende element. Vi kan gøre en ”dyd af nødvendigheden” i stedet for blot at angribe det teknisk som noget der skal skaffes væk. Vandet kan angribes kreativt og æstetisk, så vandmasserne ledes gennem byen på en kreativ og smuk måde, som byens borgere kan glæde sig over. Vandinfrastrukturen skal indtænkes, og de konkrete løsninger skal integreres i planlægningen med fokus på multifunktionalitet.

 

Afløbssystem

Afløbssystem og renseanlæg kan udbygges for at øge kapaciteten, og der skal fortsat arbejdes på at separere regnvand og spildevand, hvor det er hensigtsmæssigt. I stedet for separering kan andre løsninger tages i anvendelse for håndtering af overfladevand f.eks. etablering af forsinkelsesbassiner, lokal afledning af regnvand, vådområder, vandveje eller lignende.

 

Infrastruktur og teknisk anlæg

Veje, broer, underføringer mv. og tekniske anlæg skal sikres mod oversvømmelser og påvirkning som følge af højere beliggende grundvandsspejl.

 

Byggeri

Det kan blive nødvendigt at lave konstruktionerne således, at bygninger på udsatte lokaliteter kan modstå oversvømmelsessituationer, og at byggeri og anlæg generelt kan modstå mere ekstreme vejrhændelser. Højere beliggende grundvandsspejl kan medføre øget behov for pilotering og dræning.

 

Beredskab

De beredskabsmæssige aspekter af klimaændringerne skal vurderes og indgå i planlægningen.

 

Natur

Vores natur er allerede under forandring som en konsekvens af et ændret klima. Disse forandringer vil intensiveres i takt med klimaændringerne. Ændringer af naturforholdene kan være svære at forudse. Her må udviklingen følges og arbejdet med at lave sammenhængende naturnetværk skal fortsat sikre, at arter ikke bliver isolerede, men kan bevæge sig frit.

 

Naturen er både en del af løsningen, når vi skal tilpasse os klimaet, og samtidig betyder klimaændringerne, at naturen er udsat for yderligere pres.  Vi må forvente, at en række naturtyper og arter svækkes eller forsvinder som følge af de nye vækstbetingelser, som ændringerne i klimaet fører med sig. Samtidig vil andre eksisterende og nye arter styrkes og udbredes i den danske natur.

 

Landbrug og skovbrug

For landbrug og skovbrug er udfordringen at tilpasse afgrøderne til de ændrede klimaforhold. Det kan betyde en omlægning af skovproduktionen fra nåletræer til løvtræer. Der sker allerede nu en omlægning i statsskovene til en mere naturnær drift, hvor træarterne blandes, fordi denne driftsform menes at være mere modstandsdygtig over for klimaændringerne. Nye afgrødetyper kan introduceres, og en længere vækstsæson kan udnyttes i landbruget. Samtidig giver mere vand også udfordringer i forhold til afledning og dræning af vand fra markerne, ligesom flere områder vil kunne karakteriseres som vandlidende. Længerevarende tørkeperioder vil også give udfordringer og kan f.eks. betyde øget behov for markvanding.

 

Grundvand og vandkvalitet

Grundvandsdannelsen vil øges som konsekvens af klimaændringerne, dog med væsentlige regionale forskelle. Samtidig kan der lokalt være øget risiko for tørkeperioder samt risiko for bakterier og saltvand i grundvandet.   En større grundvandsdannelse i det øverste jordlag giver forhøjet risiko for oversvømmelser på terræn. Længerevarende tørkeperioder kan lokalt gøre det relevant at flytte vandindvindingen. Indsatsen med at sikre og forbedre kvaliteten af overfladevand og grundvand skal løbende tilpasses klimaændringerne. De statslige vandplaner er således helt centrale for dette.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00