Risikoområder til oversvømmelser (potentielt oversvømmelsestruede områder)

Med potentielt oversvømmelsestruede områder menes de områder, som staten har udpeget i henhold til EU´s oversvømmelsesdirektiv.

 

Vejle Kommune er med baggrund i direktivet udpeget som potentielt truet af oversvømmelser fra Vejle Fjord og oversvømmelser fra Vejle Å og Grejs Å og i en kombination heraf. Udpegningen er foreløbig, indtil der er lavet en nærmere analyse og vurdering. Udpegningen betyder, at det ikke kan udelukkes, at ekstreme situationer med oversvømmelse kan opstå.

 

Det foreløbigt udpegede område i Vejle Kommune fremgår af nedenstående kort. Området udgøres af et areal der strækker sig fra havneområdet og Rødkilde Gymnasium til dele af Vejle midtby og området ved Rosborg Gymnasium, og videre mod vest langs Vejle Å og Kongens Kær til øst for Skibet.

 

I forlængelse af den foreløbige udpegning skal staten udarbejde et endeligt kort over faren for oversvømmelse og et kort over oversvømmelsesrisikoen.

 

Farekortet laves på baggrund af sandsynligheden for oversvømmelse og af hvilken potentiel skade, oversvømmelsen kan medfører på mennesker, bygninger, infrastruktur, drifts- og produktionstab m. v.
Risikokortet laves på baggrund af sandsynligheden for oversvømmelse ganget med de potentielle skader, som en oversvømmelse vil kunne medføre.

 

Vejle Kommune skal på baggrund af fare- og risikokortene udarbejde de nødvendige risikostyringsplaner senest i efteråret 2015. Risikostyringsplanen skal have særlig fokus på forebyggelse, sikring og beredskab.

 

Foreløbige udpegede risikoområde fra 22. december 2011
Kortet viser det foreløbige udpegede risikoområde fra 22. december 2011

 

FAKTA

EU´s oversvømmelsesdirektiv

Alle EU´s medlemslande skal ifølge direktivet af 23. oktober 2007 planlægge for ekstreme oversvømmelser fra vandløb, søer og kyster for at mindske negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomi. Planlægningen for ekstreme oversvømmelser forløber i tre plantrin i perioden frem mod 2015.


Trin 1 – senest 2011: Staten udpeger områder, hvor det bl.a. på baggrund af historiske oplysninger ikke kan afvises, at ekstreme situationer med oversvømmelse kan forekomme i fremtiden. Udpegningen er foretaget på baggrund af en screening af de potentielle oversvømmelsestrusler og en efterfølgende høring hos kommunerne.

Trin 2 – 2012-2013: Staten gennemfører en risikoanalyse med udarbejdelse af fare – og risikokort.

Trin 3 – 2013 -2015: Kommunerne udarbejder risikostyringsplaner

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00