Klimatilpasningsplan

Vejle Kommune udarbejder en klimatilpasningsplan.

 

Planen skal bl.a. skabe overblik over risikoen for oversvømmelser i kommunen og danne grundlag for en prioriteret indsats i forhold til håndtering af klimaforandringerne, herunder i hvilken rækkefølge værdier skal beskyttes.

 

Planen bliver et tillæg til Kommuneplanen.

 

I arbejdet med planen vil følgende elementer bl.a. indgå:

  • Kortlægning og analyser af konsekvenserne af mere og kraftigere regn og havvandsstigninger.
  • Klimasikring af den fremtidige byudvikling, så der i planlægningen af nye bydele, byområder og nye infrastrukturer tages højde for konsekvenserne af mere nedbør og vandstandsstigninger.
  • Indsats for at minimere yderligere belastning af kloaksystemet ved f.eks. separatkloakering, opsamling af overskydende vand i regnvandsbassiner/våde enge og rekreative anvendelser i byrummet (spildevandstekniske løsninger).
  • Arbejde med lokal afledning af regnvand (LAR), der bl.a. omfatter nedsivning, vådområder, regnvandsbede og grønne tage.
  • Udpegning af kommunale og private arealer til opmagasinering af regnvand ved udarbejdelse af kommuneplantillæg.
  • Arbejde målrettet med klimatilpasning i kommune- og lokalplanlægningen.
  • Tage initiativer og skabe løsninger i dialog og samarbejde med borgere, erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, lokalsamfund og foreninger m.fl.
  • Fremme forståelse, formidling og gennemførelse af nødvendige tiltag over for kommunens borgere og virksomheder.
  • Samarbejde med nabokommuner, forsyningsvirksomheder, Banedanmark, Vejdirektoratet, Kystdirektoratet, Naturstyrelsen, organisationer og foreninger mv., hvor det er relevant i forhold til klimatilpasning.
Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00