Bæredygtige byer

Mariaparken. Foto Carsten Ingemann.

Mariaparken. Foto Carsten Ingemann.

Byerne spiller en større og større rolle i økonomien. Væksten i arbejdspladser, befolkningstal, service, handel, uddannelse og kultur sker i højere og højere grad i de større byer. Målet er at skabe sammenhængskraft med fælles opland for arbejdskraft, uddannelse og kultur og planlægningen skal bidrage til at mindske energiforbruget samt tilpasse og forebygge klimaforandringer.

 

Byerne skal planlægges ud fra kodeordene Identitet, Sundhed og Klima.

 

Identitet handler om, at byerne skal danne ramme om hele dagligdagen og funktioner og boligtyper, så der er liv i byområderne døgnet rundt. Det handler også om at kulturarven skal bruges som en resurse, der tilfører kvalitet til byerne og sikrer forbindelsen bagud.

 

Af hensyn til såvel sundhedsfremme som miljøet, skal byerne planlægges, så det bliver naturligt at bevæge sig på cykel og til fods i dagligdagen. Klimaudfordringen skal løftes på mange planer, også i planlægningen. Byrådet har besluttet af kommunens CO2 udledning skal reduceres med 15% inden udgangen af 2015.

 

Der er behov for en helhedsorienteret indsats, der virker i forhold til reduktion af energiforbruget og i forhold til tilpasningen til fremtidens klima.  – og som spiller sammen med de initiativer, der tages af bygherrer, virksomheder og borgere.

 

I kommuneplanen er der derfor fokus på omdannelse og fortætning af byerne til boliger og erhverv samt på midtbyudvikling, og planlægningen skal skabe sammenhæng mellem byudvikling og transportplanlægning.

 

Områder omkring stationer og busterminaler skal koncentreres med boliger og arbejdspladser, så flere får mulighed at cykle eller gå til arbejde, eller benytte kollektiv trafik. Der skal udvikles attraktive og tætte boligmiljøer i byerne. Grønne arealer og områder til lokal afledning håndtering af regnvand (LAR) skal indpasses rekreativt i byerne. Der skal laves gode vej- og stiløsninger og busbetjening fra hele byområdet til stationer og busterminaler.

 

Planlægningen skal samlet set være med til at skabe merværdi uden at belaste miljøet. I Vejle Kommune har vi længe arbejdet med mange af disse elementer, bl. a. i form af midtbystrategien, som sikrer en levende bykerne, med nye grønne byrum i byen og meget andet, men vi skal fortsætte med at udvikle planlægningen.

 

Andre elementer, som kan indgå i planlægningen af konkrete områder, er træer, der kan skabe skygge om sommeren, grønne tage, der kan forsinke regnvandets afstrømning, byggefelter der er optimerede for anbringelse af solceller.

 

Der er mange parametre, der skal indgå i planlægningen af nye og eksisterende områder og Vejle Kommune vil derfor udarbejde et såkaldt bæredygtighedsværktøj, der kan sikre, at alle relevante parametre bliver overvejet i planlægningen og dialogen med bygherrer.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00