Mål for Trekantområdets hovedstruktur

Redegørelse

Den økonomiske og kulturelle globalisering har ændret og ændrer fortsat de udviklingsmæssige forudsætninger og muligheder. Globaliseringen af markederne giver større konkurrence mellem byer, regioner og lande. Trekantområdet er således i skarp konkurrence med landets øvrige kommuner om virksomheder, der kan skabe vækst, og indbyggere, der kan bidrage med skattekroner. Derfor skal Trekantområdet udnytte sin centrale beliggenhed, den gode infrastruktur og de mange attraktive og relativt billige bosætningsmuligheder, hvor man både kan tilbyde byens attraktioner og adgang til natur og landskaber af enestående kvalitet.

 

Globaliseringen åbner samtidig for en række nye muligheder, som skal udnyttes – f.eks. inden for uddannelse og nye erhvervsmæssige initiativer. Globalisering handler bl.a. om at ændre og/eller omstrukturere erhvervslivet og tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft, som i stigende grad samler sig i de byer, der kan tilbyde spændende jobs og rekreative muligheder. Også fremtiden vil byde på industriarbejdspladser, som forsvinder til udlandet, og de forladte industri- og havneområder omdannes i stedet til områder med blandet bolig og erhverv. Vidensdeling er en vigtig brik, og Trekantområdet kan blive stedet, hvor virksomheder med en høj miljøprofil samler sig.

 

Set i lyset af de muligheder og begrænsninger, som globaliseringen åbner op for, er det vigtigt at sikre, at Trekantområdet fortsat udvikler international konkurrencedygtighed. Derfor skal uddannelsesniveauet i Trekantområdet hæves, da her i dag kun kan tilbydes få længerevarende uddannelser. Udfordringen er at få tiltrukket de højtuddannede og udnytte de gode muligheder for at styrke erhvervsuddannelserne.

 

Der skal findes nye veje for at imødekomme virksomhedernes behov og ønsker til fremtidens erhvervsområder, og dette vedrører såvel omdannelsen af en række gamle, udtjente områder som indretningen af endnu ubebyggede områder. For at tage hul på disse udfordringer, vil der i samspil med Region Syddanmark tilvejebringes viden, der belyser, hvad Trekantområdet skal leve af i fremtiden, og hvordan Trekantområdets synlighed og internationale kapacitet kan udvikles.

Forskellige byer og forskellige styrker

Attraktive bosætningsmuligheder, der lever op til befolkningens forskellige livsstilsbehov, skal sammen med byernes forskellige attraktioner og adgang til natur og landskaber af enestående værdi være et vigtigt led i at fastholde og tiltrække arbejdskraften i Trekantområdet.

 

Vi befinder os i et oplevelses- og vidensamfund, og her spiller kultur og oplevelser en stor rolle – dels som en bosætningsfaktor og dels som en tiltrækningskraft for besøgende fra andre egne af landet og Europa. Trekantområdet ønsker at have førertrøjen på, når det handler om turisme. Det sker ved, at området skal udvikles til at blive Danmarks næststørste turistområde næst efter København med udgangspunkt i turistdestinationerne omkring Billund (ressortturismen og Børnenes Hovedstad) samt ved Lillebælt.

Bæredygtig udvikling

Kommuneplan 2013-2025 tager udgangspunkt i den overordnede vision fra Planstrategi 2011 om bæredygtig udvikling i byerne og på landet.

 

I Trekantområdet vil vi skabe en bæredygtig udvikling, hvor der skabes vækst, samtidig med at ressourceforbruget mindskes. Derfor skal planlægningen understøtte en bystruktur, hvor der kan opretholdes en god mobilitet, samtidig med at forbruget af fossile brændsler til bl.a. boligopvarmning og transport reduceres. Det skal sikres at bymiljøerne kan håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne, alt imens de lægger op til et mangfoldigt og levende byliv, hvor der inviteres til kontakt mellem de mange forskellige befolkningsgrupper.

 

Den bæredygtige byudvikling opnås ved at spare på arealerne og fokusere på kvalitet. Det betyder, at der ikke udlægges nye arealer, men at der i stedet fokuseres på byfortætning og byomdannelse med mulighed for at blande byfunktioner, bolig og erhverv, genanvende eksisterende byområder og udnytte kollektiv trafik og kollektiv forsyning bedre. Det betyder også, at den del af byudviklingen, som foregår i endnu ubebyggede områder, skal foregå med ressourcebevidsthed og tage hensyn til vandmiljøet og klimaforandringerne.

 

I kommuneplanen er der en restrummelighed på små 25.000 nye boliger, svarende til ca. 2.000 nye boliger om året, hvilket er rigeligt set i forhold til de enkelte kommuners befolkningsprognoser for kommuneplanperioden, samt et ønske om at imødekomme efterspørgslen på bosætningsmuligheder i et bredt udvalg af byer, byområder og boligtyper. På erhvervssiden har planen en rummelighed på ca. 2.800 ha erhvervsareal.

 

Bæredygtigt byggeri skal fremmes overalt – i eksisterende og ubebyggede områder - med integrering af grønne, rekreative områder og miljørigtigt byggeri i god arkitektur. En anden form for bæredygtighed er i planlægningen at sikre nærhed og adgang til rekreative områder og byrum, der giver mulighed for bevægelse, afslapning og social kontakt.

 

Det åbne land udgør en vigtig del af Trekantområdet med skov, natur og landskaber, som indgår i en sammenhængende struktur. Forskellige interesser knytter sig til udnyttelsen af landområderne, hvoraf de mest væsentlige er landbrugs-, natur- og friluftsinteresserne. Anvendelsen af det åbne land skal ske i et samspil, hvor såvel landbruget som de rekreative interesser og udviklingen af landsbyerne sker, så der er balance mellem benyttelse og beskyttelse. Der skal således værnes om natur, miljø og landskab, og i samarbejde med landbruget vil vi fremme et sundt landbrugserhverv og et livsgrundlag på landet. Ud over byerne og de åbne landskaber defineres Trekantområdets hovedstruktur også af infrastrukturen til vands, til lands og i luften – fjordene, Lillebælt og havnene, veje og jernbaner samt Billund Lufthavn. Alle områder, som har betydning for og relation til bosætning, arbejdspladser og rekreative udfoldelser.

 

Trekantområdet skal således være stedet, hvor der er mange forskellige muligheder for at bosætte sig – geografisk og i forhold til boligtyper, størrelse på bolig, ejer- eller lejerform m.v. Mangfoldighed i forhold til arbejdspladser, uddannelse og fritid m.v. Det drejer sig om udfoldelsesmuligheder på alle niveauer, privat, på arbejde og i fritiden og for alle alderstrin.

 

Denne mangfoldighed skal skabes i den åbne, grønne storby, som er kendetegnet ved en god sammenhæng mellem by, land og vand, der tilsammen tilbyder storbyens oplevelser og funktioner med naturen lige om hjørnet. Trekantområdet udgør dog ikke en traditionel storby. Som navnet siger, er den åbne, grønne storby ikke en tæt og kompakt by som f.eks. København, hvor kollektive transportmidler med hyppige afgange binder byen sammen. I Trekantområdet går der tog mellem de største byer, men vejene er den vigtigste sammenbindingskraft i forhold til den stigende integration mellem byerne i området. Det hænger bl.a. sammen med den stigende pendling, men også stigende arbejds- og fritidskørsel på kryds og tværs af området, med stigende trængsel til følge. Der er derfor stor fokus i Trekantområdet på at sikre, at området fremadrettet har en robust vej- og baneinfrastruktur, der imødegår trængsel og giver optimal tilgængelighed og høj mobilitet.

 

Læs mere redegørelse til målet under afsnit Trekantområdet i tal og Bymønster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MÅL

 

Trekantområdet skal med sin dynamiske vækst spille en førende rolle i Den Østjyske Byregion og i Region Syddanmark.

 

De største byer – primært Fredericia, Kolding og Vejle – skal være drivkraften for områdets udvikling. Byerne skal rumme det alsidige og kreative byliv, der gør dem til en attraktion.

 

Byerne i Trekantområdet skal udgøre et bynetværk i den åbne grønne storby, der tilsammen rummer storbyens funktioner og muligheder. Trekantområdet skal have velfungerende by– og lokalsamfund og skal bygge videre på deres styrker, identitet og særpræg. 

 

Udvikling af nye byområder skal ske i områdets hovedbyer, centerbyer og lokalbyer. Den åbne, grønne storby kendetegnes ved en god sammenhæng mellem by, land, natur og vand, hvor kvalitet og bæredygtighed er de overordnede kodeord. Trekantområdet skal være kendt som et område, der går forrest med at skabe smukke fysiske omgivelser overalt.

DET VIL VI

 

Tage initiativ til at samarbejde med kommunerne i det østjyske område omkring fx erhverv, kultur og byudvikling.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00