Indledning til Kommuneplan 2013-2025

Forord

Kommuneplanen indeholder en fælles del for Trekantområdet og en lokal del for Vejle Kommune. Planen fokuserer på en bæredygtig udvikling af byerne og det åbne land.

 

Vejle Kommune har lagt vægt på fortsat at udvikle byerne på en bæredygtig måde ved at omdanne og fortætte bymidterne og give plads til blandede byfunktioner, der kan understøtte spændende bymiljøer. planen giver mulighed for at bygge flest boliger, hvor behovet er størst, og hvor den trafikale tilgængelighed er bedst. Kommuneplanen beskæftiger sig med klimatilpasning på en måde, der skal sikre borgerne mod oversvømmelser og samtidig skabe rekreative værdier. Med hensyn til klimaforebyggelse giver kommuneplanen mulighed for, at produktionen af vedvarende energi kan øges.

 

I forbindelse med Planstrategi 2011 udarbejdede Vejle Kommune en strategi for Natur-og Oplevelsesnetværket. Kommunen har udmøntet den strategi i kommuneplanen ved at udpege økologiske forbindelseslinjer, skovrejsningsområder og udbygge den rekreative struktur ved udpegning af friluftsområder og styrke den bynære natur. Vejle Kommune giver dermed mulighed for endnu flere grønne oplevelser og friluftsliv af høj kvalitet. De grønne kiler i byerne og de bynære naturoplevelser danner også grundlag for en attraktiv bosætning med mulighed for at nyde naturen lige uden for døren.

 

Arne Sigtenbjerggaard
Borgmester
Vejle Kommune

 

Trekantområdet

Temaet for kommuneplanrevisionen har været bæredygtighed i byen og på landet, og her er udfordringen at skabe vækst samtidig med at ressourceforbruget mindskes. I byerne kommer dette bl.a. til udtryk ved, at vi vil økonomisere med arealerne og udnytte den eksisterende infrastruktur og service. Et af kernepunkterne i udviklingen af byerne er at gøre dem attraktive for både borgere og mulige nye tilflyttere og virksomheder. Her spiller kvaliteten og tætheden af de eksisterende byområder en meget vigtig rolle. De samlede arealudlæg i denne kommuneplanrevision er derfor stort set de samme som i Kommuneplan 2009-2021.

 

Kommuneplan 2009-2021, som blev offentliggjort i foråret 2010, var en gennemgribende og tilbundsgående udarbejdelse af samtlige de emner og retningslinjer, som en sådan plan skal indeholde i henhold til lovgivningen. Kommuneplan 2013 er i høj grad en videreførelse af denne første kommuneplan efter kommunalreformens gennemførelse. Noget er blevet opdateret på baggrund af den udvikling, der er sket, andet er opdateret på baggrund af ny lovgivning og krav fra staten, og endelig er nyt kommet til. Til det sidste hører hovedstruktur og retningslinjer for landbruget. Der er i den forbindelse foretaget udpegning af områder, hvor meget store landbrugsbygninger og biogasanlæg kan placere og udvikle sig på længere sigt, og der er påbegyndt en proces med at få udpeget særligt værdifulde landbrugsområder. Der er desuden sat fokus på at skabe mere bæredygtige bymiljøer og grønnere transport i Trekantområdet, og kapitlet om klimaændringer er blevet omskrevet og udbygget for at afspejle vigtigheden af at samarbejde om at løse de klimaudfordringer, som Trekantområdet står overfor.

 

I Kommuneplan 2013 er der bevidst prioriteret i de handlinger, der står nævnt i kommuneplanen, da der lægges stor vægt på at få realiseret fælles projekter, der har interesse for hele Trekantområdet.
Som altid er kommuneplanarbejdet udført i et nært samarbejde mellem politikere og administration i de 6 kommuner. Startskuddet skete i forbindelse med udarbejdelsen af den fælles Planstrategi 2011, som lagde op til en delvis revision af Kommuneplan 2009-2021.

 

Der er stor politisk fokus på kommuneplanarbejdet. Hensigten med arbejdet er, at vi i Trekantområdet med udgangspunkt i de 6 kommuners specialer udnytter hinandens styrker og kvaliteter for på denne måde i fællesskab at skabe flere udviklingsmuligheder, end kommunerne har hver for sig.

 

Parallelt med udarbejdelsen af Kommuneplan 2013, bliver der arbejdet på en vækststrategi for Trekantområdet, som skal skabe fodslag bag målet om i fællesskab at skabe vækst og udvikling i Trekantområdet - samt pege på hvilke indsatsområder, der er mest effektive.

 

Trekantområdets kvaliteter, dets strategiske placering og evnen til at udnytte mulighederne i både konkurrence og samarbejde gør, at vi sammen med København og Århus i dag fremstår som et af landets mest betydningsfulde og attraktive vækst- og investeringsområder.

 

Kommuneplan 2013 er et godt grundlag for at Trekantområdets helt særlige kvaliteter og muligheder også i fremtiden udbygges og udnyttes optimalt.

 

Vi glæder os til samarbejdet om at realisere planen.

 

Arne Sigtenbjerggaard          

Jacob Bjerregaard

Borgmester   Borgmester
Vejle Kommune   Fredericia Kommune
     
Jørn Pedersen   Steen Dahlstrøm
Borgmester   Borgmester
Kolding Kommune   Middelfart Kommune
     
Egon Fræhr   Ib Kristensen
Borgmester   Borgmester
Vejen Kommune   Billund Kommune
     
Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00