Forhold til anden planlægning

Trekantområdets planlægningsopgaver

Trekantområdets kommuneplan skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen på et bæredygtigt grundlag.

 

Kommuneplanen er den samlede arealplanlægning for Trekantområdet og fastsætter rammerne for arealanvendelsen, og på en række områder rammerne for den mere detaljerede planlægning i Trekantområdets kommuner.

 

Kommuneplanen skal her ud over også afspejle og forholde sig til en række regionale og statslige mål, planer og hensyn.

 

Kommuneplanen er en konkretisering af de overordnede mål for Trekantområdets kommuner. Målene for Trekantområdet tager udgangspunkt i planstrategierne fra 2007 og 2011.

 

Den statslige trafikplan

Infrastrukturkommissionen fremlagde i januar 2008 sin betænkning vedrørende den fremtidige infrastruktur i Danmark frem til 2030. Betænkningen har ligget til grund for den politiske aftale om infrastrukturinvesteringer frem mod 2020, der blev indgået i januar 2009 mellem Regeringen og de fleste af Folketingets partier. Denne aftale er blevet suppleret af efterfølgende trafikaftaler.

 

De statslige vandplaner

De statslige vandplaner, som blev vedtaget i december 2011, er efterfølgende ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet. Etablering af randzoner langs vandløb og søer er vedtaget ved lov, og er derfor ikke omfattet af ophævelsen af vandplanerne.

 

Vandplanerne fastsætter mål for vandkvaliteten søer, vandløb, kystvande og grundvand. Danmark er delt op i 23 hovedvandoplande, hvortil der til hver enkelt knytter sig en vandplan. Trekantområdet er omfattet af 5 vandplaner.

 

Til vandplanerne er der knyttet indsatsprogrammer, som beskriver indsats og virkemidler, der skal anvendes for at nå kvalitetsmålene. Indsatserne omfatter bl.a.:

 • Etablering af randzoner langs vandløb og søer.
 • Etablering af vådområder.
 • Restaurering, ændret vedligeholdelse m.m. af vandløb.
 • Brug af yderligere efterafgrøder.
 • Ændret jordbearbejdning.
 • Forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse.
 • Reduktion af regnvandsoverløb fra fælleskloakker.
 • Reduceret udledning fra dambrug.
 • Reduktion af vandindvinding for at sikre vand i vandløb.

 

Når vandplanerne er vedtaget, skal de følges op af kommunale handleplaner, der fastsætter, hvordan indsatsen skal udmøntes i praksis.

 

Kommuneplanen må ikke stride mod vandplanerne. I de lokale dele af Kommuneplan 2013 har de 6 kommuner i Trekantområdet redegjort for, hvordan kommuneplanen forholder sig til vandplanerne.

 

De statslige Natura 2000 planer

De statslige Natura 2000-planer blev vedtaget i december 2011. Natura 2000-områderne udgøres af habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Områderne er udpeget for at beskytte særlig værdifuld natur og arter. Der er lavet Natura 2000-planer for 246 naturområder og hver plan beskriver, hvordan naturen kan udvikle sig positivt. Overordnet skal planerne stoppe for tilgroning, udtørring og opsplitning af Natura 2000-områderne. For at føre planerne ud i livet er der i 2012 lavet handleplaner i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og kommunerne.

 

Kommuneplanen må ikke stride mod naturplanerne.

 

I de lokale dele af Kommuneplan 2013 har de 6 kommuner i Trekantområdet redegjort for, hvordan kommuneplanen forholder sig til naturplanerne.

 

Den regionale udviklingsplan

Regionsrådene er forpligtede til at udarbejde en regional udviklingsplan for regionen. Den regionale udviklingsplan indeholder ikke præcise arealudpegninger.

 

Den Regionale Udviklingsplan 2012 - 2015 for Region Syddanmark opstiller en vision for ”Det gode liv”. Udviklingsplanen omfatter nogle regionale initiativer om Viden, Uddannelse, Infrastruktur og mobilitet samt Klima. De strategiske mål, der er udtrykt i Planstrategi 2007 og 2011, og som udmøntes i kommuneplanen, falder i god tråd med initiativerne i den regionale udviklingsplan.

 

I forbindelse med Den Regionale Udviklingsplan 2012 – 2015 for Region Syddanmark er der desuden igangsat et samarbejde mellem Regionen og kommunerne i Trekantområdet om områdeinitiativ Trekantområdet. Områdeinitiativet omfatter en række analyser, der kan danne udgangspunkt for yderligere initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i Trekantområdet.

 

Konkrete initiativer er:

 • En samlet analyse af Trekantområdet i den Østjyske Millionby herunder fokus på forskellige fremtidsscenarier, der kombinerer generelle trends og konkrete vækstbarrierer i området. Hensigten er at tilvejebringe en viden, der belyser, hvad Trekantområdet skal leve af i fremtiden, og hvordan Trekantområdets synlighed og internationale kapacitet kan udvikles.
 • Udarbejdelse af en ”Kontur” for Trekantområdet i 2012.
 • Udarbejdelse af analyser i sammenhæng med Trekantområdets planstrategi og dens opfølgning.
 • Analyse af generelle pendlingsmønstre i relation til Trekantområdet.

 

Derudover udvikler regionen en klimatilpasningsmodel ift. grundvandsstigninger, med Billund og Kolding kommuner som eksempelprojekter.

 

Den Regionale Råstofplan

Den regionale råstofplan, der blev vedtaget i december 2012, indeholder retningslinjer for råstofindvindingen og udpeger råstofgrave og råstofinteresseområder.

 

Den fælles kommuneplan for Trekantområdet strider ikke mod de mål, retningslinjer og arealudlæg, der indgår i forslag til råstofplanen.

 

Forhold til andre kommuners planlægning

I henhold til Planlovens bestemmelser skal kommuneplanen redegøre for, hvordan planen forholder sig til nabokommuners planlægning, og det forudsættes, at der samarbejdes på tværs af kommunegrænserne.

 

Samarbejdet i Trekantområdet er i høj grad med til at tilgodese dette krav, da der laves en fælles kommuneplan, således at der skabes sammenhænge på tværs af kommunegrænserne. Uden om Trekantområdet er der en række nabokommuner, som de enkelte kommuner i Trekantområdet herudover har haft en dialog med. Dialogen er foregået ved møder, telefonkontakt og ved nedsættelse af ad-hoc grupper efter behov.

 

VVM-pligtige anlæg

Kommunerne skal i forbindelse med etablering af anlæg, installationer eller indgreb tage stilling til, om anlægget kan påvirke miljøet væsentligt. Hvis anlægget vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt, skal kommunen lave en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM). For at anlægget kan realiseres, skal der tilvejebringes en retningslinje i kommuneplanen for beliggenheden og udformningen af anlægget. Retningslinjen tilvejebringes oftest i et kommuneplantillæg, der skal ledsages af VVM-redegørelsen.

 

Retningslinjer for de konkrete VVM-anlæg, som ikke er realiserede, kan ses i de lokale dele af kommuneplanen.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00