Retningslinje for skovrejsning

Omfang og beliggenhed af skovrejsningsområder fremgår af kortbilag.

 

I Vejle, Kolding, Billund og Fredericia Kommuner gælder særligt, at områder udpeget til skovrejsningsområder skal beskyttes mod arealanvendelser og anlæg, der kan virke hindrende for skovtilplantning.

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Skovene er et vigtigt grønt kerneelement i den åbne, grønne storby, og i Trekantområdet lægges stor vægt på at fremme skovrejsning for at forbedre miljøet og livsbetingelserne for borgerne, dyrene og planterne.

 

Der er udpeget områder til skovrejsning ud fra følgende fem hovedformål:

  • behov for grundvandsbeskyttelse og beskyttelse af særlige drikkevandsområder samt lokal beskyttelse af almene vandværkers bevaringsværdige kildepladser
  • fremme bynære friluftsmæssige kvaliteter
  • mulighed for at styrke og skabe vigtige økologiske grønne forbindelseslinjer
  • mulighed for at understøtte vandplanernes målsætninger, hvor blandt andet skovrejsning i oplande til følsomme fjorde og søer vil kunne mindske udvaskningen af næringsstoffer.
  • mulighed for at binde mere CO2.

 

For at fremme skovrejsningen mest muligt udpeger kommunerne i Trekantområdet også områder, hvor der er privat interesse i at rejse ny skov.

 

Udpegning af skovrejsningsområder forhindrer ikke, at området fortsat kan anvendes som hidtil, og der er heller ikke nogen pligt til at plante skov.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00