Redegørelse for udlæg af nye områder til skovrejsning og skov uønsket

Vejle Kommune har i Planstrategi 2011 besluttet at fortsætte Vejle-modellen med fleksibel skov-rejsning ved indkaldelse af forslag fra private lodsejere, men samtidig prioritere skovrejsningsområder, der kan bidrage til bynær natur, grundvandsbeskyttelse og til at skabe større sammenhængende skovområder.

 

På den baggrund er der udpeget 3011,6 ha nye skovrejsningsområder (2,8 % af kommunens areal). I forvejen havde Vejle Kommune udpeget 2901 ha (2,7 %) som skovrejsningsområde. Der er fredskov på ca 15.000 ha (14 % af kommunes areal).

 

Der er foretaget følgende ændringer i temaerne om skovrejsning:

  • Udpegning af skovrejsningsområder baseret på ansøgninger (lodsejerønsker) (529 ha)
  • Udpegning af skovrejsningsområder som del af udpegningen ”Økologiske forbindelser” og i mindre grad rekreative hensyn (bynært) (2482 ha)
  • Udpegning af nye områder til skov uønsket af landskabelige hensyn (653 ha)
  • En teknisk tilretning og opdatering af udpegningerne i det, der er registreret i gis-lagene (eksisterende udpegninger er skåret til ift § 3 områder, potentielle vådområder, lavbund, fredskov og andre udpegninger, der er uforenelige med skovrejsning)

 

Skovrejsningsområder baseret på ansøgninger

529 ha af det nye, udpegede areal er fordelt på 33 områder, der tager udgangspunkt i konkrete ansøgninger fra lodsejere og skovrejsningskonsulenter. Alle områderne har været igennem en vurdering af det enkelte område, hvor skovrejsningsudpegningen er tilpasset til og beskåret med andre arealinteresser på den ansøgte ejendom. De andre arealinteresser er: §3 natur, beskyttede jord- og stendiger, beskyttelseslinjer, kulturmiljøer hvor skovrejsning udgør en trussel mod kulturmiljøet, kirkeomgivelser, beskyttede vandløb, råstofområder, geologiske bevaringsværdier, lavbundsarealer og potentielle vådområder, vejinteressezoner, fredskov og tekniske anlæg. Disse områder er blevet skåret fra i forhold til det ønskede skovrejsningsområde.

 

Områdets grundvandsinteresse, jordens værdi for landbruget (baseret på dyretætheden i området) og områdets sammenhæng med øvrig natur og udpegningen ”Økologiske forbindelser” har ligeledes indgået i vurdering af områdets egnethed. Enkelte steder er der små sammenfald mellem et skovrejsningsområde og værdifulde landskaber, men skovrejsning er kun udpeget de steder, hvor skovrejsning ikke vil forringe det værdifulde landskab fx bag eller omkranset af eksisterende skov.

 

Ved at udpege skovrejsningsområder efter private lodsejeres ønsker, er Vejle Kommune med til aktivt at fremskynde og understøtte det nationale mål om at øge det samlede skovareal. De lodsejere, der aktivt ansøger kommunen om at få arealet udpeget, har et aktuelt ønske om at rejse skov på dele af deres ejendom, og udpegning giver lodsejeren mulighed for at søge et højere skovrejsningstilskud hos staten end i et neutralt område.

 

Skovrejsningsområder baseret på Økologiske forbindelser 

De resterende 2482,8 ha udgør en delmængde af udpegningen ”Økologiske forbindelser”. Skovrejsningsområderne er udpeget i områder, der er bynære eller skovfattige og hvor skovrejsning vil være en god måde at skabe nye økologiske forbindelser og understøtte naturnetværkets forbindelser.

 

I forhold til ”Økologiske forbindelser” er udpegningen til skovrejsning beskåret på samme måde som ”Skovrejsningsområder baseret på ansøgninger”.

 

Enkelte steder lapper de nye skovrejsningsområder over udpegningen ”Værdifulde landskaber” for eksempel oftest op til eksisterende skove, som ligger i de værdifulde landskaber. Her vil ny skov i de økologiske forbindelser bidrage til at skabe sammenhæng og mulighed for biologiske mangfoldighed. Disse overlap vurderes ikke at påvirke de værdifulde landskaber negativt.

 

Nye områder med Skovrejsning uønsket 

Der er også udpeget 653 nye ha med skov uønsket (0,6 %). Dermed stiger den samlede udpegning for skov uønsket til 14,6 % af kommunes samlede areal.

 

De nye områder ligger alle indenfor eller i kanten af værdifulde landskaber og udgør restarealer i de største ådale og sølandskaber, hvor størstedelen allerede er udpeget til skov uønsket. De nye områder har gode udsigter indenfor områder udpeget som værdifuld natur, og disse udsigter fra veje eller udsigtspunker vil blive ødelagt og landskabsopfattelsen sløret, hvis der rejses skov her.

 

Nogle af de nye områder består ligeledes af udvalgte dele af områder indenfor å- og søbeskyttelseslinjen, som kommunen ønsker at friholde for skovtilplantning. Udpegning af disse områder medfører, at omdriftstiden for tilplantning med energipil eller poppel nedsættes fra 10 til 5 år.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00