Fakta om skovrejsning

Skovrejsning er defineret som tilplantning med henblik på at etablere sluttet skov med højstammede træer.

 

Etablering af skov kan både ske ved tilplantning, såning og selvsåning.

 

Efter bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur skal ejere eller brugere, som ønsker at etablere skov, forinden skovetableringen anmelde eller i de særlige uønskede skovrejsningsområder ansøge kommunen om tilladelse til at rejse ny skov.

 

Kommunen kan kun tillade skovrejsning i uønskede skovrejsningsområder, hvis tilplantningen ikke strider mod grundlaget for udpegningen.

 

Bemærk

  • at tilplantning med henblik på dyrkning af pyntegrønt og juletræer i kort omdrift samt tilplantning med henblik på dyrkning af flerårige energiafgrøder af vedtypen ikke anses for skovplantning,
  • at der ikke må foretages tilplantning med henblik på dyrkning af flerårige energiafgrøder af vedtypen, der høstes med længere mellemrum end hvert femte år i uønskede skovrejsningsområder,
  • plantninger på under ½ ha, som har karakter af fritliggende beplantninger, kan gennemføres uanset reglerne om skovtilplantning. Anden lovgivning skal dog respekteres
  • at plantning af hegn og lignende ikke er omfattet af forbud mod skovtilplantning.

 

Skovrejsning skal desuden screenes i henhold til VVM-reglerne for at vurdere påvirkningerne på miljøet.

 

Uanset udpegning af områder, hvor skovrejsning er ønsket, kan skovtilplantning ikke finde sted i områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper (§ 3) og beskyttelseslinjer (§§ 15, 16 og 18) eller museumslovens bestemmelser om beskyttede fortidsminder (§§ 29a, 29 e og 29f).

 

Skovtilplantning skal endvidere respektere anden lovgivning, hvor skovrejsning er uønsket – f.eks. vandløbslovens bestemmelser om tilplantning nær rørlagte vandløb (§ 6, stk. 3), forbud mod plantning i en bræmme på to meter langs naturlige eller målsatte vandløb og søer (§ 69) samt randzonelovens forbud mod jordbearbejdning inden for 10 m brede zoner langs åbne vandløb og søer større end 100 m2.

 

Med skovloven fra 2004 blev det muligt at friholde fredskovspligtige arealer for træbevoksning og i øvrigt integrere ikke-træbevoksede arealer i det fredskovspligtige areal.

 

Det betyder, at der kan etableres skovrejsningsprojekter, der tager hensyn til både landskab, natur, kulturhistorie og f.eks. muligheden for at genoprette tidligere vådområder i et skovrejsningsprojekt. Eksempelvis indeholder Naturstyrelsens skovrejsningsprojekter nu typisk op til 10-40 % åbne arealer.

 

Områder, der er udpeget som skovrejsningsområder, kan som en del af EU’s miljø og landbrugspolitik, opnå maksimal støtte til privat skovrejsning.

 

Udpegningerne udgør grundlaget for såvel Naturstyrelsens administration af tilskudsordningen efter Skovloven som administrationen af landbrugslovgivningens bestemmelser om skovtilplantning på landbrugsejendomme.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00