Redegørelse for Vand- og Natura 2000-planer

Byrådet i Vejle Kommune har vedtaget en kommunal handleplan for Natura 2000-områder og et forslag til en kommunal vandhandleplan som opfølgning på de statslige planer.

 

De statslige vandplaner er imidlertid blevet ophævet og i nedenstående redegørelse må der tages forbehold for de statslige vandplaners endelige vedtagelse.

 

Vejle Kommune er omfattet af 5 statslige vandplaner. I forslaget til kommunal vandhandleplan er de kommunale indsatser i 1. planperiode blevet udmøntet på følgende måde:

 • Genåbning af 6,5 km rør i vandløb på ca. 21 lokaliteter
 • 59 spærringer ekskl. rør
 • Restaurering i ca. 17 km vandløb på 20 strækninger
 • Ændret vandløbsvedligeholdelse i ca. 51 km vandløb på 43 strækninger, heraf 16 km af hensyn til okkerbekæmpelse
 • Etablering af 410 ha vådområder af hensyn til fjernelse af kvælstof
 • Etablering af 29 ha fosfor-ådal
 • Indsats ved 5 dambrug
 • Indsats ved 5 regnbetingede udløb
 • Indsats ved 1 renseanlæg
 • Krav om spildevandsrensning ved 1007 ejendomme i det åbne land

 

Vejle Kommune er omfattet af 8 statslige Natura 2000-planer for 8 lokalt afgrænsede Natura 2000-områder.

 

I de kommunale naturhandleplaner er de kommunale forvaltningstiltag i 1. planperiode udmøntet på følgende måde:

 • Indsatser for habitat-arter på udpegningsgrundlaget
 • Pleje af op til 430 ha habitatnatur
 • Udvidelse af 57 ha ny habitatnatur. Her ud over skal en række habitatnaturtyper udvides hvor naturmæssigt hensigtsmæssigt

 

Nedenstående redegørelse beskriver hvor og i hvilket omfang de kommunale natur-og vandhandleplaner har eller kan få indflydelse på udmøntningen af kommuneplanen.

 

Byformål

Kommuneplanens retningslinje om byudvikling og grundvand og retningslinje om erhvervslokalisering er bragt i overensstemmelse med retningslinjerne 40 og 41 i den statslige vandplan.

 

I kommuneplan 2013 er der udarbejdet en retningslinje om håndtering af tag- og overfladevand.

 

Hensigten med retningslinjen er, at overfladevand fra tage og befæstede arealer så vidt muligt skal håndteres lokalt, således at vandløb og afløbssystemer ikke belastes yderligere.

 

For en række konkrete rammeområder kan indsatsen i henhold til vandhandleplanen få betydning for arealanvendelsen.

 

Give 2.E.1 – Okkerbegrænsende tiltag ved Bæksgård Bæk betyder, at der skal ske ændret vedligeholdelse med højere vandstand og vådere omgivelser til følge. Nord for renseanlægget i samme erhvervsområde skal der ske ændret vandløbsvedligeholdelse af Bæksgård Bæk, hvilket sandsynligvis ikke får betydning for renseanlægget på grund af højdeforskel i terrænet.

 

Givskud 11.B.4, lokalplan 040301 – Givskud Bæk er udpeget til dels ændret vedligeholdelse dels vandløbsrestaurering langs med lokalplanområdet, hvor der er reserveret en 12 m byggelinje i forhold til vandløbet. Lokalplanen indeholder en godkendt bebyggelsesplan. Det skal undersøges, om en evt. genslyngning kan holdes inden for de 12 m. Ændret vedligeholdelse vil betyde højere vandstand og vådere omgivelser til følge.

 

Givskud 11.B.3 – Givskud Bæk er udpeget til dels ændret vedligeholdelse dels vandløbsrestaurering langs med lokalplanområdet. Ændret vedligeholdelse vil betyde højere vandstand og vådere omgivelser.

 

Egtved 4.B.9 (CE 1.1.2) og 4.B.8 (BO 1.8.1 ER 1.1.1) – Ændret vedligeholdelse af Egtved Bæk kan betyde oversvømmede arealer. Lokalplan CE 1.1.2 giver mulighed for mere bebyggelse, men på grund af terrænforhold bliver der sandsynligvis ikke bygget tæt på åen. For område 4.B.8 vil den ændrede vedligeholdelse kunne betyde noget for den fremtidige bebyggelse. Der er ikke godkendt en bebyggelsesplan.

 

Jerlev 15.B.1 – Ændret vedligeholdelse af Jerlev Bæk i den nordlige del af boligområdet kan betyde oversvømmede arealer, men området er ubebygget og i forvejen udlagt til potentielt vådområde.

 

Nørup 17.B.5 – Der er lagt op til ændret vedligeholdelse af afløbet fra Engelsholm sø. Vandløbet løber tilsyneladende mellem to ejendomme.

 

Ødsted 24.C.2, 24.E.1 og 24.B.1 – Ændret vedligeholdelse af Ødsted bæk kan betyde oversvømmede arealer, men på grund af terrænforskelle vurderes det ikke at få indflydelse på eksisterende bygninger.

 

Vejle Nord 1.6.E.13 og 1.6.E.12 – ændret vedligeholdelse af Bjørnkær grøft kan betyde oversvømmede arealer.

 


Vindmøller

99.T.7 Vindmølleområde ved Svindbæk – Okkerbegrænsende tiltag omkring Egsgård Bæk betyder, at der ændres på vedligeholdelsen med vådere omgivelser til følge. Ved opstilling af nye vindmøller skal der tages hensyn hertil.

 

Landbrugsplanlægning

I de statslige udmeldinger til Kommuneplan 2013 er der lagt op til, at Kommuneplan 2013 skal indeholde udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug. 

 

I Vejle Kommunes Kommuneplan 2013 er der foreløbig kun udpeget perspektivområder for store landbrugsbygninger og biogasanlæg.

 

Kommunen vil i den efterfølgende planlægning sikre, at landbrugsplanlægningen ikke strider mod Vand-og Naturplanerne.

 

Skovrejsningsområder

I kommuneplanen er der udlagt skovrejsningsområder langs en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i henhold til Vandplanen.

 

Kommunen vil sikre, at der i forbindelse med tilsagn om tilskud til skovrejsning forudsættes en tilstrækkelig afstand til vandløbet i forhold til de planlagte vandløbsforanstaltninger.

 

Ligeledes er der i kommuneplanen udlagt skovrejsningsområder ved en række habitatnaturområder.

 

Kommunen vil sikre, at der forudsættes en tilstrækkelig afstand til arealerne med habitatnatur.

 

I de udpegede lavbundsarealer til genopretning af vådområder er der sket en udpegning af områder, hvor skovrejsning er uønsket.

 

Lavbundsarealer og potentielle vådområder

Udpegning af områder, der i henhold til vandplanen skal genetableres til vådområder, vil tage udgangspunkt i kommuneplanens udpegning af lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder.

 

For at kunne gennemføre indsatserne efter Vandhandleplanen er der i Kommuneplan 2013 udpeget yderligere lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00