Lavbundsarealer

Vejle Å ved Haraldskær
Vejle Å ved Haraldskær

Redegørelse til mål

Staten har fastsat mål for genoprettelse af vådområder i Vandmiljøplanerne I, II og III og kommuneplanerne indeholder derfor udpegninger af lavtliggende områder, der kan genoprettes til vådområder.

 

Derudover har staten og kommunerne i 2009 indgået aftale om gennemførelse af en ny vådområdeindsats, som led i opfyldelse af EU´s vandrammedirektiv.

 

Aftalen omfatter at kommunerne skal skabe 10.000 ha kvælstofvådområder og 1.500 ha fosforvådområder i perioden 2010-2015.

 

Som supplement til aftalen vil staten etablere yderligere 2.300 ha vådområder i form af søer, moser og våde enge.

MÅL

 

Lavbundsarealer og lavbundsområder, der genoprettes til vådområder, skal medvirke til at forøge naturværdierne i det åbne land, begrænse udvaskningen af næringsstoffer til vandløb, søer og fjorde, og afbøde virkningerne af ændrede klimaforhold.

FAKTA

 

Lovgivning vedrørende lavbundsområder og potentielle vådområder:

Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998 om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder, er gældende for kommuneplanlægningen.

 

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-16, seneste udgave.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00