Retningslinje for værdifulde landskaber

De værdifulde landskaber skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg.

 

Hvor byggeri tillades, må det ikke forringe de visuelle, kulturhistoriske, geologiske eller oplevelsesmæssige værdier.

 

Hvor byggeri eller anlæg tillades, skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kvalitet og samspillet med landskabet prioriteres højt.

 

For værdifulde landskaber skal der ved etablering af større byggeri og større anlæg uden for de udpegede områder, tages hensyn til, at dette ikke forringer de visuelle og oplevelsesmæssige værdier i de udpegede områder.

 

De værdifulde landskaber er vist på kortbilag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Værdifulde landskaber er områder, der er udpeget for at beskytte f.eks. synlige geologiske formationer, særlige udsigtsforhold, kulturhistoriske spor eller særlige karakteristiske landskabstræk.

 

De værdifulde landskaber er sårbare overfor større tekniske anlæg, som veje, elledninger og råstofindvinding, samt fra enkeltstående byggerier, tekniske anlæg og arealanvendelser som gylletanke, siloer, vindmøller og store produktionsanlæg.

 

De værdifulde landskaber er ikke alene sårbare for større byggerier og anlæg inden for de udpegede områder, men også større byggerier og anlæg udenfor områderne kan give en påvirkning ind i landskabsområderne.

 

Alt efter anlæggenes størrelse og placeringen i forhold til terræn- og udsigtsforhold kan de være synlige over lang afstand og påvirke oplevelsen af de værdifulde landskaber.

 

Derfor skal der ved stillingtagen til ansøgninger om større byggerier og større anlæg i naboområderne til de værdifulde landskaber tages hensyn til, at disse ikke forringer de visuelle og oplevelsesmæssige værdier i de udpegede værdifulde landskaber.

 

Udviklingen i jordbrugserhvervene, især udvidelse af husdyrhold er årsag til markante forandringer i landskabet.

 

Mest synlige er de nye store staldbygninger og mange marksammenlægninger, som har medført nedlæggelse af diger, hegn og markveje.

 

For at kunne tage mest muligt hensyn til landskabet er det derfor vigtigt at belyse de lokale landskabelige forhold nøje, inden man placerer disse anlæg.

 

Inden for de seneste år er der sket en vis byspredning i de værdifulde landskaber.

 

Bl.a. bidrager erhvervsbyggeri langs motorvejene til, at byens boligområder mister forbindelsen til bynære friluftsområder og slører grænsen mellem by og land. Her er der brug for nytænkning.

 

I stedet for at forbruge de eksisterende værdifulde landskaber kan der f.eks. skabes nye landskaber eller grønne kiler, der kan forbinde byområderne og den bynære natur.

 

Hvor anlæg og byggeri nødvendigvis skal tillades, er det vigtigt, at der i hvert enkelt tilfælde tilvejebringes den bedst mulige løsning, i såvel arkitektonisk henseende som med hensyn til samspil med landskabet.

 

Landskabsanalyser og visualiseringer skal i tvivlstilfælde sikre, at der ved opførelse af større bygninger og større tekniske anlæg i det åbne land tages de nødvendige landskabelige og arkitektoniske hensyn.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00