Retningslinje for kystnærhedszonen

I den kystnære zone skal hensynet til de landskabelige interesser prioriteres højt ved planlægning og administration.

 

Derfor skal funktionelt begrundet byggeri (byudvikling og lignende) ske i tilknytning til byerne og eksisterende bygninger og først og fremmest bag ved eksisterende bebyggelse.

 

De anlæg, som har behov for nærhed til kysten, skal placeres, så de påvirker kystlandskabet mindst muligt.

 

De særlige beskyttelsesområder og værdifulde landskaber, der ligger inden for den kystnære zone, skal som hovedregel friholdes for nye anlæg.

 

Bygninger og anlæg, herunder landbrugsbygninger, der tillades opført uden tilknytning til eksisterende bygninger, skal indpasses i landskabet eller afskærmes af beplantning i nødvendigt omfang under hensyn til værdierne i det omgivende landskab.

 

I Middelfart kommune gælder for de værdifulde landskaber, der ligger i den kystnære zone derudover retningslinje for særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder.

 

Kystnærhedszonen er vist på kortbilag.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Kystnærhedszonen er en ca. 3 km bred zone, der omfatter landzonen og sommerhusområder i kystområderne.

 

Hensigten med kystnærhedszonen er at beskytte det danske kystlandskab, hvis udstrækning og variation er enestående i Europa.

 

De danske kyststrækninger er flere steder noget af det mest uberørte natur og landskab Danmark har.

 

Planlægningen skal sikre, at kyststrækningerne i Trekantområdet fortsat bevarer deres karakter og helhed som et sammenhængende landskab, så også de efterfølgende generationer kan have glæde af at opleve de relativt uberørte kystlandskaber.

 

Derfor skal funktionelt begrundet byggeri (byudvikling og lignende) ske i tilknytning til byerne og eksisterende bygninger og først og fremmest bag ved eksisterende bebyggelse.

 

De anlæg, som har behov for nærhed til kysten, skal placeres, så de påvirker kystlandskabet mindst muligt.

 

De særlige beskyttelsesområder og værdifulde landskaber, der ligger inden for den kystnære zone, skal som hovedregel friholdes for nye anlæg.

 

Bygninger og anlæg, herunder landbrugsbygninger, der tillades opført uden tilknytning til eksisterende bygninger, skal indpasses i landskabet eller afskærmes af beplantning i nødvendigt omfang under hensyn til værdierne i det omgivende landskab.

 

Udover ovenstående retningslinje skal retningslinje om byudvikling i kystnærhedszonen også iagttages i kystnærhedszonen.

 

Faktaboks

Kystnærhedszonen er en 3 km bred zone, hvor der stilles særlige krav til planlægningen.

 

Den forveksles undertiden med den 300 m brede strandbeskyttelseslinje som administreres af Naturstyrelsen.

 

Formålet med strandbeskyttelseslinjen i medfør af naturbeskyttelseslovens § 15 er at sikre en generel friholdelse af kystområderne for indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse.

 

Strandbeskyttelseslinjen markerer dermed en generel forbudszone mod terrænændringer, bebyggelse, beplantning eller hegning.

 

Yderligere oplysninger: Se Naturstyrelsen hjemmeside

 

 

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00