Retningslinje for lokalisering af biogasanlæg

Interesseområderne vist på kortbilag er særligt egnet til placering af fælles biogasanlæg til behandling af husdyrgødning.

 

I interesseområderne skal anden anvendelse, der kan være i konflikt med produktion af biogas, så vidt muligt undgås.

 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Regeringen indgik i 2012 en energiaftale, hvor ambitionsniveauet for energisektoren frem mod 2020 fremgår samt de konkrete initiativer og indsatser, der skal understøtte målene. Det er Regeringens overordnede ønske, at Danmarks energiforsyning i 2050 skal hvile på 100 % vedvarende energi i 2050 og samtidig med, at forsyningssikkerheden opretholdes. Energiaftalen anviser derfor en række tiltag inden for forskellige teknologier, herunder biogas.

 

Energiaftalens parter har ønsket at forbedre de økonomiske rammebetingelser for produktion af biogas ved dels at øge igangsætningsstøtten og dels at øge tilskuddet til den producerede gas. Parterne ønsker, at biogas skal indgå som en del af kraftvarmeproduktionen eller sendes ud på naturgasnettet. Derfor ydes der størst tilskud til disse anvendelser.

 

I Trekantområdet er der et stort potentiale for biogasproduktion baseret på husdyrgødning. For at fremme udviklingen af biogasproduktion vil kommunerne i Trekantområdet arbejde for, at så meget som muligt af den eksisterende gylle udnyttes til biogasproduktion. På baggrund af data om husdyrgrundlaget i Trekantområdet3 er der udpeget en række interesseområder, som i forhold til den tilgængelige biomasse, afstanden mellem husdyrproduktionerne og biogasanlægget samt afstanden mellem anlæggene internt, vil være særligt egnede til fælles biogasanlæg4. Det er hensigten, at så mange landmænd som muligt skal have en passende afstand (maksimalt 15-20 km) til et biogasanlæg. 5

 

Der er udpeget 8 interesseområder. Hvis disse realiseres, vil op mod 64 % af den total mængde gylle i Trekantområdet kunne behandles i biogasanlæg.

 

Interesseområderne er vurderet i forhold til byudvikling, natur, miljø, landskabsinteresser samt beliggenheden i forhold til det overordnede kommunale vejnet og naturgasnettet. Ifølge de statslige udmeldinger er biogasanlæg kategoriseret som et potentielt grundvandstruende anlæg og biogasanlæg kan ikke placeres i nitratfølsomme indvindingsområder6.

 

For at sikre udnyttelsen af interesseområderne til fælles biogasanlæg forventes der ikke i indeværende planperiode udlagt områder til byudvikling, nye skovrejsningsområder og større fritidsanlæg af permanent karakter inden for interesseområderne. Eksisterende skovrejsningsområder inden for interesseområderne bevares.

 

Det vil være muligt at placere fælles biogasanlæg på særligt egnede arealer uden for interesseområderne. F.eks. kan placering i tilknytning til eksisterende erhvervsområde være fordelagtig, såfremt anlægget kan modtage affald fra nærliggende virksomheder, såsom slagterier eller lignende, eller vil kunne afsætte gas til nærliggende kraftvarmeanlæg.

 

Den endelige placering af biogasanlæg sker gennem en detaljeret planlægning7 i den enkelte kommune baseret på en konkret projektansøgning. Planlægningen skal sikre, at der tages hensyn til naboer, så de ikke påvirkes væsentligt af støj og lugt fra anlægget. Endvidere er det afgørende, at anlæg, arkitektur og landskab tænkes sammen, så de landskabskvaliteter, der gør sig gældende i det enkelte område, styrer udformningen, og anlægget påvirker det omkringliggende landskab mindst muligt.

 

Statens mål om landbruget som leverandør af grøn energi er, at op til 50 % af husdyrgødningen i 2020 skal behandles i biogasanlæg. Skemaet ovenfor viser sammenhængen mellem anlægstyper, hvor meget gylle der kan behandles og hvor mange vognlæs dette medfører til og fra anlægget.

 

Der er i Trekantområdet i dag 3 eksisterende eller planlagte biogasanlæg. Tilsammen kan de behandle godt 800.000 tons husdyrgødning årligt. De eksisterende anlæg kan udvides i det omfang, hensyn til omgivelserne tillader det.

 

Herudover findes kun et enkelt gårdanlæg med en kapacitet på 150 tons pr døgn. Ved gårdanlæg forstås anlæg, der placeres på et husdyrbrug for at bioforgasse gyllen fra husdyrbruget og evt. gylle fra eksterne leverandør. Gårdbiogasanlæg er ikke omfattet af retningslinjen for fælles biogasanlæg, men er underlagt almindelige godkendelsesregler.

 

Der kan i de enkelte kommuner udarbejdes strategiske energiplaner, der inddrager biogas som en del af energiforsyningen. Her har kommunerne mulighed for at beskrive, hvordan gassen tænkes afsat, hvordan det skal spille sammen med de øvrige energiproducenter og hvordan biogas skal bidrage til at gøre energiproduktionen mere miljøvenlig.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling kan have betydning i fremtiden for udviklingen indenfor biogas, hvilket kan få konsekvenser for den foreslåede struktur i denne kommuneplan. I den forbindelse kan det også være relevant at have fokus på andre kilder til biogasproduktion, såsom organisk husholdningsaffald og affald fra f.eks. naturpleje og industriaffald.

---

3) Jordbrugs-analysen 2011, som baserer sig på 2009 – tal

4) Ved fælles biogasanlæg forstås anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale, primært bestående af husdyrgødning fra flere husdyrproduktioner, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret.
Det forudsættes, at større fælles biogasanlæg for langt størstedelen vil være anlæg, der behandler 200 tons husdyrgødning pr. dag og derover. (lovforslag L165/2011 om Grøn Vækst).

5) Det er en forudsætning, at gyllen ikke separeres.

6) Jf. de statslige udmeldinger Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 vedr. byudvikling og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

7) Fælles biogasanlæg er omfattet af planlovens bestemmelser om vurdering af visse offentlige og private enkeltanlægs indvirkning på miljøet, VVM -reglerne. Biogasanlæg skal »screenes«, dvs. at der skal foretages en vurdering af, hvorvidt anlægget må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og derfor skal VVM - vurderes, eller at dette ikke er tilfældet. Etablering af et fælles biogasanlæg vil forudsætte, at der laves en lokalplan for anlægget. Derudover er biogasanlæg omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5-godkendelsesordning.

Anlægstype

Tons/døgn

DE

1.000 tons/år

Læs/døgn

1 50

500-1.500

10-30 1-4
2 200

3.000-6.000

60-120 7-15
3 500

6.000-12.000

120-240 15-31
4

1.000

12.000-20.000

240-400 31-51
5 1.500

20.000-30.000

400-600 51-77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Data fra Biogassekretariatet, vejledende oversigt over størrelser på biogasanlæg.
Det største anlæg, der er opført i Danmark, håndterer op mod 400.000 tons/år. Der er dog ikke noget teknologisk loft over, hvor store biogasanlæg, der kan opføres. Begrænsningen er typisk, hvor meget tilgængeligt husdyrgødning, der kan tilføres anlægget. 

 

---

Noter:

3) (Jordbrugsanalysen 2011, som baserer sig på 2009 – tal)
4) Ved fælles biogasanlæg forstås anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale, primært bestående af husdyrgødning fra flere husdyrproduktioner, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret. Det forudsættes, at større fælles biogasanlæg for langt størstedelen vil være anlæg, der behandler 200 tons husdyrgødning pr. dag og derover (Lovforslag L165/2011 om Grøn Vækst).
5) Det er en forudsætning, at gyllen ikke separeres.
6) Jf. de statslige udmeldinger Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 vedr. byudvikling og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).
7) Fælles biogasanlæg er omfattet af planlovens bestemmelser om vurdering af visse offentlige og privates enkeltanlægs indvirkning på miljøet, VVM-reglerne. Biogasanlæg skal »screenes«, dvs. at der skal foretages en vurdering af, hvorvidt anlægget må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og derfor skal VVM - vurderes, eller at dette ikke er tilfældet. Etablering af et fælles biogasanlæg vil forudsætte, at der laves en lokalplan for anlægget. Derudover er biogasanlæg omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5-godkendelsesordning.

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00