Landbrug

Landbrug i Vejle Kommune

 

Redegørelse til mål

Forudsætningerne for at udvikle et fortsat mere bæredygtigt landbrug er, at der er størst mulig investeringssikkerhed og fortsat udviklingsmuligheder for jordbrugserhvervet.

 

Samtidig skal det sikres, at udviklingen ikke sker på bekostning af natur-, landskabs- og miljøbeskyttelsesinteresser, men derimod giver mulighed for miljø- og naturforbedringer og sikrer drikkevand af god kvalitet.

 

Landbruget har indvirkning på natur, vandområder, grundvand, økonomi, naboer og nærmiljø.

 

Strukturændringerne i landbrugserhvervet går mod færre men større husdyrproduktioner, og det har stor indflydelse på mange landdistrikters udvikling.

 

Den teknologiske udvikling øger muligheden for at varetage natur-, miljø- og landskabsbeskyttelsen i landbrugsdriften, og den giver nye perspektiver for produktionsformer og for at reducere miljøbelastningen.

 

Landbrugsjorden i Trekantområdet ligger både ud til Lillebælt og kendetegnes ved et typisk østjysk fjordlandskab, og det strækker sig ind i landet mod det flade midt- og vestlige Jylland. Jordtyperne, som traditionelt har indflydelse på hvilket landbrug, der drives, afspejler også dette spænd.

 

Langs kysten og et godt stykke ind i landet dominerer lerjorder med gode dyrkningsegenskaber, mens arealerne længere mod vest består af mere sandede jordtyper. Her vil dyrkning af jorderne kræve mere gødning og vanding for at opnå gode udbytter.

 

Variationen i jordtyperne har også betydning for afgrødevalget.

 

De største arealer med grovfoder findes i den vestlige del af området, der også er kendetegnet ved at have den største husdyrtæthed.

 

Den østlige del af trekantområdet domineres af kornafgrøder. Her er befolkningstætheden større og husdyrtrykket mindre.

 

Landbruget drives i størstedelen af Trekantområdet med et husdyrtryk over 0,8 dyreenhed (DE) pr. hektar (en dyreenhed er lig med 100 kg kvælstof i husdyrgødning om året).

 

Jordbrugsanalyserne med data fra 2009 viser en tendens til, at husdyrtrykket er mindre omkring byerne og nær større naturområder.

 

Landbrugserhvervet er også udfordret af klimaændringer. Mere og kraftigere regn, højere grundvandsstand, temperatur og vindforhold vil fremover få konsekvenser, som der skal tages højde for.

 

I Trekantområdet var der i 2008 ca. 3200 1)  husdyrbrug, dette tal er faldet til ca. 2200 2)  registrerede husdyrbrug i 2011. Samtidig er antallet af husdyr dog steget i perioden 2008 – 2011.

 

Antallet af husdyrbrug i de enkelte kommuner fordeler sig som vist i nedenstående figur, med det højeste antal i Vejle og Vejen kommuner og det laveste i Fredericia og Middelfart kommuner. 

 

Størrelsen af de enkelte husdyrbrug fordeler sig i gennemsnit blandt kommunerne med 58 % hobbybrug og mindre landbrug (størrelsesordenen 3- 75 DE), 29 % mellemstore husdyrbrug (størrelsesordenen 75 - 250 DE) og 13 % af de registrerede husdyrbrug er større end 250 DE.

 

I de 6 kommuner er der tilsammen registreret 65 husdyrbrug med mere end 500 DE, med det højeste antal i Vejen Kommune (34 stk.).

---

1) Tallet er fra Kommuneplan 2009
2) Tallet angiver husdyrbrug over 3 dyreenheder, som er registreret ved kommunerne, og som indberettet i den seneste opgørelse til Miljøstyrelsen.

Fordeling af husdyrbrugene i Trekantområdet mellem kommunerne
Fordeling af husdyrbrug i de 6 trekantskommuner

Fordeling af husdyrbrugene på antallet at dyreenheder (DE) i Trekantområdet mellem kommunerne
Husdyrbrug i Trekantområdet fordelt på størrelseskategorier

MÅL

 

Landbrugserhvervets udviklingsmuligheder skal sikres.

 

Dette skal ske på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til natur, klima, miljø, landskab og lokalsamfund.

DET VIL VI

 

I den kommende planperiode vil kommunerne i Trekantområdet i fællesskab udpege de Særligt Værdifulde Landbrugsområder.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00