Akvakultur

Generelt

Opdræt, og håndtering, af fisk er stærkt repræsenteret i Trekantområdet.

 

I Trekantområdet opdrættes der regnbueørreder, sandart og ål i jorddambrug, modeldambrug og fuldt recirkulerede anlæg (FREA).

 

Yderligere findes der anlæg med sortering af ørredæg, et ørredslagteri, samt anlæg der videreforædler opdrættede fisk og produkter heraf.

 

Ferskvandsdambrug

I Trekantområdet er der 54 aktive dambrug (Billund 12, Vejen 13, Kolding 1 og Vejle 28), heraf 6 modeldambrug.

 

I dambrugene opdrættes hovedsageligt regnbueørreder i jorddamme, stål- eller betonkummer ved at indtage vand fra grundvand, dræn, vandløb og væld.

 

Fisk og fiskeæg sælges til konsum, Put and Take-søer, udsætning eller opdræt.

 

Trekantområdet ønsker at støtte erhvervet i en sund og bæredygtig udvikling – herunder ibrugtagning af nye, miljøforbedrende teknologier såsom ombygning til modeldambrug.

 

Trekantområdet ønsker, at eksisterende dambrug fortsat kan udgøre et væsentligt aktiv i regionens mere tyndtbefolkede landdistrikter.

 

Kommunerne i Trekantområdet vil arbejde for, at de eksisterende dambrug, som har et driftsmæssigt behov for en beliggenhed nær vandløbene, fortsat kan drives og udvikles.

 

Det skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og på en sådan måde, at natur-, miljø-og rekreative interesser ikke påvirkes negativt.

 

Kommunerne i Trekantområdet vil arbejde for, at nye dambrug lokaliseres enten i industriområder eller i det åbne land.

 

Nye dambrug skal være fuldt recirkulerede anlæg. I løbet af den kommende planperiode vil kommunerne arbejde for, at alle dambrugene miljøgodkendes.

Laks

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00