Perspektivområde for erhverv ved Horsted/Svinholt

Vejle Kommune har udarbejdet en strukturplan for et område til erhvervsformål ved Horsted/Svinholt.

 

Planen sikrer, at området ikke vil være synligt fra E45.

 

Med den nye tilslutning til E45 er der skabt en god mulighed for vejbetjening.

 

Området er ikke udlagt i denne kommuneplan, men udpeget som et perspektivområde. Det vil sige et område, der evt. kan udlægges i den næste kommuneplan.

 

Det forudsættes, at området adgangsvejbetjenes fra kommunevejsnettet.

 

 

Vejle Kommune vil arbejde for, at rammerne for området fastlægges til følgende:

Max bygningshøjde 10 m
Max bebyggelsespct. af grundareal 50
Samlet rumfang 3 m3/m2
Min. tilladte miljøklasse 1
Max. tilladte miljøklasse 6

 

Områdets anvendelse

Området udlægges til erhvervsformål og offentlige formål som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed og engroshandel. Desuden kan området anvendes til offentlige og private institutioner. Der må ikke etableres butikker i området.

 

Opholds- og friarealer

Lokalplanlægningen skal sikre §3 områderne og evt. inddrage disse som rekreative elementer, samt sikre, at der skabes sammenhængende natur i området.

 

Miljøforhold

I relation til miljølovgivningens retningslinjer for støj fra virksomheder, skal området betragtes som områdetype 1. Da området kan have indvirkning på et nærliggende Natura 2000-område, skal der inden detailplanlægning og udnyttelse af området laves en konsekvensvurdering.

Området omfatter søer og moser beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven. Flere beskyttede diger i området. En del af området er udpeget til økologisk forbindelsesområde, og der er registreret småbiotoper omfattet af Habitatdirektivet. Den nordlige del af området berøres af et indvindingsopland for drikkevand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00