Hover / Grejsdalen

Bydelen afgrænses mod syd af Midtbyen og Uhre Skov og grænser i øvrigt mod det åbne land og skovområderne langs Grejsdalen. Bydelen består af bykvartererne Uhrhøj, Petersminde, Hover og Grejsdalen.

 

Uhrhøj, Petersminde og Hover er udbygget over en længere årrække omkring Jellingvej og består af ældre og nyere parcelhuse og nogle enkelte etageboligbebyggelser.

 

Grejsdalen er udbygget omkring Grejsdalsvej og har en blandet karakter med parcelhuse, flerfamiliehuse og erhvervsbygninger.

 

Grejsdalen er udpeget som kulturmiljø med et industrihistorisk interessant område af national betydning. Syv af de virksomheder, der har udnyttet vandkraften, er bevaret, og flere er omdannet til spændende nye boliger og andre formål. Det gælder bl. a. Hammerværket og Wittrups klædefabrik. I den sydlige ende af Grejsdalen ligger en privat havekoloni. Kommuneplanen åbner mulighed for, at området kan anvendes til udvidelse af Sygehuset. Den offentlige og private service ligger spredt i byområderne.

 

Der er udlagt et større område til ny boligbebyggelse, den såkaldte Planetbyen, i Uhre vest for Stjernekvarteret. Området er under udbygning efter en samlet strukturplan.

 

En ny vej er planlagt vest om byudviklingsområdet fra Jellingvej og sydpå til Bredstenvej. Vejen vil aflaste Petermindevej og Jellingvej. Nord for Planetbyen arbejdes der med muligheden for en videre udbygning, der knytter sig til den planlagte vej.

Hammerværkets hovedbygning
Hammerværkets hovedbygning

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00