Retningslinje for grøn byudvikling og golfbane ved Bredballe

Der udlægges et byudviklingsområde med golfbane på ca. 380 ha nordøst for Bredballe i kommuneplanen. Ca. 40% af området kan anvendes til boliger og offentlige institutioner som skole og lignende. Udnyttelsen af området skal ske med udgangspunkt i en helhedsplan som bl. a. redegør for beskyttelsen og udviklingen i kystlandskabet og kulturmiljøet, samt sikrer, at der etableres en økologisk forbindelse fra Tirsbæk skovene til Horsensvej.

 

Helhedsplanen

Der er udarbejdet helhedsplan for området. Helhedsplanen er med Kommuneplan 2009 optaget i kommuneplanen og skal danne grundlag for den videre planlægning.

 

Forudsætninger

Det forudsættes, at den videre kommune- og lokalplanlægning sker på baggrund helhedsplanen, der sikrer:

 • at boligområder og golfbane med tilhørende faciliteter ved sin placering, udformning og beplantning indpasses harmonisk i kystlandskabet.
 • at boligområderne og golfbanen placeres og indrettes så de fremhæver strukturen i et stort og sammenhængende hovedgårdslandskab, der omfatter Tirsbæk ejerlav.
 • at naturområder og vandløb kan udvikle sig mod en stadig større naturrigdom og mangfoldighed i området og i de tilstødende områder.
 • at der sker en forbedring af offentlighedens adgang til området og til eksisterende stier til Vejle Fjord.
 • at oplevelsen af kystlandskabet fra Juelsmindevej ikke forringes ved etablering af støjvolde.
 • at arealanvendelsen er i overenstemmelse med indsatsplanen for drikkevand.
 • at der foreligger en samlet plan for hele områdets vejbetjening i helhedsplanen.
 • at antallet af vejtilslutninger til Juelsmindevej ikke forøges.
 • at der som udgangspunkt ikke tilsluttes flere veje til Horsensvej.
 • at det ved eventuelle nye vejtilslutninger eller ændring af de eksisterende dokumenteres, at fremkommeligheden og trafiksikkerheden er tilgodeset.
 • at kommende planlægning for en golfbane i området skal være i overensstemmelse med anbefalinger og intentioner i rapporten ”Lokalisering af golfbaner”. Heri hedder det bl.a.: ”Golfbaner kan som udgangspunkt ikke placeres inden for strandbeskyttelseslinjen eller i fredede områder”.
 • at golfbanen planlægges til flersidig anvendelse, og så offentligheden får adgang til golfområdet
 • at golfanlægget tilpasses landskabet.
 • at de mindre ændringer i landskabet ved etablering af golfbanen minimeres og holdes indenfor +/- 0,5 m.
 • at terrænændringer i kulturmiljøområdet kun sker ved tee-steder og greens.
 • at etablering af veje og stier, og af tee-steder og greens sker i god og sikker afstand fra naturområderne, så der opstår en bufferzone mellem naturområderne og de nye anlæg.
 • at golfbanens bygningsanlæg placeres i tilknytning til anden bebyggelse.
 • at Vejle Kommune sikrer, at der udarbejdes en plejeplan for golfbanen.

Områderne optages i kommuneplanen for Vejle Kommune som henholdsvis boligområder, offentlige formål og større ferie- og fritidsanlæg. Arealer til natur og landbrug fremgår i kommuneplanen som sådanne områder. Udnyttelse af det fredede område til golfbane mv. forudsætter fredningsmyndighedernes godkendelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Etablering af et nyt byområde med en golfbane ved Bredballe skal ske som en integreret udvikling i overensstemmelse med ovenstående retningslinje. Der stilles krav om en helhedsplan, fordi arealudlægget omfatter et stort område med væsentlige beskyttelsesinteresser. Der lægges derfor stor vægt på, at der sker en samlet planlægning, der alt i alt løser de konflikter, der er til stede, på en måde så alle arealinteresser varetages og vinder derved.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00