Vandel

Vandel

 

 


Vandel er mest kendt for den nu nedlagte flyvestation syd for byen.

 

Flyvestationen er udlagt som erhvervsområde og bruges i dag bl.a. til oplagring af fyrværkeri og diverse motorsportsarrangementer og lignende. Flyvestationen er samtidig et vigtigt kulturminde fra både besættelsestiden og den kolde krig. 

 

Arealerne syd for selve flyvestationen er udlagt til grusgravning.

 

På længere sigt vil området egne sig til en udvikling, der indbefatter både turisme og erhverv.

 

Vejle og Billund kommuner vil sammen udarbejde en helhedsplan for et kommende turistudviklingsområde, der ligger på begge sider af kommunegrænsen. Planen skal bl.a. sikre en hensigtsmæssig udbygning af infrastrukturen.

 

Mellem byen og flyvestationen er der udlagt arealer til boligformål, mens der nord for byen er mulighed for at udvide det eksisterende erhvervsområde.

 

Den nedlagte Vandelbane fungerer som natursti fra Vejle til Bindeballe. Der er også sti på banetraceet mellem Vandel og Randbøl, men mellem Bindeballe og Randbøl mangler der en sti.

 

Vandel er oprindelig en landsby, der i forbindelse med åbningen af Vandelbanen i 1897 udviklede sig til en stationsby. Stationen eksisterer fortsat som privat bolig.

 

Ellers ses sporene fra stationsby-tiden især omkring krydset Grindstedvej/Stationsvej, hvor gæstgivergården og den tidligere købmandsgård markerer de 2 hjørner. Her ligger også det tidligere posthus.

 

Længere mod vest ligger byens første brugs, der i dag rummer bodega F-16, og den anden brugs, der er ombygget til boliger. Brugsens tidligere parkeringsplads fremstår som et restareal.

 

Det tidligere Vandel Savværk og Tømrerværksted udgør et velbevaret miljø.

 

Også lægeboligen fra 1919 er særdeles velbevaret.

 

Generelt er oplevelsen af Vandels bymidte præget af, at de fleste af byens servicefunktioner i takt med den stigende konkurrence fra større nabobyer - og senest åbningen af omfartsvejen – er lukket.

 

Den nuværende Dagli´brugsen ligger ved omfartsvejen, hvor den har en god omsætning fra især kunder, der er på vej til og fra Legoland og Billund Lufthavn. Udover Dagli´brugsen er der ingen butikker i byen.

 

Erhvervsområdet op mod omfartsvejen er adskilt fra byen af åbent land, som gør det muligt at opleve byens profil fra nord.

 

Perspektivområde til turismeresort

Nord for Erhvervspark Vandel, på grænsen til Billund Kommune ønsker Vejle Kommune i samarbejde med Billund Kommune at undersøge mulighderne for at udvikle et resortområde med fokus på aktiv ferie.

 

Området skal indeholde ferieboliger og aktivitetsmuligheder.

 

Området skal udvikles på baggrund af en helhedsplan, der anviser hvordan naturen og landskabet i området kan bevares og bruges som en ressource.


 

FAKTA

 

Indbyggertal 2012: 783

 

Boligudbygning 2007-2011: 2

 

Restrummelighed: 81

 

Nye udlæg: 0

MÅL

 

Udnytte de turistmæssige muligheder som følge af nærheden til Vejle ådal, hærvejen og Billund ved udlæg af perspektivområde for ferie- og oplevelsesområde.

 

Etablere naturstier med forbindelse til Bindeballestien og Hærvejen.

 

Styrke arkitekturen i hovedgaden.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00