Skibet

Skibet

 

Skibet ligger i Vejle Ådal nord for motortrafikvejen Vejle-Billund.

 

Den overvejende del af bebyggelsen er nyere parcelhuse.

 

Byområdet består af kvarterene Knabberup og Østengård, landsbyen Slelde og selve Skibet.

 

Byområdet gennemskæres nord-syd af flere slugter med små bække, der løber ned mod Vejle å mod syd.

 

Mod nord er der en fin udsigt mod skovbryn og et meget kuperet landskab.

 

I Skibet er der skole, idrætsplads, børneinstitutioner, spejderhus, plejehjem og ældreboliger. Endvidere er der forsamlingshus og multihal, men ingen dagligvarebutik.

 

Sognekirken ligger for sig selv syd for Bredstenvej.

 

Skibet er i de senere år udbygget på baggrund af en strukturplan, som bl.a. sikrer en række grønne kiler og bestående diger og levende hegn. Strukturplanens områder er stort set udbygget.

 

Et ældre erhvervsområde ved Præstegårdsvej bør på længere sigt omdannes til boliger eller blandede byfunktioner.

 

Der er busforbindelse til Vejle og Bindeballestien, der løber på den nedlagte Vandelbanes trace, giver trafiksikker forbindelse for cyklister til Vejle. Stien er mellem Skibet og Vejle forsynet med belysning af hensyn til cyklisternes tryghed.

 

Der er kun få spor af en oprindelig landsbybebyggelse i selve Skibet, men nord for Skibet ligger den bevaringsværdige landsby Slelde. Udstykningsformen er en fin halvstjerneudstykning, der i dag tydeligt aflæses i afgrænsningen af de nyere parcelhusudstykninger i Skibet.

 

FAKTA

 

Indbyggertal 2012: 2163

 

Boligudbygning 2007-2011: 44

 

Restrummelighed: 97 boliger

 

Fortætning:/Byomdannelse: 37

 

Nye udlæg. 100 boliger

MÅL

 

Reservere mulighed for en evt. fremtidig forlægning af Jennumvej.

 

Udlægge stisystemer, der sikrer sammenhæng mellem de nye boligområder, skoleområdet og Bindeballestien.

 

Omdanne ældre erhvervsområde ved Præstegårdsvej til boliger.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00