Bredsten

Vejlevej set mod vest
Vejlevej set mod vest

 

Bredsten består af bysamfundene Bredsten og Balle der ligger meget tæt ved hinanden. Der er oprindeligt tale om landsbyer, som i slutningen af 1800 tallet er begyndt at vokse som følge af landbrugets udvilkling og den deraf afledte vækst i befolkningstallet.

 

Bredsten er opvokset omkring landevejen Vejle-Grindsted, mens Balles opvækst skyldes den grundtvigianske vækkelse i slutningen af 1800 -tallet.

 

Valgmenighedskirken, den gamle friskole, forsamlingshuset og den nu nedlagte brugsforening er de fysiske udtryk for denne historie, og som sådan vigtige at bevare. Balle fri- og ungdomsskole opført i 1962 er også en udløber af miljøet.

 

I dag er Bredsten især en attraktiv boligby med gode vejforbindelser i 4 retninger og samtidig en nærhed til landskabelige værdier omkring Fårup Sø og Vejle Ådal. Byen består for en stor del af parcelhuse opført i perioden 1960 til i dag. I Bredsten ligger kirken meget centralt og er synlig fra indfaldsvejen fra nord. Langs Bredstenvej, Kirkegade, Vejlevej og Ballevej ligger der en del ældre bebyggelse opført i gadelinje. Mange af husene har tidligere rummet butikker, som nu er lukket, mens andre er omdannet til pizzaria og lign. Dagligvarehandlen er flyttet til et nyt centerområde i den nordlige del af Bredsten.

 

De oprindelige landsbykerner i Balle og Bredsten ligger henholdsvis omkring Nederbyvej/Lilfrostvej og omkring Mølletoften. De rummer bevaringsværdige sammenhænge bestående af store gårde med gamle landbohaver med store træer. Særligt bevaringsværdig er Bredsten Præstegård.

 

Ved indkørslen fra Vejle markerer en lille lund på nordsiden af vejen og en allé på sydsiden bygrænsen. Fra vest er bygrænsen meget udflydende. Mod nord er landskabet meget dramatisk.

FAKTA

 

Indbyggertal 2012: 1729

 

Boligudbygning 2007-2011: 20

 

Restrummelighed: 156

MÅL

 

Udnytte nærheden til Vejle ved at udvikle attraktive boligområder.

 

Give mulighed for udbygning med mindre erhverv, herunder lokalt kraftvarmeværk, ved Bredstenvej.

 

Bevare indkigget til landsbyen Balle fra nord.

 

Bevare en grøn kile mellem Bredsten og Balle.

 

Styrke arkitekturen i hovedgaderne.

 

Forbedre oplevelsen af byens grænse mod vest.

 

Skabe et nærrekreativt område vest for Bredsten.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00