Give

Handel på Torvet i Give
Handel på Torvet i Give

 

Største centerby

Give er den største af centerbyerne uden for Vejle, og byen har mange arbejdspladser og butikker i forhold til indbyggertallet.

 

I den analyse, som Region Syddanmark udførte i 2011, konkluderes det bl.a., at byen har et stort potentiale for en styrket bosætning, idet der er en god tilgængelig til arbejdspladser. Der er adgang til 397.621 arbejdspladser indenfor en time i bil.

 

Byen har et stærkt erhvervsliv med mange private og offentlige arbejdspladser, der tilsammen repræsenterer mange brancher og dermed også en lav sårbarhed. Den største af de offentlige arbejdspladser er Give Sygehus, der er en del af ”Vejle og Give Sygehuse” og betjener patienter fra hele Region Syddanmark.

 

Også på detailhandel står Give stærkt. Blandt centerbyerne har den den højeste dækning indenfor udvalgsvarer. Indenfor dagligvarer ligger den dog lidt efter Jelling i dækning.

 

Vejle Kommune og lokale kræfter, samlet i ”Udviklingsforum Give”, har sammen udarbejdet en ”Strategi og Handlingsplan for Give”. Planen omfatter bl.a. en plan for omdisponering af Torvet, forslag til ny bebyggelse i bykernen, ny bebyggelse i Gullestrup Have og generel fortætning og byomdannelse. I de kommende år vil Kommunen, sammen med Udviklingsforum Give, private investorer og grundejere, arbejde på at realisere planen.

 

Give er udviklet med jernbanen Vejle-Give åbnet i 1894 (senere forlænget til Struer) Den er altså, som andre byer i det indre af Jylland, en ung by, og der er kun få helstøbte gademiljøer. Frederiksberggade er dog et velbevaret bybillede fra tiden omkring byens opståen. De små huse ligger tæt ud til vejen, og vejtræerne er med til at give et godt miljø.

 

Trafikale forhold

Der er gode trafikforbindelser til store arbejdspladser i nabobyer som Brande, Herning og Grindsted foruden Vejle. Give har station, flere regionale busruter og kort afstand til Billund lufthavn. Selvom der er mange arbejdspladser, pendler mange ud fra Give. Med åbningen af den nye motorvej Vejle-Herning i 2013 og motortrafikvejen Horsens-Billund er vejforbindelserne optimale for en fortsat udvikling af bosætning, erhverv og handel.

 

Natur og landskab

Mod vest grænser Give Plantage op til byen og medvirker til at give læ for vestenvinden. Plantagen giver sammen med flere andre mindre plantager mange rekreative muligheder. Stadion, campingpladsen og friluftbadet er placeret på grænsen mellem byen og plantagen.Syd for Sdr. Ringvej er et meget spændende og smukt område opstået i forbindelse med et tidligere teglværk.

 

Bykernen

Der er behov for en styrkelse af gaderummet i bykernen. I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplan 2009-2021 blev der udarbejdet en detailhandelsanalyse. I forhold til Give peger rapporten især på behovet for at koncentrere handelsområdet og forny bykernen med flere faciliteter for bylivet.

 

Boligområder

En kvalitet ved Give som bosætningsby er nærheden til naturen. Det er vigtigt at styrke forbindelsen mellem byen og naturområderne. Diagonalvejen afskærer i nogen grad hovedparten af byen fra Give plantage og campingpladsen. Erhvervsområdet omkring Bæksgårdsvej ligger i et meget naturskønt område. Det kan med fordel omdannes til boligområde på lidt længere sigt. Det vil give en unik mulighed for at bygge boliger tæt på skoven og ned til Bæksgård Bæk.

 

Det gamle teglværk, hvor der er to søer, der er opstået ved lergravning, kunne udnyttes til at skabe et attraktivt boligområde, hvor der også kunne etableres et idræts- og kulturcenter. Endelig kan der skabes et nyt boligområde hvor campingpladsen og friluftsbadet ligger i dag.

FAKTA

 

Indbyggertal 2012: 4.501

 

Boligudbygning 2007-2011: 67

 

Restrummelighed: 694

 

Byomdannelse. 400

 

Nye udlæg: 0

MÅL

 

Fastholde og udvikle byen som en selvbærende by med et bredt udbud af arbejdspladser, handel og boliger.

 

Udvikle Give Øst som et fremtidssikret område for moderne virksomheder.

 

Etablere nye attraktive boligområder på arealer der bliver ledige i midtbyen.

 

Styrke forbindelserne mellem, byen og den omgivende natur.

 

Styrke og koncentrere detailhandlen i midtbyen gennem byomdannelse og gaderumsforbedringer.

 

Fortætte og forbedre bymidten gennem områdefornyelse eller andre initiativer.

 

Forbedre bymiljøet omkring stationen.

 

Ændre diagonalvejen til en bygade i takt med åbning af nye overordnede veje.

 

Give muligheder for at flytte rideskolen til Give Øst.

 

Udvikle attraktive boligområder omkring det gamle teglværk og rideskolen.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00