Generelle mål for kolonihaver

Kolonihaver skal tilgodese bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

 

Definition

For kolonihaver gælder Lov nr. 476 af 7. juni 2001 om kolonihaver jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007.

 

En kolonihave er et havelod i et kolonihaveområde.

 

Ved et kolonihaveområde forstås et areal, der omfatter mindst 5 havelodder og evt. et fællesareal, på betingelse af,

  • at arealet ligger i byzone eller landzone,
  • at havelodderne i området i gennemsnit ikke er større end 400 m²,
  • at der må opføres bebyggelse på havelodderne til opbevaring af redskaber og eventuelt til dag- og natophold,
  • at bebyggelsen i området ikke må anvendes til helårsbeboelse, og
  • at området ikke er en del af et friareal, der hører til en boligbebyggelse.

 

Betingelsen om, at havelodderne i området i gennemsnit ikke må være større end 400 m², gælder ikke for haver etableret før 1. november 2001 og for haver, der er omfattet af en lokalplan med bestemmelser om havernes størrelse.

 

Der findes varige kolonihaver og ikke varige kolonihaver.

 

Kolonihaver kan også være med til at fortælle historien om fritidslivet i industrialiseringens tidsalder. Der skal i løbet af planperioden gennemføres en kortlægning og analyse af de bynære kolonihaveområder med henblik på en udpegning af et eller flere områder som kulturmiljø. Undersøgelsen skal gennemføres i et samarbejde mellem Vejle Kommune og Vejle Museerne.

Kolonihaver i Mølholm

Kolonihaver i Mølholm

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00