Rammer for centerområder

I relation til Miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal områderne betragtes som områdetype 3.

 

I de af centerområderne, der er udpeget som egnede til fortætning eller byomdannelse, skal det sikres, at der arbejdes med en høj tæthed. Det betyder, at det skal vurderes, om lokalplanen skal indeholde en min. etagehøjde og et loft over antallet af p-pladser på terræn. Som udgangspunkt må der ikke opføres bebyggelse under 3 etager i centerområderne i Vejle Midtby.

 

I alle lokalplaner skal der sikres anlagt parkeringspladser og opholdsarealer svarende til en tilstrækkelig dækning jf. oversigten nedenfor. Hvis det ikke er muligt at anlægge tilstrækkelige opholdsarealer og p-pladser på terræn, skal p-pladser anlægges som parkeringshus eller –kælder. For centrale dele af Vejle er der en parkeringsfond. Hvis der ikke kan etableres p-pladser på egen grund, kan der i stedet indbetales bidrag til denne efter det gældende regulativ.

 

I centerområder i Vejle Midtby skal alle større parkeringspladser udføres som parkeringshus eller –kælder, medmindre særlige forhold taler for andet.

Se mere om detailhandel:

Retningslinjer for detailhandelsområder

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00