Mål for centerområder

Centerområder skal planlægges under hensyn til principper for bæredygtig byudvikling. Det betyder at ledige arealer i bymidterne skal udnyttes til kontorerhverv, kulturliv og detailhandel og andre anvendelser, herunder etageboliger, der naturligt hører hjemme i bykernerne. De centralt beliggende områder, der egner sig til fortætning og byomdannelse skal planlægges med en høj tæthed.

 

Centerområder må anvendes til boliger, offentlige formål og erhverv i form af detailhandel, kontorer, klinikker, hoteller, restauranter, forlystelser, fritidsaktiviteter og lign. Områderne skal hovedsageligt benyttes af virksomheder og funktioner, der har særligt behov for en central placering.

 

Ny bebyggelse opføres, så der sikres en sammenhængende bystruktur af høj arkitektonisk og bymæssig kvalitet og med en høj og tæt bebyggelse placeret i gadelinjen. Der skal arbejdes med grønne facader, grønne tage og grønne beplantninger alle steder, hvor det er muligt.

Generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser for centerområder:

Bestemmelserne gælder hvor andet ikke er angivet. Kravet til parkering kan nedsættes på baggrund af en konkret vurdering. Det kan f. eks. dreje sig om boliger eller andre bygninger, der er indrettet til befolkningsgrupper, der erfaringsmæssigt har mindre behov parkering f. eks. børn og unge, eller hvor det kan sandsynliggøres at bygningen primært bruges på tidspunkter, hvor der er en lav belastning af offentlige parkeringspladser i området og der er god tilgængelighed til kollektiv trafik.

 

Områder udlagt til centerformål i Vejle Midtby, Give, Jelling, Egtved og Børkop

Max. bebyggelsesprocent: (Se rammen for det aktuelle område)

Fælles opholdsareal min.

Parkering min. 

 Boliger

15% af grund

1 pr. bolig

 Off. formål

15% af grund

Fastsættes i hvert enkelt tilfælde, under hensyn til anvendelsen

Anden anv.

15% af grund

1 pr. 50 m²

 

 

 

 

 

 

Områder udlagt til centerformål i bydelscentrene

Max. bebyggelsesprocent: Fælles opholdsareal min. Parkering min. 

Centerformål: 40

15% af etageareal

1 pr. 50 m²

Off. formål 40

15% af etageareal

Fastsættes i hvert enkelt tilfælde, under hensyn til anvendelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00