Rammer for boligområder

I boligområder kan der planlægges for boliger af alle typer, herunder institutioner for borgere med særlige behov som kan indpasses i et boligområde.

 

Institutioner og fælles lokaler til dækning af områdets lokale behov kan etableres i boligområder, medmindre andet er angivet.

 

Der kan generelt planlægges for erhverv i miljøklasse 1-2 i boligområder som bufferzoner mod overordnede veje, hvis miljøhensyn i forhold til boligerne kan overholdes.

 

Det er tilladt at drive visse former for erhverv i en bolig, f.eks. ejerens egen udøvelse af liberalt erhverv.

I boligområder kan der indpasses mindre erhverv i umiddelbar tilknytning til boligen, under forudsætning af,

  • at det er en virksomhed i klasse 1 efter Håndbog om Miljø- og Planlægning *
  • at der er en selvstændig beboelse på ejendommen,
  • at erhvervsarealet højst er 50% af det samlede bruttoetageareal på den enkelte ejendom,
  • at ejendommen fremstår med karakter af beboelsesejendom både i udformning af bebyggelse og indretning af ubebyggede arealer, ved skiltning el. lign., og
  • at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på ejendommen.

 

*) Virksomheder i klasse 1 er f.eks. liberale erhverv, kontorer, og småværksteder

 

Derimod må der kun etableres butikker i det omfang, det er angivet i rammebestemmelserne for det enkelte område.

 

I de centralt beliggende byområder skal det sikres, at der arbejdes med en høj tæthed. Det betyder, at det skal vurderes, om lokalplanen skal indeholde en min. etagehøjde og et loft over antallet af p-pladser på terræn.

 

I alle lokalplaner skal der sikres anlagt parkeringspladser og opholdsarealer svarende til en tilstrækkelig dækning jf. oversigten nedenfor. Hvis det ikke er muligt at anlægge tilstrækkelige opholdsarealer og p-pladser på terræn, skal p-pladser anlægges som parkeringshus eller –kælder. For centrale dele af Vejle er der en parkeringsfond. Hvis der ikke kan etableres p-pladser på egen grund kan der i stedet indbetales bidrag til denne efter det gældende regulativ.

Definition

Tæt-lav boligbebyggelse er dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og småbygninger og mellem småbygninger, hvis sammenbygningerne udføres med en længde på mindst 5,0 meter.

 

Åben-lav boligbebyggelse er én beboelsesbygning med maksimum to boliger med vandrette lejlighedsskel.

Generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser for boligområder:

 

Bestemmelserne gælde, hvor andet ikke er angivet. Kravet til parkering kan nedsættes på baggrund af en konkret vurdering. Det kan f. eks. dreje sig om boliger eller andre bygninger, der er indrettet til befolkningsgrupper, der erfaringsmæssigt har mindre behov for parkering f. eks. børn og unge, eller hvor det kan sandsynliggøres, at bygningen primært bruges på tidspunkter, hvor der er en lav belastning af offentlige parkeringspladser i området, og der er god tilgængelighed til kollektiv trafik.

 

Max. bebyggelsesprocent

Mindste grundstørrelse min.

Fælles opholdsareal Parkering min.

Åben-lav: 30

700 m²

5% af grundareal

2 pr. bolig

Tæt-lav: 40

400 m²

10% af grundareal

2 pr. bolig

Etagebol. 60

 

50% af etageareal

1 pr. bolig

Anden anv. 45

 

15% af etageareal

1 pr. 50 m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mere om boligområder:

Retningslinje for detailplanlægning af boligområder

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00