Retningslinje for risikovirksomheder

For alle risikovirksomheder (nye som eksisterende) fastlægges sikkerhedszoner og planlægningszoner. Disse fremgår af kort i den lokale del af kommuneplanen.

 

De vedtagne lokale retningslinjer for den enkelte risikovirksomhed skal fremgå af kommuneplanen.

 

Inden for sikkerhedszonerne må der som udgangspunkt ikke etableres ny følsom arealanvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, forretninger, hoteller, eller steder hvor der opholder sig mange mennesker.

 

Inden for planlægningszonen kan der planlægges for boliger, erhverv mv., såfremt det ved en vurdering af risikoforholdene kan godtgøres, at den samfundsmæssige risiko og/eller risikoen for individer, ligger inden for risikomyndighedernes acceptkriterium.

 

Inden for planlægningszonen må der som udgangspunkt ikke planlægges for institutioner, som er væsentlige i en beredskabssituation, eksempelvis sygehuse og bygninger, som huser redningsberedskabet.

 

Risikomyndighedernes acceptkriterium for den samfundsmæssige risiko fastlægges i henhold til Miljøprojekt 112, jf. Miljøstyrelsens anvisninger.

 

Nye anlæg må ikke medføre øget risiko for dominoeffekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

I det følgende beskrives definitionerne på:

  • Sikkerhedszone
  • Planlægningszone og samfundsmæssig risiko 
  • Generel planlægningsafstand på 500 meter jf. cirkulære 37.

 

Sikkerhedszone

Sikkerhedszonen udgør det areal omkring virksomheden, hvor konkrete risikoberegninger har vist, at risikoen for at dø som følge af et uheld på virksomheden er uacceptabel. Sandsynligheden for at et dødsfald sker, kan være større end 1 gang pr. 1 mio. år.

 

Som udgangspunkt må der ikke være eksisterende eller planlagt følsom anvendelse indenfor sikkerhedszonen.

 

Efter en konkret vurdering kan der accepteres andre virksomheder end risikovirksomheden indenfor sikkerhedszonen. Acceptkriteriet for dette er, at sandsynligheden for at et dødsfald sker, er mindre end 1 gang pr. 100.000 år.

 

Planlægningszone og samfundsmæssig risikovurdering

Planlægningszonen udgør det areal omkring virksomheden, der potentielt kan blive påvirket af et uheld.

 

Planlægningszonen fastsættes ud fra den maksimale konsekvensafstand for det værst mulige uheld, hvor sandsynligheden for at uheldet sker, er større end 1 gang pr. 1 mia. år.

 

Inden for planlægningszonen skal planmyndigheden altid inddrage risikoforholdene i overvejelserne, når der planlægges for en mere følsom arealanvendelse, herunder flere boliger eller andre aktiviteter, som medfører en væsentlig stigning i antallet af mennesker der varigt opholder sig i denne zone.

 

Er der følsomme aktiviteter indenfor planlægningszonen skal det som udgangspunkt dokumenteres ved beregninger, at den samfundsmæssige risiko er acceptabel.  Hvis det ud fra de foreliggende oplysninger er åbenlys, at acceptkriterier for samfundsrisiko er overholdt, er det ikke nødvendig med beregninger.

 

Inden for planlægningszonen skal der som udgangspunkt ikke planlægges for institutioner, som er væsentlige i en beredskabssituation, eksempelvis sygehuse og bygninger, som huser redningsberedskabet. Såfremt der alligevel igangsættes en sådan planlægning, med baggrund i historisk betingede arealanvendelser, skal der tages hensyn til de særlige forhold der kan gælde for disse institutioner, f.eks. særlige behov i forbindelse med beredskabets håndtering af uheld. Desuden bør kommunen arbejde for at nedbringe omfanget af planlægningszonen, således at ovennævnte institutioner på sigt kommer til at ligge udenfor planlægningszonen.

 

Det skal ligeledes vurderes, om der inden for planlægningszonen er andre aktiviteter, der vil kunne påvirke, eller påvirkes af, en risikovirksomhed og dermed afstedkomme eller forværre et større uheld (dominoeffekt).

 

Generel planlægningsafstand på 500 meter

Af Miljøministeriets cirkulære nr. 37 af 20. april 2006 fremgår, at ved udarbejdelse af en kommune- eller lokalplan inden for 500 m fra en risikovirksomhed, skal hensynet til risikoen for større uheld inddrages i planlægningen.

 

Hensigten med denne afstand er, at kommunerne ”tænker sig godt om”, når der planlægges indenfor 500 m fra en risikovirksomhed. Når der foreligger konkret beregnede planlægningszoner omkring en virksomhed, vil det være dem man benytter i forbindelse med en eventuel samfundsmæssig risikovurdering. Hvis planlægningszonerne strækker sig mere end 500 m fra risikovirksomheden har cirkulære nr. 37 ingen praktisk betydning, da det er hele planlægningszonen kommunen skal forholde sig til.

 

Hvis planlægningszonerne er mindre end 500 m fra risikovirksomheden, skal planmyndigheden forholde sig til risikoen for uheld i området mellem planlægningszonen og 500 meter zonen. I dette område vil vurderingen sandsynligvis være, at fordi området ligger udenfor planlægningszonen er risikoen for uheld acceptabel i området uanset arealanvendelsen.

 

Faktaboks om risikovurderinger

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00