Erhverv og uddannelse

 

Redegørelse til mål

Danmark er midt i en omstilling til et oplevelses- og vidensamfund, og Trekantområdet skal følge med i denne udvikling ved bl.a. at understøtte med erhvervsgrunde, infrastruktur og uddannelsesmuligheder.

 

Trekantområdets velstand og udvikling hænger tæt sammen med områdets vidensniveau og menneskelige kompetencer. I den moderne vidensøkonomi er kreativitet, viden og evnen til at omsætte viden til produkter og ydelser blandt de væsentligste konkurrenceparametre for at klare sig i den globale konkurrence. Uddannelse, innovation og forskning er derfor bærende elementer i den fremtidige erhvervsudvikling.

 

I stedet for masseproduktion af varer arbejder produktionsvirksomhederne i Trekantområdet i højere grad med specialiserede produkter i høj kvalitet eller koncentrerer sig om produktionsforberedende tiltag som udvikling og design eller produktionsopfølgende tiltag som salg og marketing.

 

Trekantområdet har også en styrkeposition inden for virksomheder, der arbejder med transport og logistik.

 

Fælles for virksomhederne er, at medarbejderne rekrutteres fra et større opland end tidligere, fordi virksomhederne har brug for højt uddannet personale. Tilgængelighed i forhold til det overordnede vejnet er derfor en vigtig lokaliseringsfaktor.

 

Planlægningen af erhvervsområderne og deres omgivelser skal tilpasses, så de lever op til virksomhedernes lokaliseringsbehov. Der vil fortsat være brug for arealudlæg i periferien af byerne med nem adgang til det overordnede vejnet. Planlægningen af områderne skal sikre, at mulighederne for at gå, cykle eller bruge kollektiv transport til arbejde forbedres.

 

Samlet set skal en bæredygtig udvikling med hensyn til transport især ske ved at arbejde med at udvikle en bæredygtig biltransport.

 

I byerne vil kommunerne arbejde med at omdanne udtjente erhvervsområder til nye med blandede byfunktioner, boliger og erhverv, hvor disse kan indpasses uden at skabe miljømæssige gener.

 

Kommunerne vil fremme bæredygtigt erhvervsbyggeri med integrering af grønne, rekreative områder samt energi- og miljørigtigt byggeri i god arkitektur.

 

Trekantområdet har i dag forholdsmæssigt færre højtuddannede indbyggere end andre vækstregioner som hovedstadsområdet og Århus, men har til gengæld stor tiltrækningskraft på højtuddannede. Målet er på sigt at få flere højtuddannede til at bosætte sig her, og kapaciteten og udbuddet af relevante videregående uddannelser skal søges udvidet med flere retninger og studiepladser.

 

Ligeledes skal det generelle uddannelsesniveau hæves og den eksisterende arbejdskraft videreuddannes. Derfor skal der sikres gode efteruddannelsesmuligheder for virksomheder og ansatte.

 

Ud over Syddansk Universitet i Kolding, der udbyder længerevarende uddannelser indenfor kommunikation, design, turisme og de merkantile fag, har uddannelsesinstitutionerne i Trekantområdet overvejende korte eller mellemlange videregående uddannelser.

 

Trekantområdet skal være et stærkt uddannelsescenter med spændende forsknings- og uddannelsesmiljøer, som kan tiltrække og fastholde den ungdom og viden, der er nødvendig for udviklingen i området.

 

Udpegning af campusområder skal være med til at understøtte områdets satsning og samspillet mellem uddannelser og erhvervsliv.

MÅL

 

Trekantområdet skal være Vestdanmarks vigtigste vækstcenter.

 

Bæredygtig erhvervsudvikling skal fremmes.

 

Det skal sikres, at arbejdskraften i Trekantområdet har de rette kompetencer ift. erhvervslivets fremadrettede behov.

 

Trekantområdet skal være et attraktivt uddannelsesområde for såvel korte, mellemlange som lange uddannelser.

DET VIL VI

 

Udarbejde en samlet strategi og handlingsplan for vækst i Trekantområdet.

 

Etablere campusområder, der fremmer mulighederne for uddannelsesinstitutionernes samarbejde.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00