Egtved

Den gamle bykerne i Egtved
Den gamle bykerne i Egtved

Potentiale for udvikling

Egtved savner ifølge Region Syddanmarks analyse af mindre byer i Syddanmark en klar ”rolle”. Befolkningsmæssigt ligger byen langt efter Børkop og Jelling, og den manglende tilflytning betyder også, at der mangler beboere i den erhvervsaktive alder.

 

Dette til trods for at Egtved ligger forholdsvist centralt i forhold til arbejdspladser. Man kan på ½ time nå 123.527 arbejdspladser, og på en time kan man nå ikke mindre end 403.643 arbejdspladser. Samtidig har byen store herlighedsværdier, med store naturområder tæt ved og mange steder en smuk udsigt over det kuperede terræn, som byen ligger i. Der er altså et stort uudnyttet potentiale for bosætning.

 

Egtved har også et betydeligt turistmæssigt potentiale med nærheden til bl.a. Tørskind Grusgrav og Vejle Ådal.

 

Bortset fra kirken bestod Egtved indtil slutningen af 1800-tallet kun af nogle store gårde og en kro.

 

Efter anlæggelsen af Egtvedbanen i 1898 begyndte byen for alvor at vokse og fik en funktion som center for handel med et større opland. Selvom banen blev nedlagt allerede i 1930 er byens vækst fortsat til i dag om end som nævnt ikke så kraftigt som andre byer på Vejleegnen.

 

Trafikale forhold

Egtved har gode vejforbindelser til Vejle, Kolding og Billund. Via motorvejstilslutning nord for Kolding er der endvidere god forbindelse til hele regionen. Derimod er den kollektive trafik ikke så god som i de øvrige centerbyer, idet der ikke er jernbane.

 

Natur og landskab

Byen ligger i et dramatisk landskab omkring Egtved ådal. Vejen fra Billund følger ådalen det sidste stykke ind mod Egtved ,og det giver en meget flot oplevelse af landskabet. Vejen er da også en del af Margeritruten. Når man kommer af vejen fra Gravens har man et fint vue over ådalen mod syd. Ådalen deler byen i en nordlig og en sydlig del. Erhvervsområdet syd for Dalgade virker i nogen grad som en barriere for kontakten mellem byen og ådalen.

 

Bykernen

Aftensang er Egtveds nuværende bycenter med en del større butikker samt borgerservice. Området er planlagt med gode parkeringsmuligheder. Der er da nok heller ingen tvivl om, at langt hovedparten af kunderne ankommer i bil, men det giver ikke et billede af et levende
handelsmiljø.

 

Detailhandelsrapporten peger på behovet for at sammenkæde de eksisterende butikker og skabe et samlet gadeforløb eller torv foran butikkerne. Analysen anbefaler endvidere at koncentrere detailhandlen ved Aftensang.

 

Den gamle bykerne med sammenhængende randbebyggelse i op til 2½ etage er i dag stort set tømt for butikker. Mellem Vestergade og Søndergade ligger et lille torv. Torvet er fint orienteret i forhold til sol og er forholdsvis nyanlagt med belægning og byinventar af høj kvalitet. Mellem Dalgade og Vestergade/Søndergade er der et forholdsvist stort grønt gårdrum, der også rummer en del parkering. Syd for Dalgade ligger den gamle foderstofforretning med den karakteristiske silo.

 

Vejle Kommune har i samarbejde med Egtved Udviklingsråd udarbejdet en visionsplan for  Egtved. I 2012 er der igangsat en områdefornyelse af bykernen og det gamle erhvervsområde i Dalgade, efter at der er opnået tilsagn om byfornyelsesmidler til en sådan plan. Formålet med områdefornyelsen er at styrke og revitalisere området, som ligger centralt i byen, og som har været inde i en uheldig udvikling, hvor ejendomme står tomme eller lider under dårlig vedligeholdelse.

 

Samtidig vil gårdrummet mellem Dalgade, Vestegade og Søndergade kunne lukkes med en ny randbebyggelse med boliger mod Dalgade.

 

Boligområder

Boligbebyggelsen består næsten udelukkende af villaer og rækkehuse. Området syd for Dalgade kan med fordel omdannes til et boligområde, med ombygning af siloen til etageboliger som vartegn for området. Nærheden til ådalen vil gøre området meget attraktivt samtidig med, at kontakten mellem byen og landskabet kan forbedres.

 

Højvang Museum
Højvang Museum

 

Den gamle fodestofforretning i Dalgade
Den gamle fodestofforretning i Dalgade

 

Nyere erhvervsbyggeri på Aftenssang
Nyere erhvervsbyggeri på Aftenssang

 

Kulturhuset ”Roberthus” i det tidligere rådhus
Kulturhuset ”Roberthus” i det tidligere rådhus

FAKTA

 

Indbyggertal 2012: 2244

 

Boligudbygning 2007-2010: 12

 

Restrummelighed: 270

 

Nye udlæg: 200 ved fortætning og byomdannelse (skønnet)

MÅL

 

Udvikle og forny Egtved på grundlag af udviklingsplanen ”Visioner for Egtved” herunder:

  • Skabe bedre kontakt til ådalen ved hjælp af naturstier.
  • Styrke Aftensang som handelsgade med mere strøgpræget miljø.
  • Byforny bygningerne i den gamle bykerne. Herunder lave huludfyldning på nordsiden af Dalgade og nedrive nedslidte bygninger.
  • Omdanne erhvervsområdet syd for Dalgade til et oplevelses- og fritidsområde med faciliteter for såvel borgerne som besøgende.

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00