Detailhandel i Vejle Kommune

Detailhandelsstrukturen i Vejle Kommune udgøres af Vejle som hovedby med tyngden lagt i midtbyen og langs Horsensvej, hvor der ligger et aflastningsområde samt flere områder til pladskrævende butikker, se kort.

 

De 4 centerbyer Give, Egtved, Børkop og Jelling samt Thyregod har afgrænsede midtbyer til centerformål.

 

Ved Give og Jelling er desuden udlagt et område til butikker til pladskrævende udvalgsvarer.

 

Der er 4 bydelscentre til den lokale forsyning i Vejle By, Nørremarkscentret, Vindinggårdcentret, Løget Center og Bredballecentret.

 

I Ågård-Gravens, Vandel, Gårslev. Brejning, Smidstrup, Ødsted, Jerlev, Ny Nørup og Bredsten er der udpeget lokalcenter-områder.

 

Derudover er der muligheder for placering af enkelte butikker til lokalområdernes daglige forsyning flere steder i kommunen.

 

Vejle Kommune har fået lavet en detailhandelsanalyse i 2013 med omsætningstal fra 2012.

 

I januar 2013 var der i Vejle Kommune 549 butikker med et samlet bruttoareal på ca. 33.1.100 m² og en omsætning på ca. 5,9 mia.kr. i 2012.

 

90 % af omsætningen af udvalgsvarer ligger i Vejle byområde, hvor tyngden for detailhandelen ligger i midtbyen og i storbutiksområdet langs Horsensvej.

 

Omsætningen i 2012 fordelte sig således:

 

Område Omsætning
Tidligere Vejle Kom. 4,59 mia. kr.
Tidligere Give Kom. 0,44 mia. kr.
Tidligere Egtved Kom.  0,38 mia. kr.
Tidligere Børkop Kom. 0,29 mia. kr.
Tidligere Jelling Kom.  0,16 mia. kr.

  

    

 

 

  

 

Forholdet mellem omsætning og forbrug i forhold til potentialet for indbyggerne i Vejle Kommune lå i 2012 på 100 % for dagligvarer, mens forholdet for udvalgsvarer var 140%.

 

Det viser, at ca. 40 %  af udvalgsvareomsætningen skyldes forbrugere fra Vejle Kommunes opland. Det er især Vejle Midtby og området ved Horsensvej, der tiltrækker kunder fra de omkringliggende kommuner.

 

For Give, Egtved, Børkop og Jelling var forholdet mellem omsætning og forbrug under 100 % for både dagligvarer og udvalgsvarer.

 

Frem til 2020 forventes forbruget alt andet lige at stige med 11 % for dagligvarer og 18 % for udvalgsvarer. 

 

Vejle Kommune har imidlertid et ønske om at styrke sin position på detailhandelsområdet og give mulighed for dynamik og fleksibilitet.

 

I Vejle bymidte er der et udlæg på 67.000 m2 til detailhandel, hvori også indgår de butikslokaler, som på registreringstidspunktet står tomme og som for nogle butikkers vedkommende har en hurtig omsætningstid.

 

Rummeligheden i øvrigt begrundes i kommunes store satsning på at gøre Vejle Midtby attraktiv og velforsynet med butikker med alle typer varegrupper for kommunes borgere og det opland, der naturligt hører til en regional centerby.

 

I henhold til detailhandelsanalyse fra 2013 er Vejle By den 5. og måske 4. største handelsby, målt på omsætning inden for bymidteafgrænsningen.

 

Kommunens konsekvente satsning på en midtbystrategi, som bl.a. er at koncentrere især udvalgsbutikkerne i et tæt og sammenhængende butiksmiljø med byrum og andre oplevelser for borgerne, har inden for de sidste fem år betydet en vækst i omsætning og antal butikker i Vejle bymidte, indenfor udvalgsvarebutikker og især beklædning.

 

Byen har i dag et stort udbud af butikker med et både bredt og smalt udvalg af varer, herunder mange specialbutikker. Det kræver et stort opland for, at der er kunder nok og at det dermed er rentabelt. Byens brede detailhandelsudbud og attraktive byfaciliteter gør, at byen konkurrerer med Odense og Århus om de oplandskunder, der efterspørger det større og varierede vareudbud.

 

Der er flere detailhandelsprojekter undervejs i tilknytning til gågaden i Vejle By.

 

På Posthusgrunden er der planer for et butikscenter med en blanding af big-box butikker og almindelige udvalgsvarebutikker med mulighed for et samlet bruttoetageareal til butiksformål på 30.000 m2. Dette projekt forventes realiseret indenfor den næste 4-årige periode.

 

Centerbyerne ligger i forskellige afstande fra Vejle By og har alle flere dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker.

 

Byudviklingsstrategien for centerbyerne er en stærk satsning på flere tilflyttere både med omdannelse til byboliger i bymidterne og med nyudlæg til boliger.

 

Detailhandelsanalysen 2013 viser, at centerbyerne Give, Børkop, Egtved og Jelling har fastholdt deres detailhandelsposition i perioden 2007 – 2012.

 

Der er lavet bymidteplaner for alle centerbyerne med henblik på at understøtte detailhandelen og øvrig service i disse byer.

 

Der er udlagt områderne til særlig pladskrævende varegrupper i erhvervsområder syd og nord for Vejle bymidte, i Vejle bymidte, i Give og i Jelling.

 

Rammerne er særlig store i erhvervsområdet Lysholt, hvor der har været planer for et meget stort retailment projekt. Det er endnu ikke realiseret, så arealudlægget til butikker til særligt pladskrævende varegrupper i Lysholt kan derfor muligvis reduceres i den kommende planperiode.

 

"Kort over midtbyafgrænsninger" er vist et skema med de eksisterende bruttoetagearealer og den eksisterende rummelighed i arealer til detailhandel fordelt på de forskellige detailhandelsområder.

 

Der ændres ikke på afgrænsningen af centerområderne.

 

I de nye rammer indgår den nuværende ubrugte arealramme samt planlagt og projekterede, men endnu ikke åbnede butikker.

 

For områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper er fastsat maksimale butiksstørrelser, som fremgår af skemaet.

 

Uanset bestemmelserne i de enkelte rammer, kan der indenfor midtbyafgrænsningen i Vejle By etableres 3 udvalgsvarebutikker over 2000 m².

 

De generelle krav til maksimale butiksstørrelser i bymidter og aflastningsområder er 3.500 m² for dagligvarebutikker og 2000 m² for udvalgsvarebutikker.

 

For lokalcentre og enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning er kravet til den maksimale butiksstørrelse 1000 m².

 

Det samlede areal til butiksformål i lokalcentre er 3000 m².

 

Ovennævnte krav er gældende, såfremt der ikke er fastsat specifikke krav i de enkelte rammer. 

 

Uden for centerområderne kan der placeres enkeltstående butikker til boligområdernes daglige forsyning.

 

I erhvervsområderne kan der placeres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00