Retningslinje for bæredygtigt bymiljø

Planlægning af eksisterende og nye bymiljøer i Trekantområdet skal ske, så en bæredygtig udvikling fremmes under hensyntagen til de fælles principper om identitet, sundhed og klima, der fremgår under redegørelsen.

Ud fra en helhedsvurdering skal planlægningen lægge vægt på:

  • At bevare og understøtte eksisterende identitetsskabende kvaliteter inden for kultur, arkitektur og landskab.
  • At indrette byens rum, så de understøtter et sundt liv og en bæredygtig adfærd.
  • At mindske byens ressourceforbrug og udnytte klimaindsatserne til at skabe mere grønt og blåt i bymiljøet.

Redegørelse til retningslinje

Udvikling af bæredygtige bymiljøer i Trekantområdet skal være med til at fremme attraktive og varierede bosætningsmuligheder for alle befolkningsgrupper og samtidig medvirke til en styrkelse af det gode liv for det enkelte menneske.

 

I planlægningen skal vi sætte fokus på at øge kvaliteten i det bebyggede miljø og sikre udviklingen af bæredygtige bymiljøer i hovedbyer, centerbyer og lokalbyer. Der skal arbejdes hen i mod en synergi mellem bymæssig tæthed, blanding af byfunktioner samt sikring af byrum og trafikale knudepunkter i forhold til den bykategori, der er tale om. Dermed kan vi understøtte et alsidigt og levende bymiljø og samtidig mindske ressourceforbruget.

 

Bæredygtighed

Bæredygtighed skal forstås bredt og består af hensynet til den miljømæssige bæredygtighed, den sociale/sundhedsmæssige bæredygtighed og den økonomiske bæredygtighed. I planlægningen skal de forskellige hensyn afvejes ud fra en helhedsvurdering for at sikre, at vi får det bedste ud af den aktuelle økonomiske virkelighed.

 

Det er vanskeligt at tage højde for alle bæredygtighedshensyn på en og samme tid. Derfor vil det være aktuelt at prioritere mellem de mange hensyn og tage udgangspunkt i de områder, hvor en særlig planlægningsmæssig indsats kan bidrage positivt til helheden. I forhold til udviklingen af bæredygtige bymiljøer i trekantområdet skal vi tænke bredt og udnytte synergien mellem forskellige potentialer og udfordringer.

 

Der lægges i planlægningen særlig vægt på en indsats, der understøtter byens identitet, byens sundhed og byens klima/miljø. En række principper inden for disse tre emner skal derfor iagttages i forbindelse med den enkelte kommunes planlægning.

 

Prioriteringen af de tre indsatser tager udgangspunkt i, at bæredygtighed i forhold til bymiljø omfatter meget andet end miljømærkninger og tekniske løsninger. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om at sikre levende og dynamiske byer, som er attraktive at opholde og bevæge sig i. I Trekantområdet har det stor betydning, at hver by har sin egen karakter og at et områdes identitetsskabende kvaliteter styrkes. Byen skal ses som et potentiale i forhold til det at bevæge sig og dyrke sociale relationer. Samtidig er det vigtigt, at vi i planlægningen tager højde for, at bymiljøerne forberedes til de klimaforandringer, som vi allerede oplever - som f.eks. mere og kraftigere regn - og gøres robuste over for fremtidige klimaændringer som f.eks. havstandsstigninger og stigende grundvandspejl. Samtidig skal der tages skridt til en minimering af energi- og ressourceforbruget.

 

Bæredygtighedsredskaber

Gennem fysisk planlægning kan der skabes bedre rammer for at handle bæredygtigt, men i sidste ende er det det enkelte individs handlinger, som afgør, om den potentielle bæredygtighed virkeliggøres. At skabe en bæredygtig udvikling forudsætter stor grad af dialog og involvering af borgere og erhvervsliv.

 

Derfor er det af stor betydning, at der udvikles et redskab, som gør det muligt, at byggerier og bymiljøer tænkes mere langsigtede og i højere grad vurderes på evnen til at styrke bæredygtigheden i et byområde.

Planlægningsredskabet skal tage udgangspunkt i de tre hovedgrupper Identitet, Sundhed og Klima og skal tydeliggøre inddragelsen af de tre hovedgrupper enkeltvis og kombineret med en vurdering af den samlede bæredygtighed. Redskabet vil kunne indgå i den løbende behandling og i drøftelser med bygherre m.v. om de enkelte projekter samt eventuel ved politisk behandling.

 

Planlægningsprincipper

I den enkelte kommunes planlægning skal følgende principper iagttages:

IDENTITET

Mangfoldighed
Frem for en opdeling af byområder med adskillelse mellem arbejde, bolig og fritid skal planlægningen stimulere en udvikling af mange forskelligartede og levende bymiljøer. Levende bymiljøer handler om et varieret og sammensat byliv, hvor nødvendige, rekreative og sociale aktiviteter blandes med plads til aktiv bevægelse og til at deltage i byens liv. Byerne skal udvikle sig individuelt og ud fra hver deres unikke situation.

Funktioner og aktiviteter skal være varierede, og der skal være plads til forskelligheder i livsstil og interesser. Liv i byen forudsætter en kombination af gode, inviterende byrum og mennesker med lyst til at bruge rummene.

 

Arkitektonisk kvalitet
Den arkitektoniske kvalitet er afgørende for, hvordan vi oplever vores byer og landskaber. Byerne skal være smukke og harmoniske med plads til at eksperimentere. Der skal sættes fokus på æstetiske løsninger i forhold til arkitekturen og byens rum. Samtidig skal der gives plads til fornyelse og indførelse af nye teknologier – herunder forskellige former for innovative energi- og klimatiltag.

 

Kulturmiljøer
Planlægningen skal sikre, at nyt og gammelt kan fungere sammen, og hvor der kan bygges nyt i forbindelse med værdifulde kulturmiljøer skal der tages udgangspunkt i de eksisterende kvaliteter ved udvikling af bygninger, som er et udtryk for vores tid. Byernes udvikling skal forholde sig til de landskabelige og kulturhistoriske træk.

SUNDHED

Sundhed og forebyggelse
Ved at indrette vores byer, så de fremmer en sund livsstil, kan byernes miljø bidrage til et længere og sundere liv for borgerne. Byerne skal indrettes, så der er mulighed for fysisk aktivitet, trygge rammer og rekreative oplevelser i form af ophold i blå og grønne omgivelser.

 

I planlægningen skal vi arbejde med tiltag, der gør daglig aktiv livstil til et ankerpunkt. Byernes grønne rum og små byrum skal aktiveres ved sammentænkning af varierede udfoldelsesmuligheder på byens trapper, parker, gårdrum. Endvidere skal uudnyttede byarealer gennem midlertidige tiltag bidrage til mangfoldigheden og indbyde til kreativitet og afprøvning af nye udfoldelsesmuligheder for borgerne. Bevægelse skal tænkes kreativt og på mange planer.

 

Vores byer skal indeholde byparker og sammenhængende rekreative områder. Brug af naturen og rekreative områder påvirker vores mentale sundhed, og det giver også mulighed for samvær med andre. Mere fysisk bevægelse skal opnås gennem helhedsplanlægning og sammenhæng mellem byens grønne områder.

 

Der skal skabes gode stiforbindelser imellem områderne, så det er indbydende at gå eller cykle i stedet for at tage bilen. Det gælder både som transportmiddel til arbejde/skole samt som et naturligt valg i løbet af dagen. Endvidere skal det tilstræbes, at tilgængeligheden til grønne områder og naturmiljøer øges ved kortere afstand fra boligområder.  

 

KLIMA OG MILJØ

Ressourcer og klimaudfordringer
Vi skal arbejde for en reduktion i byernes energiforbrug og skærpe vores krav til byggeriet. Dette kan blandt andet ske ved, at vi tilstræber, at bygninger/materialer i højere grad genanvendes, og at nybyggeri opføres som lavenergibebyggelse.

 

Byfortætning resulterer i mere kompakt byggeri, der har mindre materialeforbrug sammenholdt med spredt byggeri. Derfor skal vi bl.a. arbejde med fortætning.

 

Sideløbende med reduktion i energiforbruget skal vi give mulighed for omstilling til andre energiformer.  Det skal være muligt at producere energi i byerne, f.eks. i form af solceller/varmepumper. Vi skal sikre en god integration af nuværende nye energikilder i byggeriet/bymiljøet.

 

I planlægningen skal vi lære at udnytte de nye klimaudfordringer til gavn for bymiljøet. Byrum og grønne områder skal udvikles med tanke for, at de ændrede vilkår kan give nye rekreative udfoldelsesmuligheder. Vi skal se regnvand som en ressource til opsamling og genbrug, der kan tænkes ind i forhold til udformning af rekreative områder i byen. Samtidig skal vi arbejde med løsninger, hvor regnvand kan nedsives og danne nyt grundvand i stedet for at blive opsamlet og sendt via kloaksystemet.

 

Vi skal klimatilpasse vores planlægning og samtidig sikre eksisterende og nye byområder mod oversvømmelser som følge af skybrud og stigende vandstande. 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00