Bymiljø

Redegørelse til mål

Udviklingen mod oplevelses- og vidensamfundet er i høj grad koncentreret i byerne, hvor der stilles stadig større krav til kultur- og fritidstilbud, uddannelsesudbud, handelsliv, service og unikke bymiljøer.

 

Byerne skal danne ramme om et intenst og spændende byliv, og de centrale dele af bymidterne skal gøres mere attraktive. Det kan bl.a. gøres gennem byomdannelse, hvor nedslidte og utidssvarende funktioner udskiftes med nye, og hvor flere forskellige funktioner tilføres områderne.

 

Konkurrencen om at tiltrække nye borgere og fastholde de nuværende skærpes til stadighed, og borgerne forventer i dag at kunne vælge stadig mere individuelt, når de bosætter sig.

 

Trekantområdet skal derfor kunne tilbyde et attraktivt og varieret boligmarked, der både tilgodeser efterspørgsel af boliger i bycentre og i attraktivt beliggende områder med nem adgang til naturen. Samtidig er det af stor betydning, at der satses på øget bykvalitet, idet den fysiske udformning og indretning af byerne skal invitere til mødesteder og fysiske aktiviteter med en høj grad af tilgængelighed. Fortætning, byomdannelse og afrunding af eksisterende byområder drager fordel af, at infrastruktur og servicefunktioner allerede er til stede.

 

En af fremtidens hovedudfordringer er at gøre byudviklingen mere bæredygtig, så vi kan forberede os til de fremtidige klimaforandringer og reducere og omlægge energiforbruget. Byernes udvikling er under forandring. Nogle byer har allerede oplevet dette i forhold til en ny rolle i kommunernes bymønster, mens andre i de kommende år vil opleve nye udfordringer og muligheder i forhold til Trekantområdets geografiske placering og demografiske sammensætning.

 

Trekantområdets bynetværk skal rumme plads til forskellige typer og størrelser af byer. Planlægningen skal fremme en hensigtsmæssig byfortætning forud for inddragelse af nye byudlæg. Udviklingen skal ske under hensyntagen til den enkelte bys muligheder og udfordringer.

 

 

Banegårdspladen

Banegården i Vejle

MÅL

 

Planlægningen skal understøtte og udvikle byernes unikke identitet og potentialer gennem aktiv hensyn til kulturmiljø, arkitektur og landskab.

 

Bymiljøets kvaliteter skal fremmes for at skabe levende byer med en koncentration af services, kultur, oplevelser og mangfoldige rekreative muligheder.

 

Udvikling af byer, boliger og byggeri skal fremmes gennem klimatilpasset, bæredygtig og ressourcebesparende helhedsorienteret planlægning.

 

Byens pladser, rum, grønne områder og rekreative sammenhænge skal indrettes, så de inviterer til aktiv og sund livsstil for alle befolkningsgrupper og understøtter en bæredygtig adfærd.

DET VIL VI

 

Kommunerne i Trekantsområdet vil i fællesskab udvikle et bæredygtighedsværktøj til brug ved byudviklingsprojekter.

 

Der skal arbejdes på at skabe ”intelligente” byer, hvor teknologien bruges til at udvikle byerne til gavn for borgernes oplevelse og benyttelse af byerne.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00